nevşehir ahi evran mesleki ve teknik anadolu lisesi 2014

advertisement
NEVŞEHİR AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BECERİ SINAVI SORU
BANKASI
GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ
Soru 1- Fiyat nedir? Tanımlayınız
Soru 2-Talep Kanunu nedir? Açıklayınız
Soru 3-Paranın fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız.
Soru 4-Enflasyon nedir? Çeşitlerini sadece yazınız.
Soru 5- Devalüasyon nedir? Tanımlayınız
Soru 6-Milli Gelirin hesaplanma yöntemlerini yazınız.
Soru 7- Ticaret nedir? Türlerini maddeler halinde yazınız.
Soru 8- Kasa idaresinde iç fon kaynaklarını açıklayınız.
Soru 9-Gerçek ve Tüzel kişi nedir? Açıklayınız
Soru 10-İş planının hazırlanmasındaki ana bölümler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
Yanıt-1-: bir mal yada hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına fiyat denir.
Yanıt-2-: ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer.
Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine talep kanunu denir.
Yanıt-3- :
1.
2.
3.
4.
Mübadele aracıdır.
Ortak bir değer ölçüsüdür.
Tasarruf ve borçlanma aracıdır.
Ekonomi politikası aracıdır.
Yanıt-4-: Fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade
etmektedir.
a-Talep enflasyonu
b-Maliyet enflasyonu
Yanıt-5-: Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir.
Yanıt-6a-Üretim yöntemiyle Milli Gelirin hesabı
b-Gelir yöntemiyle Milli Gelirin hesabı
c-Harcama yöntemiyle Milli Gelirin hesabı
Yanıt-7-: ihtiyaca konu olan, para ile ifade edilebilen bütün değerleri kar gayesi ile alıp satma işidir.
a-Perakende ticaret
b-Toptan ticaret
c-Dış ticaret
Yanıt-8-:Kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir.
Yanıt-9-: Gerçek kişi: Tam ve sağlam doğmuş insanlar gerçek kişilerdir.
Tüzel Kişi: Kanun ve tüzüklerle kişilik kazandırılmış insan ve mal topluluklarına tüzel kişi denir.
Yanıt-10abcd-
İşin tanımlanması
Pazarlama stratejisinin belirlenmesi
Çalışma ve organizasyon şekli
Mali düzenlemeler
MUHASEBE 2
Furkan ticaret işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla 12.04.2012 tarihinde işe başlamıştır.
Nakit
: 15.000
Demirbaşlar
:
8.500
Banka mevduatı : 25.000
Sermaye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
:
57.500
Senetli Borç:
9.000
Makineler : 30.000
: ?
Açılış bilançosunu ve açılış kaydını yapınız.
17.04. 2012 tarihinde % 18 K.D.V hariç 8.200 TL mal peşin olarak satılmıştır.
24.04. 2012 tarihinde 6.000 TL % 18 K.D.V hariç mal satılmış karşılığında çek alınmıştır.
07. 06.2013 tarihinde %18 KDV hariç 4.000 TL Ticari mal alınmış, karşılığında borç senedi verilmiştir.
27.07.2013 tarihinde işletmede kullanılmak için %18 KDV hariç 45.000 TL ya taşıt alınmış ve karşılığında Çek verilmiştir.
30.10.2013 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları kapatarak karşılaştırma kaydını
yapınız.
191. İndirilecek KDV Hs.
________________________________
35.360
7.
Tic. Mal
391. Hesaplanan KDV Hs.
_____________________________
45. 721
31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu 48.500 TL Ticari mal dönem sonu itibariyle kaldığı tesbit
edilmiştir. Ticari mallar hesabının durumu aşağıdaki gibidir.
153. Ticari Mallar Hs.
Bu işletme aralıklı envanter yöntemine göre
---------------------------------------75.360
Kayıt yapmaktadır.
8.
23. 06.2013 tarihinde 1.250 TL Borç senedi ödenmiştir.
9.
31.12.2013 tarihinde Bu işletme Normal Amortisman yöntemine göre %20 oranında amortisman ayırmaktadır.
Varlıklar yönetim bölümüne aittir.
254 Taşıtlar Hs
.
253 Tesis ve makineler Hs.
_________________
255 Demirbaşlar Hs.
___________________
60.000
________________
15.000
7.000
10. 30.11.2012 tarihinde Çalıştırılan işçilerin Kasım ayı ayı ücretleri aşağıdaki şekilde tahakkuk etmiştir. İşçi ücretleri
Yönetim bölümüne aittir. (20 Puan)
Brüt ücret
: 1.500.-
TL
S.S.K İşveren payı
: 300.-
TL
S:S:K İşçi payı
: 210.-
TL
S.S.K İşveren işsizlik payı
:
30.-
TL
G.V
:
S.S.K İşçi işsizlik payı
:
15.-
TL
D.V
:
Net Ücret
: 1.074,75.- TL
191,25.- TL
9.-
TL
A.G.İ: 89,50
11. 10.12.2013 tarihinde %18 KDV hariç 2.750 TL komisyon geliri elde edilmiştir.
12.12.2013 tarihinde Bankadan gelen hesap özetinde hesabımıza 872,45 TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.
12. 31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu gelir ve gider hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu
hesapları 690.Dönem Kar veya Zararına devrederek Kar veya zararı bulunuz ve bilanço hesabına devrediniz.
600 Yurtiçi satışlar Hs ____.
621Satılan Tic. M. Mly Hs.
642Faiz Gelirleri Hs.
644Konusu Klm.Karş.Hs.
_____________________
______________________
_________________
___________________
252.000
653Komisyon Gid. Hs.
_________________
1.500
127.651
720
632Genel YöneT.Giderleri Hs.
______________________
25.789
631Paz. St.Dğ. Gid. Hs.
654Karşılık Gid .Hs.
__________________
________________
11.432
MUHASEBE-2
Furkan ticaret işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla 12.04.2012 tarihinde işe başlamıştır.
Nakit
Demirbaşlar
: 15.000
:
8.500
Banka mevduatı : 25.000
Sermaye
1.
: ?
Açılış bilançosunu ve açılış kaydını yapınız.
Tic. Mal
:
Senetli Borç:
1.250
57.500
9.000
Makineler : 30.000
2.525
FURKAN TİCARET İŞLETMESİ 12.04.2012 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU__
__
I. DÖNEN VARLIKLAR
100 Kasa Hs.
102 Bankalar Hs.
153 Tic. Mal. Hs.
II. DURAN VARLIKLAR
253 Makineler Hs.
255 Demirbaş Hs.
________________
TOPLAM
97.500
15.000
2 5.000
57.500
38.500
III. K.V BORÇLAR
9.000
321 Borç Sent. Hs.
9.000
V. ÖZ KAYNAKLAR
127.000
500 Sermaye Hs. 127.000
______________________
30.000
8.500
TOPLAM
_________
_______
136.000
136.000
_________
________
_______________________12.04.2012_______________________
1
100 Kasa Hs.
15.000
102 Bankalar Hs.
25.000
102.01:iş bankası:25.000
153 Ticari Mallar Hs.
57.500
253 Makineler Hs.
30.000
255 Demirbaş Hs.
8.500
321 Borç Sent. Hs.
9.000
500 Sermaye Hs.
127.000
Açılış kaydı
_______________________13.04.2012_______________________
2.
17.04. 2012 tarihinde % 18 K.D.V hariç 8.200 TL mal peşin olarak satılmıştır.
_______________________17.04.2012_______________________
100 Kasa Hs.
2
9.676
600 Yurtiçi Satışlar Hs.
8.200
391 Hesaplanan K.D.V Hs.
1.476
Peşin mal satışı
________________________24.04.2012______________________
3.
24.04. 2012 tarihinde 6.000 TL % 18 K.D.V hariç mal satılmış karşılığında çek alınmıştır.
________________________24.04.2012______________________
101 Alınan çekler Hs.
3
7.080
600 Yurtiçi Satışlar Hs.
6.000
391 Hesaplanan K.D.V Hs.
1.080
Çek karşılığı mal satışı
________________________25.04.2012______________________
4.
07. 06.2013 tarihinde %18 KDV hariç 4.000 TL Ticari mal alınmış, karşılığında borç senedi verilmiştir.
__________________07.06.2013_______________________
153 Ticari Mallar Hs.
4
191 İndirilecek K.D.V hs.
4.000,00
720,00
321 Borç Senetleri Hs.
4.720,00
Mal alınışı
________________________...............______________________
5.
27.07.2013 tarihinde işletmede kullanılmak için %18 KDV hariç 45.000 TL ya taşıt alınmış ve karşılığında Çek
verilmiştir.
______________________27.07.2013___________________________
254 Taşıtlar Hs.
5
45.000,00
191 İndirilecek K.D.V hs.
103 Verilen Çekler ve ÖE Hs.
6.
8.100,00
53.100,00
30.10.2013 tarihi itibariyle KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu hesapları kapatarak karşılaştırma kaydını
yapınız.
191. İndirilecek KDV Hs.
391. Hesaplanan KDV Hs.
___________________________
_____________________________
35.360
45. 721
__________________________30.10.2013______________________
391 Hesaplanan K.D.V Hs.
6
45.721
191 İndirilecek K.D.V hs.
35.360
360 Ödenc. Vergi ve Fonlar Hs.
10.381
360.01 KDV: 10.381
KDV hesaplarının karşılaştırılması
_________________________________.............................____________
7.
31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu 48.500 TL Ticari mal dönem sonu itibariyle kaldığı tesbit
edilmiştir. Ticari mallar hesabının durumu aşağıdaki gibidir.
153. Ticari Mallar Hs.
Bu işletme aralıklı envanter yöntemine göre
Kayıt yapmaktadır.
____________________________
75.360
_________________________________31.12.2013____________
621 Satılan Tic. Mallar Hs.
7
26.860
153 Ticari Mallar Hs.
26.860
Maliyet kaydı
__________________________________..../…/.2013____________
8.
23. 06.2013 tarihinde 1.250 TL Borç senedi ödenmiştir.
_______________________23.06.2013__________________
321 Borç Senetleri Hs.
8
1.250
100 Kasa Hs.
__________________________________..../…/.2013____________
1.250
9.
31.12.2013 tarihinde Bu işletme Normal Amortisman yöntemine göre %20 oranında amortisman ayırmaktadır.
Varlıklar yönetim bölümüne aittir.
254 Taşıtlar Hs
.
253 Tesis ve makineler Hs.
_________________
___________________
60.000
255 Demirbaşlar Hs.
________________
15.000
7.000
_________________________________31.12.2013____________
770 Genel Yönt Gid. Hs.
9
16.400
257 Birikmiş Amort. Hs.
16.400
257.03Mak.3.000
257.06 Taşıt:12.000
257.05 D.baş:1.400
Amortisman ayrılmas
__________________________________..../…/.2013____________
10. 30.11.2012 tarihinde Çalıştırılan işçilerin Kasım ayı ayı ücretleri aşağıdaki şekilde tahakkuk etmiştir. İşçi ücretleri
Yönetim bölümüne aittir. (20 Puan)
Brüt ücret
: 1.500.-
TL
S.S.K İşveren payı
: 300.-
TL
S:S:K İşçi payı
: 210.-
TL
S.S.K İşveren işsizlik payı
:
30.-
TL
G.V
:
S.S.K İşçi işsizlik payı
:
15.-
TL
D.V
:
Net Ücret
: 1.074,75.- TL
191,25.- TL
9.-
TL
A.G.İ: 89,50
_____________30.11.2012_____________
770 Genel Yönt Gid. Hs.
10
1.830
136.Diğer Alacaklar Hs.
89,50
335.Personele Borçlar Hs.
360 Ödenecek vergi fonlar Hs
360.01G.V: 191,25
360.02D.V:
1.164,25
200,25
9
361. Ödenecek Sosyal Gv. Ks
361.01SSK İşçi:210
361.02SSK İşv.:300
555
361.03SSKİşsizlik:45
Kasım ayı işçi ücretleri tahakkuku
__________________________________..../…/.2013____________
11. 10.12.2013 tarihinde %18 KDV hariç 2.750 TL komisyon geliri elde edilmiştir.
12.12.2013 tarihinde Bankadan gelen hesap özetinde hesabımıza 872,45 TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.
_____________10.12.2013_____________
100 Kasa Hs.
11
3.245
643 Komisyon Gelirleri Hs.
2.750
391 Hesaplanan K.D.V Hs
495
Komisyon geliri elde edilmesi
_____________12.12.2013_____________
102.Bankalar Hs.
642 Faiz Gelirleri Hs.
872,45
Faiz geliri elde edilmesi
872,45
12. 31.12.2013 tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu gelir ve gider hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu
hesapları 690.Dönem Kar veya Zararına devrederek Kar veya zararı bulunuz ve bilanço hesabına devrediniz.
600 Yurtiçi satışlar Hs ____.
621Satılan Tic. M. Mly Hs.
642Faiz Gelirleri Hs.
644Konusu Klm.Karş.Hs.
_____________________
______________________
_________________
___________________
252.000
653Komisyon Gid. Hs.
_________________
1.500
127.651
632Genel YöneT.Giderleri Hs.
______________________
25.789
720
631Paz. St.Dğ. Gid. Hs.
__________________
11.432
1.250
654Karşılık Gid
.Hs.
________________
2.525
________________31.12.2012______
690 Dönem Karı veya Zararı Hs.
168.897
12
621 Satılan Tic. Mallar Mly. Hs.
631 Paz. sat. Ve dağt. Gid. Hs
127.651
632 Genel Yönetim Gid. Hs.
11.432
653 Komisyon Giderleri Hs.
25.789
654 Karşılık Gid. Hs.
1.500
Gider hesaplarının kapatılması
2.525
________________31.12.2012_______
600 Yurtiçi Satışlar Hs.
642 Faiz Gelirleri Hs.
252.000
644 Konusu Kalmayan Karş Hs
720
690 Dönem Karı veya Zararı Hs.
1.250
Gelir Hesaplarının Kapatılması
253.970
________________31.12.2012_______
690 Dönem Karı veya Zararı Hs.
590.Dönem Net Karı Hs.
Net Karın devri
85.073
85.073
__________________________________..../…/.2013____________
MUHASEBE 1
SORULAR:
1.Kimler defter tutmak zorundadır? Yazınız.
2. Birinci ve İkinci sınıf tacirler hangi esasa göre, hangi defterleri tutar?
3. Vergi Dairesine yapılması gereken bildirimleri yazınız.
4.Mükellef, Vergi sorumlusu, verginin tarhı, Verginin tahakkuku kavramlarını tanımlayınız.
5. Çalışanlar işten ayrılırken hangi tazminatları almayı hak ederler? Adlarını yazınız.
6.Ücret hesaplaması yapılırken kesilen vergilerin isimlerini yazınız.
7.
Satıcı : ELİF Tic.
Müşteri : Engin KARA
Posta cad. No:123/65
Selanik cad. No:89/54
Dışkapı V.D. ANKARA
KIZILAY/ANKARA
15/03/2013 Tarihinde 972 nolu fatura ile %8 KDV hariç şu malları satmıştır:
Birim fiyatı 40-Tl den 15 adet erkek gömleği
Birim fiyatı 150-TL den 10 takım elbise
Bu bilgilerden yararlanarak açık fatura düzenleyiniz.
8.Satılan bir malın bir adresten başka bir adrese naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında
düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu,birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye ne ad verilir?
9.Kredi kartı çekilmek suretiyle alış-veriş yapılan cihazlara ne denir?
10.TTK’da yer alan kıymetli evraklar nelerdir?
YANITLAR
1: a) Ticaret ve Sanat Erbabı
b) Ticaret Şirketleri
c) İktisadi Kamu Müesseseleri
d) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
e) Serbest Meslek Sahipleri
f) Çiftçiler
2.Birinci Sınıf Tacirler; Bilanço esasına göre; Yevmiye defteri (günlük defter), Defter-i Kebir ( Büyük Defter), Envanter ve
Bilanço Defteri tutarlar.
İkinci Sınıf Tacirler; İşletme Hesabı Esasına göre; işletme hesabı defteri tutarlar.
3. a) İşe başlama bildirimi
b) Adres, iş ve işyeri sayısı değişikliklerinin bildirilmesi
c) İşi bırakma bildirimi
4. Mükellef: Vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir.
Vergi sorumlusu: Verginin ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı yükümlülüğü doğan kişidir.
Verginin tarhı: Vergi dairesi tarafından verginin hesaplanması işlemidir.
Verginin Tahakkuku: Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin ödenme aşamasına gelmesidir.
5. Kıdem Tazminatı
6.
-Gelir vergisi
İhbar Tazminatı
-Damga vergisi
7.
Satıcı : ELİF Tic.
Müşteri : Engin KARA
Posta cad. No:123/65
Selanik cad. No:89/54
Dışkapı V.D. ANKARA
KIZILAY/ANKARA
15/03/2013 Tarihinde 972 nolu fatura ile %8 KDV hariç şu malları satmıştır:
Birim fiyatı 40-Tl den 15 adet erkek gömleği
Birim fiyatı 150-TL den 10 takım elbise
Bu bilgilerden yararlanarak açık fatura düzenleyiniz.
8.
: Sevk İrsaliyesi
9.
: POS Cihazı
10.
: Bono (Emre Muharrer Senet)
-Poliçe
-Çek
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Genel olarak ticaret çeşitleri nelerdir?
Dış ticaret, alım satım işlemlerinin teslimi açısından hangi şekillerde gerçekleştirilir?
Döviz nedir? Tanımlayınız.
Efektif nedir? Tanımlayınız.
Kambiyo nedir? Tanımlayınız.
Konvertibl döviz nedir? Tanımlayınız
Gümrük nedir? Tanımlayınız.
Gümrük tarifesi nedir? Tanımlayınız.
Gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması
amacıyla Gümrük Kanunu İle Gümrük Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete ne ad
verilir.
Bir veya bir grup üretici ve satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırıp
farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge(sembol), tasarım(dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların
çeşitli bileşenlerine ne ad verilir?
Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük
hattı dışında sayılan alanlara ne ad verilir
Türkiye de bulunan serbest bölgelerden ……. Tanesini yazınız
Dış ticarette sigorta neden önemlidir?
Dış ticaret türleri nelerdir?
Ülkenin dış ticaretini belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemler bütününe ne ad
verilir?
Dış ticaret politikası hangi düzenlemeleri konu almaktadır?
Dış ticaret politikasının genel araçları hangileridir?
Bir işletmenin uluslar arası pazara girme kararı verdikten sonra yapılması gereken ilk işlem nedir?
Uluslar arası pazara giriş şekilleri nelerdir?
Firmanın hitap etmek istediği ve çekmek istediği müşteri grup yada gruplarına ne ad verilir?
Hedef Pazar seçerken hangi faktörler dikkate alınır?
Ambalaj nedir? Tanımlayınız.
Ambalajlama nedir? Tanımlayınız.
Alım satıma konu olan ürünün para karşılığındaki değeri veya bir mal veya hizmet için uygun görülen para
karşılığına ne ad verilir?
Ürün tanıtımının unsurları nelerdir?
İşletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması tanıtılması ve benimsetilmesi amacı ile
girişilen satış çabalarına ne ad verilir?
Ticari malların tanıtılması ve pazarlanması, teknolojik gelişmelerin tanıtılması amacıyla belli bir zaman ve belli bir
yerde kurulan tanıtım ve satış merkezlerine ne ad verilir?
Malzeme ve ürünleri tanıtmak, bilgi vermek ve satmak amacıyla ürünlerin bir düzen içerisinde hazırlanmış
sehpalara ve raflara yerleştirilerek gösterildiği yerlere ne ad verilir?
Halkla ilişkiler nedir? Tanımlayınız
Teşhir edilmeye ve sergilenmeye uygun olan mallar için yurt dışı pazarlarda mağaza (showroom) açarak pazarda
sürekliliği sağlama ve kararlılığında olan firmalar, ürünlerini yabancı ülkelerde tanıtmak amacıyla hangi yolu
kullanırlar?
31. Firma ve marka tanıtımında kullanılabilecek basılı materyaller hangileridir?
32. Reklamı, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren
adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek yada tüzel kişilere ne ad verilir?
33. Standart(bir örneklik) nedir? Tanımlayınız
34. Standardizasyon nedir? Tanımlayınız
35. ISO’nun açılımı nedir?
36. Ülkemizde ISO’nun üyesi ve tek temsilcisi olan kuruluş hangisidir?
37. TSE’nin açılımı nedir?
38. Ülkemizde standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili
belgeleri düzenlemekle görevli kuruluş hangisidir?
39. EN’in açılımı nedir?
40. Ürünün Avrupa ürün mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret nedir?
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DERSİ YANITLARI
41. A-İÇ TİCARET B-DIŞ TİCARET
42. A-İHRACAT B-İTHALAT
43. NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR HERHANGİ BİR ARAÇ ŞEKLİNDE (BANKA HAVALESİ, ÖDEME EMRİ, DÖVİZ POLİÇELERİ,
MEVDUAT SERTİFİKALARI, SEYAHAT ÇEKLERİ VB) OLAN TÜM YABANCI PARALI ÖDEME ARAÇLARINA DÖVİZ DENİR.
44. NAKİT ŞEKLİNDEKİ YABANCI ÜLKE PARALARINA EFEKTİF DENİR.
45. PARA YADA PARA YERİNE GEÇEN BELGELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNE KAMBİYO DENİR.
46. ULUSLAR ARASI PARA PİYASALARINDA BÜTÜN ÜLKELERCE KABUL GÖREN VE BU SEBEPLE BİR DİĞER ÜLKE
PARASINA SERBESTÇE ÇEVRİLEBİLME İMKANINA SAHİP DÖZVİZLERE DENİR.
47. BİR ÜLKENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA TİCARİ HARETEKLERİN DENETİM VE GÖZETİMİNİN YAPILDIĞI YER OLARAK
TANIMLANIR.
48. ULUSLAR ARASI TİCARETE KONU OLAN BÜTÜN MALLARA UYGULANAN VERGİLERİ BELİRLEYEN LİSTE
49. EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ
50. MARKA
51. SERBEST BÖLGE
52. KAYSERİ, MERSİN, ADANA-YUMURTALIK, ANTALYA, GAZİANTEP, MARDİN, DOĞU ANADOLU, RİZE, SAMSUN,
TRABZON, EGE, DENİZLİ, AVRUPA, İSTANBUL-TRAKYA, KOCAELİ, İSTANBUL AHL, İMKB, TÜBİTAK-MAM.
53. Malların bir yerden bir yere bir veya çok sayı ve türdeki nakil aracıyla taşınması sırasında uğrayabileceği ziyan ve
hasarları güvence altına alma açısından önemlidir.
54. İHRACAT, İTHALAT, TRANSİT TİCARET
55. DIŞ TİCARET POLİTİKASI
56. A-HÜKÜMETLERİN ÜLKE TİCARETİNİ SINIRLAMAK AMACIYLA YAPTIKLARI DÜZENLEMELERİ,
B-HÜKÜMETLERİN ÜLKE TİCARETİNİ ÖZENDİRMEK AMAÇIYLA YAPTIKLARI DÜZENLEMELERİ KONU ALIR.
57.
GÜMRÜK TARİFELERİ
İHRACATIN ÖZENDİRİLMESİ
BAĞLI TİCARET
TARİFE DIŞI ARAÇLAR (-MİKTAR KISITLAMALARI, -TARİFE BENZERİ FAKTÖRLER, -GÖRÜNMEZ ENGELLER, GÖNÜLLÜ İHRACAT KISITLAMALARI)
58. ULUSLAR ARASI PAZAR ÇEVRESİNİ ANALİZ ETMEK VE BU ANALİZ SONUCUNDA EN UYGUN ÜLKE PAZARINA
GİRMEK.
59.
-DOLAYLI İHRACAT
-ORTAK YATIRIM
-LİSANS ANLAŞMALARI
-İHRACAT KONSORSİYUMLARI
-DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ
-DOĞRUDAN İHRACAT
60.
HEDEF PAZAR
61.
-İŞLETMENİN KAYNAKLARI
-ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
-ÜRÜNÜN HAYAT EĞRİSİNDEKİ YERİ
-PAZARIN YAPISI
-REKABET DURUMU
62.
ÜRETİLEN MALLARI SARMAYA YARAYAN MUKAVVA, KAĞIT, TAHTA, PLASTİK VB. malzemeye AMBALAJ DENİR.
63. MALLARIN KORUNABİLMESİ, TANINABİLMESİ VE KULLANIMLARININ KOLAYLAŞTIRILLABİLMESİ İÇİN KAPLANAN,
EKLENTİLERDEN, SÜSLEME VEYA ETİKETLEMEDEN YARARLANILMASINA İSE AMBALAJLAMA DENİR.
64. FİYAT
65.
-REKLAM
-FUAR VE SERGİLER
-HALKLA İLİŞKİLER
-YURT DIŞI OFİS
-ELEKTRONİK YÖNTEMLER
-BASILI MATERYALLER
-İNSAN KAYNAKLARI
-KURUMSAL İMAJ
-REKLAM AJANSLARI
66.
REKLAM
67. FUAR
68. SERGİ
69. BİR KURUMUN TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME YÖNÜNDE HARCADIĞI ÇABALARIN TÜMÜNE HALKLA İLİŞKİLER DENİR
70. YURT DIŞI OFİSİ VEYA MAGAZA AÇMA
71.
-ÜRÜN VE MARKA TANITIM BROŞÜRLERİ
-KATALOGLAR
-FİRMA ÇALIŞANLARININ KARTVİZİTLERİ
-YAZIŞMALARDA KULLANILAN ANTETLİ KAĞITLAR
-MARKA AMBLEMİ YADA İSİMİNİN YER ALDIĞI ZARFLAR
-KULLANIM KLAVUZLARI
-SİPARİŞ FORMLARI
-TEKNİK DÖKÜMANLAR
72.
REKLAM AJANSI
73. İMALATTA, ANLAYIŞTA, ÖLÇMEDE TEST İŞLEMLERİNDE BİRLİK VE BERABERLİK ANLAMINA GELMEKTEDİR.
74. BELİRLİ BİR FAALİYETTEN EKONOMİK FAYDA SAGLAMAK ÜZERE , BÜTÜN İLGİLİ TARAFLARIN KATKI VE İŞ BİRLİĞİ İLE
BELİRLİ KURALLAR KOYMA VE KURALLARI UYGULAMA İŞLEMİDİR.
75. ULUSLAR ARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
76. TSE
77. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
78. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
79. AVRUPA STANDARDI
80. CE
BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ETA V.8-SQL muhasebe programının kuruluşu hangi aşamalardan oluşur?
Stok modülünün amacını kısaca açıklayınız.
Cari modülünün amacını kısaca açıklayınız.
İşletmelerin satış öncesi sipariş işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan modül hangisidir?
Sipariş modülü hangi modüllerle birlikte kullanılır?
İşletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan program modülü
hangisidir?
Muhasebe modülünün hesap planı menüsü hangi alt seçeneklerden oluşur (4 tanesini) yazınız?
Muhasebe modülünün raporlar menüsü hangi alt seçeneklerden oluşur (5 tanesini yazınız)?
2. sınıf tüccarların gider/gelir hesaplarını bilgisayarda takip etmesine imkan tanıyan program modülü hangisidir?
Genel olarak fatura modülü ile hangi işlemler yapılır?
BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÇALIŞMA SORULARI YANITLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a. SQL SERVE kurulumu
b. Borland BDE kurulumu
c. ETA V.8-SQL kurulumu
Stok, stok hareketlerinin ve mevcutlarının bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.
Cari, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili borç/alacak takibatlarını bilgisayarda takip
edebilmesine imkân tanıyan bir program modülüdür.
Sipariş Modülü
İrsaliye ve fatura modülleri ile birlikte kullanılır
Kasa modülü
7.
a.
b.
c.
d.
e.
Yeni hesap
Eski hesap
Sınıf/grup tanımları
Hesap listesi
Toplu hesap kart yazdırma
8.
9.
a. Defterler
b. Defterler (saha seçimi)
c. Mizan
d. Dönemsel mizan
e. Bilânço/gelir tablosu
f. Mali analizler
İşletme modülü
10. Programda faturalar düzenlenir ve bu fatura hareketlerinden doğan sonuç raporları türetilir.
MALİYE DERSİ SORULARI VE YANITLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kamu gideri nedir tanımlayınız?
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla yaptıkları giderlere kamu giderleri
denir.
Kamu giderlerinin çeşitleri nelerdir?
a. Cari giderler
b. Yatırım giderleri
c. Transfer giderleri
d. Gerçek (olağan) giderler
Cari kamu giderleri hakkında kısaca bilgi veriniz?
Kamu hizmetleri gerçekleştirilirken birkaç kullanımda tüketilen mallar ve hizmetler için yapılan giderlerdir. Üretim
gerçekleştirilirken söz konusu olan tüketime yapılan ödemeler, cari giderlerdir.
Yatırım giderleri (bir kamu gideri olarak) hakkında kısaca bilgi veriniz?
Üretim kapasitesinin ve hizmet gücünün artırılması amacıyla üretim araçlarına yapılan giderlerdir. Bu giderler
birden fazla yıla yaygın olan ve kullanımı uzun süreli dayanıklı nitelikteki giderlerdir.
Transfer giderleri (bir kamu gideri olarak) hakkında kısaca bilgi veriniz?
Devletin ve diğer kamu yönetim organlarının herhangi bir mal veya hizmet alımı olmaksızın karşılıksız olarak satın
alma gücünün kişi veya gruplara aktarılması suretiyle yaptığı giderlerdir.
Gerçek/olağan giderler (bir kamu gideri olarak) hakkında kısaca bilgi veriniz?
Karşılığında herhangi bir üretim faktörü satın alınan giderlere gerçek giderler denir.
Kamu geliri nedir? Kısaca bilgi veriniz.
Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kanuna dayanarak çeşitli
kaynaklardan elde ettikleri gelirlerdir. Bu gelirler ile devlet, mal ve hizmet satın alır ve bunlarla kamusal hizmeti
gerçekleştirir.
Kamu gelirlerinin çeşitleri nelerdir?
a. Vergi
b. Harç
c. Resim
d. Şerefiye
e. Parafiskal gelir
f. Borçlanma
g. Mülk ve teşebbüs geliri
h. Para cezaları
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vergi nedir? Kısaca bilgi veriniz.
Kişilerin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ve kanuna bağlı kalarak ödeyeceği bir
yükümlülüktür.
Verginin özelliklerini maddeler halinde yazınız?
a. Vergi, vergilendirme yetkisine sahip kuruluşça alınır.
b. Vergi, kanuna dayanılarak zorla alınır.
c. Vergi, karşılıksızdır. Kişiye hizmet olarak döner.
d. Vergi, gerçek ve tüzel kişilerden alınır.
e. Vergi, para ile ödenir.
Harç nedir? tanımlayınız
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları hukuki işlemden ve sundukları hizmetten dolayı aldıkları paraya harç
denir.
Bütçe nedir? Kısaca bilgi veriniz.
Devletin gelecek bir dönemdeki (genellikle bir yıl) gelirlerini ve harcamalarını tahmin eden ve yürütme organına
harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması konusunda yetki ve izin veren bir kanundur.
Bütçe ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
a. Genellik ilkesi
b. Birlik ilkesi
c. Doğruluk ilkesi
d. Açıklık ilkesi
e. Giderlerin gelirlerden önceliği ilkesi
f. Önceden izin ilkesi
g. Tahsis ilkesi
h. Anlaşılabilirlik ilkesi
i.
Tasarruf ilkesi
j.
Denklik ilkesi
k. Yıllık olma (zaman) ilkesi
Bütçe çeşitlerini maddeler halinde yazınız?
a. Performans bütçe
b. Milli bütçe
c. Program bütçe
d. Telafi edici bütçe
e. Devri bütçe
f. Denk bütçe
g. İktisadi devlet teşekkülü (İDT) bütçeleri
Vergi ilkelerini maddeler halinde yazınız?
a. Vergide adalet ilkesi
b. Vergide kesinlik ilkesi
c. Vergide ekonomiklik ilkesi
d. Vergide uygunluk ilkesi
e. Verginin kanuniliği ilkesi
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan vasıtasız vergiler hangileridir?
a. Gelir vergisi
b. Kurumlar vergisi
c. Emlak vergisi
d. Veraset ve intikal vergisi
e. Motorlu taşıtlar vergisi
Verginin tarhı nedir? Tanımlayınız.
Verginin tarhı vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının
belirlenmesidir.
Verginin tebliği nedir? Tanımlayınız.
Verginin tebliği, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından
mükellefe ya da ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.
Verginin tahakkuku nedir? Tanımlayınız.
Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi aşamasına gelmesine verginin tahakkuku denir.
Gelir vergisi nedir? Kısaca açıklayın.
Gerçek kişilerin bir yıl boyunca elde ettikleri gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerdir.
Kurumlar vergisi nedir? Kısaca açıklayın.
Kurumların (tüzel kişilerin) bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi kazançları üzerinden alınan vergilerdir.
MUHASEBE 2 DERSİ SORU VE YANITLARI
1.
Muhasebe Nedir? Tanımlayınız.
Mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme,
yorumlama ve raporlama sürecilidir.
2.
Muhasebenin işlevleri nelerdir?
a)
b)
c)
3.
Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)
4.
Bilgi aracıdır
Kontrol aracıdır
Tahmin aracıdır
Kaydetme
Sınıflandırma
Özetleme
Analiz ve yorum
Bilgi verme
Muhasebenin ana bölümleri nelerdir?
Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi
5.
Muhasebenin temel kavramları nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
6.
Sosyal sorumluluk kavramı
Kişilik kavramı
İşletmenin sürekliliği kavramı
Dönemsellik kavramı
Parayla ölçülme kavramı
Maliyet esası kavramı
Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
Tutarlılık kavramı
Tam açıklama kavramı
İhtiyatlılık kavramı
Önemlilik kavramı
Özün önceliği kavramı
Muhasebe sürecini sırası ile yazınız
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Açılış bilançosunun düzenlenmesi ve hesapların açılışı
Günlük işlemlerin belgelendirilmesi
Yevmiye defterine kayıt
Büyük deftere kayıt
Aylık mizanların düzenlenmesi
Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması
Kesin mizanın düzenlenmesi
Dönem sonu bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi
Hesapların kapatılması
7.
Yevmiye defteri nedir? Tanımlayınız
Yevmiye defteri, işlemlerin muhasebe terimleri ile tarih sırasına göre ve ilgili kanunların belli ettiği kurallara uygun
olarak kaydedildiği defterdir.
8.
Büyük defter nedir? Tanımlayınız
Büyük defter, yevmiye defterine tarih sırasın göre kaydedilmiş olan işlemlerin niteliklerine göre sınıflandırılmış bir
şekilde kaydedildiği hesaplar bütünüdür.
9.
Mizan (kontrol çizelgesi) nedir? Tanımlayınız
Mizan (kontrol çizelgesi) yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin büyük defter ve yardımcı
defterlere, matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgedir.
10. Bilânço nedir? Tanımlayınız
Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur.
11. Bilânço denkliği nedir?
Bilânçoda aktif ve pasifin birbirine denkliğine “bilânço denkliği” denir.
12. Temel bilânço eşitliği nasıl formüle edilir?
VARLIKLAR = SERMAYE (BORÇLAR + ÖZKAYNAKLAR)
13. Aktif ve pasif nedir? Kısaca açıklayınız
Bilânço da varlıkların kaydedildiği taraf aktif, borçların ve öz kaynakların kaydedildiği tarafa pasif denir.
14. Gelir tablosu nedir? Tanımlayınız
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve
giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.
15. Hesap nedir? Tanımlayınız
Hesap, bilânçoyu oluşturan varlık ve kaynak kalemleri ile gelir tablosunu oluşturan gelir-gider kalemlerinde,
dönem içerisinde söz konusu olan işlemler dolayısıyla meydana gelen artış ve azalışların kaydedildiği çift taraflı
çizelgelerdir.
16. Hesap planı nedir? Tanımlayınız
Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde
ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir.
17. Tekdüzen hesap planında yer alan bilânço hesapları hangi gruplara ayrılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Öz kaynaklar
18. Vergi Usul Kanunu kaynaklı muhasebe belgeleri nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Fatura
Sevk irsaliyesi
İrsaliyeli fatura
Perakende satış vesikaları
Gider makbuzları
Müstahsil makbuzu
Serbest meslek makbuzu
Ücret bordrosu
Diğer belgeler(taşıma irsaliyesi, yolcu listeleri, adisyon vb.)
19. Türk Ticaret Kanunu kaynaklı muhasebe belgeleri nelerdir?
a)
b)
c)
Çek
Bono
Poliçe
20. Türk Medeni Kanunu kaynaklı muhasebe belgeleri nelerdir?
a) Rehinli tahviller
b) İpotekli borç senetleri
c) İrat senetleri
21. Muhasebe fişleri nelerdir
a) Kasa tahsil fişi
b) Kasa tediye fişi
c) Mahsup fişi
22. Bilânço esasına göre tutulması zorunlu defterler nelerdir?
a) Yevmiye defteri
b) Büyük defter (defter-i kebir)
c) Envanter defteri
23. İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defter hangisidir?
İşletme hesabı defteri
24. Temel filansal tablolar nelerdir?
a) Bilânço
b) Gelir tablosu
25. “Envanter” kavramını kısaca açıklayınız
Envanter, İşletme varlıklarının ve kaynaklarının ayrıntılı olarak belirlenmesidir. Envanter, saymak, tartmak, ölçmek,
değerlemek, karşılıklı mutabakat yapma şeklinde olur.
MUHASEBE 2 DERSİ YEVMİYE ÖRNEKLERİ
(İşletme 7/A seçeneğini ve aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır. Aksi belirtilmedikçe tüm işlemlerde bu
varsayım uygulanacaktır.)
1.Örnek: 01.02.2008 tarihinde Ali Akın 100.000 TL nakit sermaye koyarak bir işletme kurmuştur.
01 /02/2008
100 KASA
100.000
500 SERMAYE
100.000
Nakit olarak sermaye konması.
2.Örnek: 02.02.2008 tarihinde işletme Akbank Nevşehir şubesinde 10.000 TL tutarında vadesiz mevduat hesabı
açtırmıştır.
/
102 BANKALAR
10.000
100 KASA
10.000
3.Örnek: 03.02.2008 tarihinde işletme Alım satım kazancı elde etmek amacı ile Yılmaz Anonim Şirketinin 2.000 TL
tutarında hisse senedini peşin olarak satın almıştır.
/
110 HİSSE SENETLERİ
2.000
100 KASA
2.000
4.Örnek: 04.02.2008 tarihinde işletme (%18 KDV hariç) 500 TL tutarında malı peşin olarak satın almıştır.
/
153 TİCARİ MALLAR
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
100 KASA
590
5.Örnek: 04.02.2008 tarihinde işletme (%18 KDV hariç) 500 TL tutarında malı veresiye olarak satın almıştır.
/
153 TİCARİ MALLAR
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
320 SATICILAR
590
6.Örnek: 04.02.2008 tarihinde işletme (%18 KDV hariç) 500 TL tutarında malı senet vererek satın almıştır.
/
153 TİCARİ MALLAR
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
321 BORÇ SENETLERİ
590
7.Örnek: 04.02.2008 tarihinde işletme (%18 KDV hariç) 500 TL tutarında malı KDV’si peşin, mal bedelinin ise yarısını
veresiye, yarısını senetle satın almıştır.
/
153 TİCARİ MALLAR
500
191 İNDİRİLECEK KDV
90
100 KASA
90
320 SATICILAR
250
321 BORÇ SENETLERİ
250
8.Örnek: 05.02.2008 tarihinde işletme (% 18 KDV hariç) 500 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır.
05 /02/2009
100 KASA
590
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
500
391 HESAPLANAN KDV
90
9.Örnek: 05.02.2008 tarihinde işletme (% 18 KDV hariç) 500 TL tutarındaki malı veresiye olarak satmıştır.
05 /02/2009
120 ALICILAR
590
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
500
391 HESAPLANAN KDV
90
10.Örnek: 05.02.2008 tarihinde işletme (% 18 KDV hariç) 500 TL tutarındaki malı karşılığında senet alarak satmıştır.
05 /02/2009
121 ALACAK SENETLERİ
590
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
500
391 HESAPLANAN KDV
90
11.Örnek: 06.02.2008 tarihinde işletme Ortak Ali Yılmaz’a 500 TL borç vermiştir.
/
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
500
100 KASA
500
12.Örnek: 07.02.2008 tarihinde işletme Personeli Akın Can’dan 100 TL borç almıştır.
/
100 KASA
100
335 PERSONELE BORÇLAR
100
13. Örnek: 08.02.2008 tarihinde işletme inşaat ihalesine girmek için 500 TL tutarında teminat vermiştir.
/
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
100 KASA
500
500
14.Örnek: 08.02.2008 tarihinde işletme 10.000 TL tutarında mal alımı için 3.000 TL avans vermiştir.
/
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
3.000
100 KASA
3.000
15.Örnek: 08.02.2008 tarihinde işletme 10.000 TL (%18 KDV hariç) tutarında taşıt satın almış, karşılığında çek vermiştir.
/
254 TAŞITLAR
10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
103 VERİLEN ÇEK. ÖD. EM.
11.800
16.Örnek: 08.02.2008 tarihinde işletme 10.000 TL (%18 KDV hariç) tutarında demirbaş satın almış, bedeli ise peşin
olarak ödenmiştir.
/
255 DEMİRBAŞLAR
10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
100 KASA
11.800
17. Örnek: 08.02.2008 tarihinde işletme bankadan 15.000 TL tutarında kredi çekmiştir.
/
100 KASA
15.000
300 BANKA KREDİLERİ
15.000
Download