sorun - TOBB

advertisement
TOBB TEKSTİL SEKTÖR KURULU RAPORU
SORUN
Yerli üretim girdi
maliyetlerimiz (istihdam
üzerindeki vergiler ve
enerji) rekabet içinde
olduğumuz ülkelerin çok
üzerindedir
AÇIKLAMA
Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sektör dış pazarlarda rekabet
etmekte zorlanmaktadır.
ÇÖZÜM
Yerli girdilerin ve maliyetlerin (enerji, istihdam vergileri, finansman, vb.) çok
yüksek olması ve vadeli ithalatın düşük kur politikası sonucu yıllardır cazip
olması sebebi ile sanayicilerimiz üretmek yerine, mevcut tesislerini de
kapatarak, hızla ara malı ithalatına yönelmişlerdir.
5084 -5350 sayılı Kanun’ların verdiği istihdam ve enerji
teşvik unsurları 31/12/2005 tarihi itibariyle Türkiye
genelinde
kayıtlı olan mevcut tekstil ve konfeksiyon
işletmelerine iki yıl süre ile uygulanmalıdır.
Mevcut
işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin devamı ve istihdamın
korunması için bu uygulamadaki %20 istihdam artış şartı
aranmamalıdır.
Ülkemizdeki toplam istihdam vergileri OECD ülkeleri arasında %45 ile en
yüksek orana sahiptir. Yine sanayi elektrik enerjisi maliyetleri 8-9 (cent/kws)
rekabet etmekte olduğumuz ülkeler arasında en yüksek seviyededir.
49 il dışında yapılacak yeni yatırımlar bu uygulamadan
yararlandırılmayacaktır. (İki yıllık süre performans
değerlendirilmesine tabi tutulacaktır.)
İLGİLİ KURUM
- Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
- Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
Ancak sigortasız işçi çalıştıran işletme sorumlularına ağır
müeyyideler uygulanmalıdır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın
kayıt altına alınması sağlanacaktır.
Yüksek KDV oranları
kayıt dışı faaliyetleri
artırmakta, haksız vergi
iadelerine sebep
olmaktadır
Yüksek KDV oranları sektörde kayıt dışı faaliyetleri artırmakta ve KDV
suistimallerine yol açmaktadır. Tahminlerimize göre tekstil ve hazır giyim
sektöründe 500 milyon YTL civarında KDV tahsilatı yapılırken, 1,5 milyar
YTL KDV iadesi yapılmaktadır. KDV’nin % 8’e düşürülmesiyle bu KDV iade
suistimalleri ve kayıt dışı faaliyetler ortadan kalkacaktır.
KDV oranlarının pamuk ve yün elyafında olduğu gibi tüm
elyaflarda ve pamuk çırçırlama faaliyetlerinde %1, diğer
tekstil ve hazır giyim ve aksesuar ticaretinde ise % 8
oranlarına düşürülmesi konusunda daha önce Maliye
Bakanlığı ile sağlanan mutabakat derhal hayata
geçirilmelidir .
(İki yıllık süre ile Maliye Bakanlığı
performans
değerlendirilmesine tabi tutmalıdır.)
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Maliye Bakanlığı
TOBB TEKSTİL SEKTÖR KURULU RAPORU
SORUN
Haksız rekabet unsurları,
yanlış beyanlı ithalat yerli
üretimi hızla yok etmektedir.
AÇIKLAMA
AB’nin en büyük entegre tekstil ve hazır giyim kapasitesine sahip ve
Türkiye’nin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektöründe,
üretim ve istihdamdaki olumsuz gelişmeler önemli boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye’nin toplam ihracatının % 28’ini gerçekleştiren tekstil ve hazır giyim
sektörü, dünyada kotaların kalkması ile ihracatta yaşadığı daralma
tehdidine rağmen AB’nin en büyük entegre üretim kapasitesine sahip
olmaya devam etmektedir.
Ancak, 1 Ocak 2005 tarihinde kotaların kalkması ile özellikle Çin ve Uzakdoğu
ülkelerinin haksız ve yıkıcı rekabeti karşısında Türk tekstil sektörü AB ve ABD
pazarlarında ve yurt içinde yok olma tehdidi altındadır. 2005 yılı sonlarına doğru
sektördeki ihracat azalması eğilimi ve üretim yerine ithalatın sürekli artması ile
riskler açıkça belirginleşmiştir.
Dahilde İşleme Rejimi
(DİR)
Dahilde İşleme Rejiminde (DİR) yerli üreticiler gözetilmelidir.
DİR belgeleri AB normlarında verilmelidir.
ÇÖZÜM
Dampingli ithalat ile ilgili Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın almış olduğu,
damping, gözetim, kota ve referans fiyat gibi önlemler daha da etkin
olarak Gümrük Müsteşarlığı koordinasyonu ile birlikte aksatılmadan
devam ettirilmelidir.
İLGİLİ KURUM
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
- Gümrük Müsteşarlığı
Trafik sapması ile antidamping vergisi, gözetim ve kota gibi
tedbirlerden kaçan ithalatçılar, alınacak daha sıkı tedbir ve üretici
beyanı ile kontrol altına alınmalıdır.
DİR belgesi verilirken aşağıda anılan temel AB kriterlerine
mutlaka uyulması gereklidir:
Bu belgeler ile giren ithal tekstil ürünleri sektörde yapılacak yatırımları
engellemekte, sanayimizin geleceğini ipotek altına almaktadır.
Türkiye içerisinde yetersiz üretim,
Türkiye hammadde ve ara malı fiyatlarının üretimi ekonomik
kılmadığı durumlar,
Gerekli kalite ve özelliklere sahip olmayan ikame ürünler.
DİR kapsamında hiçbir vergi ödenmeden (KDV, Gümrük Vergisi ve
benzeri) ithal edilen tekstil hammaddeleri (iplik, kumaş ve benzeri) yurt
içinde KDV pazarlığı yapılarak, kayıt dışı olarak satılabilmekte ve haksız
rekabet yaratmaktadır.
AB ülkelerinde olduğu gibi sadece iç piyasada yetersizliği
kanıtlanan mallar için DİR kapsamında ithalat izni verilmesi,
Türkiye’de yeterli miktarda üretimi olan standart mallar için
ithal izni verilmemesi,
DİR belge taahhüt kapatımlarında baz alınan üretim
kapasite raporlarındaki üretim fire oranlarının, AB 'de olduğu
gibi DTM tarafından sektör ve kategori bazında belli bir
standarda göre belirlenmesi gereklidir.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- DIŞ Ticaret
Müsteşarlığj
Download