MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 21152195-130-170
: Kan unu, Tavuk unu, tüy unu, kemik unu, balık
unu, et ununun KDV oranı
06/04/2015
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kan unu, tavuk unu, tüy unu, kemik unu, balık unu ve et ununun
ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme
bağlanmıştır.
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak
yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim
ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi
işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.
KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı
Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün, 23 üncü sırasında; Küspe "(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı
Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer
alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki
sanayiinin posa ve artıkları hariç)", tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan
unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem
şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem
bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel
ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) sayılmıştır.
TGTC'nin 23 üncü faslı "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" i
kapsamaktadır.
Dolayısıyla, büyük ve küçükbaş hayvanların yeminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere balık unu ve
kan unu ile kemik, boynuz, kemik posası, kelleden, elde edilen unların kemik unu kapsamında, hayvanların; iç
yağ ve etlerinden, ayak, iç organlarından, elde edilen unların et unu kapsamında değerlendirilerek bunların, insan
gıdası olarak tüketilmeye elverişli olmayanları, söz konusu Kararneme eki II sayılı listenin "B" bölümünün, 23
üncü sırası kapsamında olduğundan, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması
gerekmektedir.
TGTC'nin 05.11 tarife pozisyonunda, "Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal
menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1 inci veya 3 üncü fasıllarda yer alan cansız hayvanlar"
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
tanımlanmıştır. Tüy unu bu tarife pozisyonuna ait "0511.99.85.90.18 Diğerleri" GTİP No.sunda yer
almaktadır.
Hayvan yemlerinde hammadde olarak kullanılan tüy unu, Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün
23 üncü sırasında sayılan eşyalar arasında yer almadığından, bu malın ithal ve teslimi genel oranda (%18)
KDV'ye tabidir.
Ancak, tüy unu ihtiva eden her türlü karma yemlerin Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 23
üncü sırasında değerlendirileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download