Slayt 1

advertisement
Pazar Analizi
Öğr. Grv. Semih
AÇIKGÖZOĞLU
www.semihacikgozoglu.com
SEKTÖR ve REKABET ANALİZİ

Dış Çevre Analizi
 Küresel
Gelişmelerin Analizi
 Makro Değişkenlerin Analizi

İç Çevre Analizi
 Sektör Analizi
 Rakip Analizi
Küresel Gelişmelerin Analizi
Hammaddeye yakınlık
 Para trafiği
 Küresel Gelişmeler
 Küreselleşmenin yarattığı fırsat ve tehditler

Makro Gelişmelerin Analizi

Makro Çevre: işletmeleri kuşatan faaliyette
bulunmalarına sebep olan ve/veya
faaliyetlerini düzenleyen demografik,
ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik,
ekolojik, politik ve yasal unsurların tümünü
ifade eder.
1.
2.
3.
Fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
Süreklilik Analizi: Çevredeki değişime
işletmenin zamanında tepki verebilmesi
için gerekli olan sinyallere işletmenin açık
olmasıyla ilgilidir.
Öngörüleme ve Senaryo Geliştirme
Demografik Gelişmelerin Analizi
Nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve cinsiyet
dağılımı, hanehalkı sayısı, kentleşme
oranı, gelir, eğitim düzeyi vb.
 Ani değişim göstermezler ve zamana
yayılırlar.

Sosyo-Kültürel Gelişmelerin Analizi

Sosyo-kültürel faktörler, bir toplumdaki
insanların tutumları, inançları, normları,
gelenekleri ve yaşam tarzlarını içerir.
Ekonomik Gelişmelerin Analizi

Ekonomik çevrede meydana gelen
değişmeler, pek çok alanda pazarlama
kararlarını ve pazarla ilgili alınacak
kararları derinden etkilemektedir.
Teknolojik Gelişmelerin Analizi

Teknolojik değişim mevcut pazarları
tamamen ortadan kaldırabilirken, kimi
pazarlarda ise köklü değişimler
yapmaktadır.
Politik ve Yasal Gelişmelerin Analizi

İşletmeleri ve bireyleri etkileyen ve
sınırlayan kanunlardan, hükümet
düzenlemelerinden, siyasi partilerden,
kamu kurumlarından ve baskı
gruplarından oluşur.
Ekolojik Gelişmelerin Analizi
İklim, su, doğal kaynak vb. içermektedir.
 Hava durumu, hastalıklar gibi etmenler
önemli unsurlardır.

Rekabet Analizi
Belli bir sektördeki işletmelerin birbirleri
arasındaki mücadelenin boyutunu veya bir
işletmenin tüm rakiplerini veri alarak
girişitiği mücadeleyi ifade eder.
 Bunlar sektör rekabeti ve işletmeler arası
rekabettir.

Sektörel Analiz



Pazar: benzer ihtiyaçları satın alan tüketici
gruplarının yer aldığı mekanizmayı ifade eder.
Sektör: ortak ürün ve teknolojileri kullanan
organizasyonların yer aldığı mekanizmadır.
Sektörel analiz: pazarın çekiciliğini ortaya
koymak ve sektör açısından fırsat ve tehditleri
belirlemektir.
Pazarların ve Sektörlerin
Tanımlanması
Sektör ve Pazar tanımlamalarında en çok
kullanılan gösterge fiyat belirleme gücüdür.
 Tam rekabetçi pazar
 Monopolistik rekabetçi pazar
 Oligopol pazar
 Monopol pazar

Pazar ve Sektördeki Değişimlerin
İncelenmesi
Makro çevre faktörlerinin analizi
 Toplam Pazar Faktörleri

 Potansiyel
Pazar Büyüklüğü
 Beklenilen Pazar Büyüklüğü
 Ürün Yaşam Eğrisindeki Aşamalar

Ekonomik ve Mevsimsel Trendler
Rakip Analizi
Rakiplerin davranışlarını faaliyetlerini ve
tepkilerini analiz etmek ve öngörülerde
bulunmak üzere kurgulanmıştır.
 Bireysel olarak rakipler incelenir, işletmeye
rekabet avantajı yaratacak fırsatlar
belirlenir.

Download