13/12/2016 tarihli Resmi Gazete`de 8 Seri No.lu Katma Değer

advertisement
SİRKÜLER
SAYI
İstanbul,14.12.2016
: 2016 / 67
KONU : 13/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır
13/12/2016 tarihli Resmi Gazete 'de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
Yayımlanan tebliğ ile ;
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların dış ticaret sermaye şirketleri
ile sektörel dış ticaret şirketlerine KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, bu teslimler
nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından yüklenilen
KDV'nin iadesi talep edilebilecektir.
Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla
teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil
edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle
ödenmeyen KDV tutarının düşülmesine gerek bulunmamaktadır.
Bu değişiklikler ile DİİB kapsamında KDV ödenmeden yapılan işlemlerle ilgili KDV iadesi
alınması ile ilgili getirilen kısıtlamalar Dış Ticaret Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine
yapılan teslimler bakımından kaldırılmıştır.
Tebliğ 13.12.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ aşağıdadır.
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
13 Aralık 2016 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29917
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel
Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden
sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci
paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla
teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Download