fınt 301 finansal yönetim

advertisement
FINT 301
FİNANSAL YÖNETİM
ÜNİTE 5 (Bölüm 1)
FİNANSAL ANALİZ
İÇİNDEKİLER
 Finansal Analiz türleri
 Finansal Analizde kullanılan tablolar
Finansal Analiz Türleri
 Finansal Analiz Nedir?
Finansal analiz, bir işletmenin finansal durumunun,
faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılır.
Finansal analizle finansal tablolardaki çeşitli kalemler
arasında ilişkiler kurularak işletmenin durumu ortaya
konmaya çalışılır.
 Finansal analiz;
- Analizin yapılma amaçlarına
- Analizin yapılış biçimine
- Analizi yapacak kişilere göre değişik türleri vardır.
 Finansal analizin yapılma amacına göre finansal analiz
yönetim, yatırım ve kredi analizleri olarak üç şekilde
yapılır.
 Yönetim analizi; yönetim fonksiyonunun yerine
getirilmesine yönelik, işletme yönetimi için yapılan
analizdir.
 Yatırım analizi; işletmenin ortakları, işletmeye ortak
olmayı düşünenler ile işletmeye uzun süreli kaynak
sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir.
 Kredi analizi; işletmeye kredi verenlerle, kredi verecek
olanların, işletmenin borç ödeme gücünü ölçmek
amacıyla yaptıkları analizdir.
 Analizin yapılış biçimine göre finansal analiz statik ve
dinamik olarak iki şekilde yapılır:
 Statik Analizde; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya
belirli bir döneme ait mali tablolardaki çeşitli kalemler
arasındaki ilişkilerin saptanmasına çalışılır.
 Dinamik analizde; işletmelerin belirli bir dönemindeki
mali durumu, faaliyet sonuçları geçmiş dönemleriyle
karşılaştırılarak, geçmiş dönemlerine göre olumlu ya
da olumsuz gelişmelerin ortaya konulması sağlanır.
 Analizi yapacak kişilere göre ise finansal analiz iç ve dış
olarak ikiye ayrılır;
 Analiz, yönetici, muhasebeci, finansçı gibi işletme
içinden olan kişilerce yapılıyorsa iç analiz olarak
adlandırılır.
 İşletme dışı kişi ve kurumlarca (aracı kurumlar, rakip
kuruluşlar, potansiyel yatırımcılar) yapılan analize dış
analiz adı verilir.
FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAR
 Yıllık Rapor: Yıllık olarak şirket
tarafından hissedarlara sunulan
rapordur. Bünyesinde temel finansal
tablolar ile firmanın geçmiş faaliyetleri
ve gelecek beklentilerine ilişkin
yönetimsel analiz içerir.
BİLANÇO
 Bilanço: Bir firmanın belli bir zamandaki
finansal durum tablosudur.
 Şekil 3.1 tipik bir bilançonun yapısını
göstermektedir.
 Özkaynaklar: Hisseler satın alınırken hissedarların
işletmeye ödediği tutarı ve işletmenin kuruluşundan
itibaren elde tuttuğu kazançları temsil eder.
 Dağıtılmamış Kârlar: İşletmenin ömrü boyunca elinde
tuttuğu kazançların tamamının kümülatif toplamını
temsil eder.
GELİR TABLOSU
 Gelir Tablosu: Genelde çeyrek ya da tam yıl olan
raporlama dönemi boyunca işletmenin
gelirlerini, harcamalarını ve karını özetleyen
rapordur.
 Faaliyet Geliri: Faiz ve vergi öncesi oluşan
faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir (başka bir
deyişle EBİT).
 Amortisman: Üretim sürecinde varlıkların tüketilen
kısımlarının maliyetini yansıtan bir kalemdir.
Amortismanda nakit harcama yoktur.
 İtfa Payı: Maddi olmayan varlıkların maliyetlerinin
gider yazmak amacıyla kullanılması dışında
amortismana benzeyen nakit olmayan bir kalemdir.
 EBITDA: Faiz, vergi, amortisman ve itfa payı
öncesindeki gelirlerdir.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Nakit Akış Tablosu: Bilanço ve gelir
tablosunu etkileyen unsurların
firmanın nakit akışını nasıl
etkilediğini gösteren tablodur.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
 Özkaynak Değişim Tablosu: Yıl boyunca işletmenin
özkaynağının ne kadar değiştiğini ve bu değişimin
neden gerçekleştiğini gösteren tablodur.
 Tablo 3.4’te Allied’ın 2011 boyunca 117.5 milyon dolar
kazandığı ve bunun 57.5 milyon dolar ile temettü
ödemesi yaptığı, 60 milyon dolar’ı ise işletmeye geri
yatırdığı görülmektedir.
Download