8 SERİ NO`LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA

advertisement
15/12/2016
SİRKÜLER
2016/51
Sayın Yetkili;
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri DİİB Kapsamında Uygulanan
KDV İade Kısıtlamalarından Hariç Tutulmuştur.
13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Tebliğ ile dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimler yönünden;
-DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak tesliminde uygulanan,
-DİİB kapsamında KDV ödemeksizin ürettilen malların ihraç kayıtlı olarak tesliminde uygulanan
KDV iade kısıtlaması kaldırılmıştır.
Buna göre,
 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların dış ticaret sermaye şirketleri veya
sektörel dış ticaret şirketlerine KDV tahsil edilerek tesliminde, bu şirketler tarafından yüklenilen
vergiler iade alınabilecektir.
 Aynı malların söz konusu şirketlerce KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla
tesliminde, iade edilecek KDV tutarıyla ilgili Tebliğ’de yer alan sınırlama uygulanmayacaktır. Bu
işlemlerle ilgili iade edilecek KDV, devir KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere ihraç kayıtlı teslim
bedelinin % 18’i olacaktır.
Tebliğin tam metni aşağıdadır.
8 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Resmi Gazete No: 29917
Resmi Gazete Tarihi: 13/12/2016
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel
Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki "ihracatçılara" ibaresinden
sonra gelmek üzere "(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)" ibaresi, ikinci
paragrafının sonuna "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla
teslimlerde bu sınır uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
1
2
Download