SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE

advertisement
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Soğuk Savaş, Sovyet Bloğu ülkeleri ile
Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a
kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi
ve askeri gerginlik.
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
(1945-1990)
II.Dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB fazla yıpranmadan çıkmışlardır.
SSCB, savaş sonrasında Avrupa’nın büyük bir bölümünü nüfuzu altına aldı.
ABD ile SSCB’nin siyasi doktrinleri farklı idi. SSCB’nin getirdiği düzene karşı olan ve
yayılmasından çekinen ülkeler ABD’ye yanaştı. Böylece iki blok ortaya çıktı.
Batı Bloku
1949 yılında
Almanya ikiye
ayrıldı.
Doğu Bloku
1949 yılında Almanya ikiye
ayrıldı. 1961’de Berlin Duvarı
kuruldu.
TRUMAN
DOKTRİNİ
(1947)
MARSHALL
YARDIMI
(1947)
Sosyalist Blokta
Sarsıntılar
Avrupa Konseyi (1949)
Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu
AET (1957)
Roma Antlaşması
NATO (1949)
1-Yugoslavya 1948’de
Kominform’dan çıkarıldı.
2-Çin’le Sovyet Rusya’nın arası
açıldı.
3- Macaristan,Çekoslovakya
ayaklanmaları.
DOĞU BLOKU
İÇİNDEKİ DİĞER
GELİŞMELER
1-Çin Halk Cumhuriyetinin
Kuruluşu
2-Kore’nin ikiye ayrılması ve Kuzey
Kore’de Komünist yönetimin
kurulması
3-Küba’da 1959’da Komünist
yönetim kuruldu.
Üçüncü Dünya veya
Bağlantısızlar
Yugoslavya
Sovyet Modeline
Göre Ekonomik ve
Sosyal Düzenin
Kurulması
KOMİNFORM
(1947)
VARŞOVA PAKTI (1955)
COMEKON (1949)
DÖNEMİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR

1- Savaştan sonra dünya politikasına iki yeni kuvvet, Süper-
Devlet adı verilen, Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya hakim
olmuştur ve bu iki kuvvetin üstünlüğü günümüzde de devam
etmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra milletler arası
politikanın yapısı değişmiş ve ikili bir yapı ortaya çıkmıştır.

2- Sovyet Rusya’nın sivrilmesinin bir mühim neticesi de, ilk
defa olarak milletler arası münasebetlere doktrin ve ideoloji
unsurunun girmesidir.

3- Günümüz dünyasının en mühim gelişmelerinden biri de,
sömürgeciliğin tasfiyesidir.

4-II. Dünya Savaşı’nın en mühim neticelerinden biri de,
milletler arası politikanın “alan genişlemesi”dir.

5) Milletlerarası münasebetlerin alan genişlemesi, sadece
dünyanın düzeyi üzerinde olmayıp, günümüzde bu
münasebetler yukarıya doğruda bir alan genişlemesi yaparak,
uzaya intikal etmişler.

6) Günümüz dünyası’nın, bilhassa II.Dünya Savaşından sonra
ortaya çıkan en mühim meselelerinden biri de, ekonomik
meselelerdir. Denebilir ki, tarihin hiçbir döneminde ekonomik
meseleler, milletlerarası münasebetlerde bugünkü kadar
ağırlık kazanmamıştır.

Savaş sonrası dört bölgeye ayrılan
Almanya’da iki ayrı devlet ortaya
çıktı. Batılıların kurduğu Federal
Almanya, Sovyetler Birliği’nin
oluşturduğu Demokratik Almanya.

Dört Bölgeye ayrılan Berlin’de
Batılıların yönetimindeki Batı
Berlin, Sovyetlerin denetimindeki
Doğu Berlin olmak üzere ikiye
ayrıldı.1961 yılında da Berlin
Duvarı yapıldı.
Marshall
ALTINCI BÖLÜM
ORTA DOĞU ÇATIŞMALARI (1955-1959)

Stalin’in ölümünden sonra sosyalist blok içinde bu
sarsıntılar ve çatışmalar olmakla birlikte, 1955
yılından itibaren Soğuk Savaş veya Doğu-Batı
çatışmaları Orta Doğu bölgesine intikal etti. Sovyetler
bir yandan blok içi meselelerle uğraşırken, öte yandan
da Orta Doğu bölgesinde Batı Blok’u ile çatışma
içine girmekten kaçınmadılar. Bu da 1960 yılına
kadar sürecek bir dizi buhranlar, bunalımlar dönemini
açacaktır.
PAYLAŞILAMAYAN ORTADOĞU
İsrail’in Kuruluşu
1948
Balfour Deklarasyonu
Arap-İsrail Savaşı (1948)
Arap-İsrail Savaşı (1967)
Arap-İsrail Savaşı (1973)
Eisenhower Doktrini
1) Bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma
çabası içine giren Orta Doğu ülkelerine ekonomik
yardım yapmak.
2) Bunlardan isteyen ülkelere askeri yardım yapmak.
3) Bu ülkelerin istemeleri şartı ile “milletler arası
komünizmin kontrolu altında bulunan bir ülkeden
gelecek açık silahla saldırılar karşısında”, Amerikan
silahlı kuvvetlerinin kullanılması.
İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’dan çekilmesinden
sonra boşluğu ABD doldurmak istemiştir. Orta
Doğu’nun SSCB’nin kontrolüne girmesine engel
olmak ve halkı ABD’nin yanına çekmek.
(Not: ABD, Suudi Arabistan krallığı ile yaptığı
antlaşmayla petrol şirketi ARAMCO’ya ayrıcalık
elde etmiş ve bölgeye girmişti.1936)
Download