fınt 301 finansal yönetim

advertisement
FINT 301
FİNANSAL YÖNETİM
ÜNİTE 5 (Bölüm 1)
FİNANSAL ANALİZ
İÇİNDEKİLER
 Finansal Analiz türleri
 Finansal Analizde kullanılan tablolar
Finansal Analiz Türleri
 Finansal Analiz Nedir?
Finansal analiz, bir işletmenin finansal durumunun,
faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılır.
Finansal analizle finansal tablolardaki çeşitli kalemler
arasında ilişkiler kurularak işletmenin durumu ortaya
konmaya çalışılır.
 Finansal analiz;
- Analizin yapılma amaçlarına
- Analizin yapılış biçimine
- Analizi yapacak kişilere göre değişik türleri vardır.
 Finansal analizin yapılma amacına göre finansal analiz
yönetim, yatırım ve kredi analizleri olarak üç şekilde
yapılır.
 Yönetim analizi; yönetim fonksiyonunun yerine
getirilmesine yönelik, işletme yönetimi için yapılan
analizdir.
 Yatırım analizi; işletmenin ortakları, işletmeye ortak
olmayı düşünenler ile işletmeye uzun süreli kaynak
sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir.
 Kredi analizi; işletmeye kredi verenlerle, kredi verecek
olanların, işletmenin borç ödeme gücünü ölçmek
amacıyla yaptıkları analizdir.
 Analizin yapılış biçimine göre finansal analiz statik ve
dinamik olarak iki şekilde yapılır:
 Statik Analizde; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya
belirli bir döneme ait mali tablolardaki çeşitli kalemler
arasındaki ilişkilerin saptanmasına çalışılır.
 Dinamik analizde; işletmelerin belirli bir dönemindeki
mali durumu, faaliyet sonuçları geçmiş dönemleriyle
karşılaştırılarak, geçmiş dönemlerine göre olumlu ya
da olumsuz gelişmelerin ortaya konulması sağlanır.
 Analizi yapacak kişilere göre ise finansal analiz iç ve dış
olarak ikiye ayrılır;
 Analiz, yönetici, muhasebeci, finansçı gibi işletme
içinden olan kişilerce yapılıyorsa iç analiz olarak
adlandırılır.
 İşletme dışı kişi ve kurumlarca (aracı kurumlar, rakip
kuruluşlar, potansiyel yatırımcılar) yapılan analize dış
analiz adı verilir.
FİNANSAL ANALİZDE
KULLANILAN TABLOLAR







Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların maaliyet tablosu
Fon akım tabloları
Nakit akım tablosu
Kar dağıtım tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu
BİLANÇO (Finansal Durum
Tablosu)
 Bilanço ya da finansal durum tablosu, bir işletmenin
belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve öz
sermayesini gösteren bir tablodur.
 Bilanço, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli
borçlar, uzun vadeli borçlar ve öz sermaye hesap
gruplarından oluşur.
 Bilançonun varlıklar bölümü diğer bir ifade ile aktifleri
kullanım olarak, borç ve öz kaynakları ise kaynaklar
olarak adlandırılmaktadır.
 Bilançonun varlıklar bölümü, paraya dönüşüm
çabukluğuna; kaynaklar bölümü ise ödeme
çabukluğuna göre düzenlenmektedir.
 1- DÖNEN VARLIKLAR
 A- Hazır Değerler
 Nakit ve benzerlerinden oluşur.
 B- Menkul Kıymetler
Faiz, temettü veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla,
işletmenin geçici bir süreyle, elde tuttuğu menkul
kıymetlerden oluşur.
 C- Kısa vadeli ticari alacaklar
Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin
ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz
alacaklardan oluşur.
 D- Diğer Kısa vadeli Alacaklar
İşletmenin ticari alacakları dışında kalan, ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan senetsiz alacaklardır.
 2- DURAN VARLIKLAR
 A-B- Uzun vadeli ticari alacaklar ve diğer uzu vadeli
alacaklar
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla
süre bulunan; uzun vadeli ticari alacaklar ile diğer uzun
vadeli alacaklara ilişkin hesap kalemlerinden oluşur.
C- Finansal Duran Varlıklar
Bağlı menkul kıymetler: Vadesi geldiği halde ilgiliden
karşılığı tahsil edilemeyen veya ilgili şirketin faaliyetinin
sona ermiş olması gibi nedenlerle pazarlanabilirliğini
kaybetmiş olan şirketlere ait hisse senetleri dışındaki
menkul kıymetlerin izlendiği hesap kalemidir.
D- Maddi Duran Varlıklar
Mal ve hizmet üretiminde veya bunların elde
edilmesinde kullanılmak, diğer işletmelere kiraya
verilmek veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak
amacıyla elde bulundurulan fiziki varlık kelemleridir.
 E- Maddi olmayan duran varlıklar
 Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin
belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı
beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar
altında hukuken korunan haklar bu grupta gösterilir.
 PASİF
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
A- Finansal Borçlar
Kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli
para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan kredilerve
vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli
finansal borçların anapara taksit ve faizleri bu grupta yer
alır.
B-Ticari Borçlar
İşletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli
ve senetsiz borçlar bu hesapta yer alır.
 C- Diğer kısa vadeli borçlar:
 İşletmenin, finansal ve ticari borçları dışında kalan,
borç para alma ve benzer nedenlerle ortaya çıkan
borçları bu hesap grubunda gösterilir.
 D- Alınan sipariş avansları
İşletmenin, satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve
hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği
tutarları ifade eder.
E- Borç ve gider karşılıkları
Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi,
diğer vergi ve kesintiler ile doğması muhtemel diğer
vergi borçları için ayrılan karşılıkların yer aldığı hesaptır.
 Uzun vadeli yabancı kaynaklar
A- Finansal Borçlar
Bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıldan fazla süre
kalmış bulunan ve banka ve diğer finans kuruluşlarından
alınan krediler ile işletmece ihraç edilmiş menkul
değerler bu grupta gösterilir.
B- Ticari Borçlar
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla
süre bulunan ticari borçlar bu hesap grubunda yer alır.
 C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla
süre bulunan diğer uzun vadeli borçları içerir.
D- Alınan Sipariş Avansları
İşletmenin, satış amacıyla, bilanço tarihinden itibaren bir
yıldan sonra yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili
olarak peşin tahsil ettiği tutarları ifade eder.
E- Borç ve Gider karşılıkları: Dönem karı üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisi ve diğer vergi ve giderler
için ayrılan karşılıklar bu hesapta yer alır.
 Özkaynaklar
A- Sermaye
B- Sermaye Taahhütleri
C- Emisyon Primi
D- Yeniden değerleme değer artışı
E- Yedekler
F- Net Dönem Karı
GELİR TABLOSU
 A- Brüt Satışlar
İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ve
hizmetlerin satış faturalarında yazılan tutarlardan
oluşur.
B- Satışlardan indirimler
Brüt satışlardan, satış iadeleri, satış iskontoları, satıcı
tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen
giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk
giderleri, satılan malların hatalı ve eksik olması ya da
taşıma esnasında hasara uğramış olması nedenleriyle
yapılması zorunlu indirimler ve benzerleri indirilir.
 C- Net Satışlar
 Brüt satışlar ile satışlardan indirimler arasındaki farkı
ifade eder.
D- Satışların Maliyeti
E- Faaliyet Giderleri
İşletmenin faaliyeti ile ilgili bulunan araştırma ve
geliştirme; pazarlama, satış ve dağıtım ile genel yönetim
giderlerini içeren hesap grubudur.
F- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve karlar
Temettü geliri ve faiz, kira gelirleri, menkul kıymet satış
karları
G- Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar
Diğer işlem ve olaylardan kaynaklanan giderler
H- Finansman Giderleri
I-Olağanüstü gelirler ve karlar
 J- Olağanüstü Giderler ve Zararlar
 K- Ödenecek vergiler ve Diğer yasal yükümlülükler
 L- Net dönem karı
Download