işletme biliminin tarihi gelişimi - Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı

advertisement



BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI
MESLEK YÜKSEKOKULU
KADİR ÇELİK
2012-2013 dönemi

İnsan sosyal bir yapıya sahip olarak bir ailede
doğar ve toplum içerisinde bulunur ve
ihtiyaçlarını karşılayarak varlığını devam
ettirebilir. Günümüz şartlarında insanların
ihtiyaçlarının çoğu işletmeler tarafından
üretilmektedir

İnsan, aklıyla kendisini diğer canlılardan
ayırarak üstünlüğünü gösterir ve
hayvanlardan farklı olara yiyeceklerini belirli
bir işleme tabi tutarak ihtiyacını karşılar. Bu
işlemin yapıldığı yer işletme olmakta ve
dolayısıyla işletmeler insan ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulur ve faaliyette bulunur.

Geçmişten günümüze gelen ve değişmeyen
yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılama
devrelerle, çiğ yiyecekten, pişmiş ve daha
mükemmel yiyeceğe, giyeceğe ve eve ihtiyaç
duyarak gelmektedir. Bu ihtiyaçlar toplumun
gelişmişlik düzeyine bağlı olarak sürekli
çeşitlenerek artmaktadır. İşletmeler de bu
çeşitlenerek artan ürün yelpazesini
karşılamaya yönelmişlerdir

insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim
faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya
getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretmek
ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan
kuruluştur.

Dar anlamda işletme, başkalarının
ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve
hizmetleri üretmek ve sahibine kâr sağlamak
amacıyla faaliyet gösteren ekonomik birimdir

İşletmelerin ortaya çıkış ve kuruluşunun temel
nedeni, insan ihtiyaçları ve o ihtiyaçların
karşılanması zorunluluğu ile sahibine kâr
sağlamaktır. İnsanlar; bağımsızlık, kazanç,
miras, saygınlık isteği, başka fırsatların
yokluğu, bir düşünce veya bir varlığın
işlenmesi ve topluma hizmet ve sosyal
sorumluluk düşüncesi gibi nedenlerle işletme
kurmaya yönelirler.




a. ) İşletme bir organizasyondur. Buna göre; tiyatro, müze,
kütüphane veya bir yardım kurumu da işletme olarak kabul
edilir.
b.) işletme bir ekonomik birimdir. Dolayısıyla ekonomik
yaşamda görülen her ekonomik birim bir işletmedir
c)İşletmenin amacı mal ve hizmet üre t m e k t i r. O halde mal
ve hizmet ortaya koyan her ekonomik birim bir işletmedir.
Örneğin, üretimle uğraşan endüstri işletmeleri ( d e m i rçelik, kömür işletmeleri), malların dağıtımlarını sağlayan
ticaret işletmeleri, finansman işleri ile uğraşan bankalar gibi.
d). İşletme teknik bir çalışma birimidir. Fabrika, atölye, büro
gibi.işletmenin işleyişi sürekli veya süreksiz olabilir. Sahibi tek
veya birden fazla kişi olabilir. Mülkiyeti kamuya veya özel
kişilere ait olabilir. Önemli olan, işletme adı verilen ekonomik
birimin mal ve hizmet üretmesidir.


Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip
olan nesnelerdir. Gıda maddeleri ya da
mobilya gibi.
Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varlığı
olmayan şeylerdir. Örneğin; okullar eğitim;
hastaneler sağlık; oteller konaklama hizmeti
üretip sunarlar.







• İş: Bir fayda oluşturmak için girişilen insan faaliyetleri dizisi olarak;
insanların gelir elde etmek amacıyla yaptıkları bedeni ve fikri çabalardır.
İşletme kavramı iş kökünden gelir ve iş gördürme, yer ve üretim birimi
anlamlarını içerir.
•Emek: Hizmet ve mal üretmek için gerekli üretim faktörlerinden olan insan
kaynağı olarak insanların bedeni ve fikri çabalarını ifade eder.
•Meslek: Tecrübe veya çıraklık eğitimiyle kazanılan iş olarak bir kimsenin
hayatını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı kuralları belirlenmiş
sürekli bir iş olarak ifade edilir.
•Üretim Faktörleri: Üretimin gerçekleşebilmesi için girdi olarak kullanılması
gereken; emek, tabiat, sermaye, girişimci ve üretim yönetimi gibi
elemanlardır.
•Üretim: İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek
gayesiyle yapılan her türlü çabaya denir
.Kâr: Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde
etmek için katlanmak durumunda olduğu giderler arasındaki olumlu farktır.
•Pazarlama: Tüketici istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların
karşılanması için gerekli girdilerin temin edilip üretim sürecinden geçirilerek
ürün haline getirilmesi, dağıtılması, fiyatlandırılması, promosyonu ve satış
sonrası hizmetlerinin adıdır.


•Ekonomik mal ve hizmet; insan ihtiyaçlarını
karşılama niteliğine sahip ve çevrede kıt veya
sınırlı olan ve karşılığının para ile ifade edildiği
ürünlerdir.
İşletmeler insanların ihtiyaç duyduğu ekonomik
mal ve hizmetleri üretir, onlara en uygun
şartlarda sunar ve toplumun kaynaklarını etkin
ve verimli kullanmaya çalışır. Çevrede bol
miktarda bulunan ve bir çaba harcamadan
insan ihtiyacını karşılayan mallar ekonomik mal
olmayıp serbest mallardır ve işletme
faaliyetlerine konu olmazlar.

Bir ekonomik birimin işletme sayılabilmesi
için; ihtiyaçları karşılamaya dönük mal veya
hizmetleri üretebilmek / pazarlayabilmek ve
üretim faaliyetlerini yürütürken üretim
faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya
getirebilmelidir. İşletmeler kuruluş ve faaliyet
aşamalarında verimlilik, etkinlik, kârlılık,
toplam kalite ve toplumsallık gibi kabul edilen
temel ilkelere riayet etmelidirler.
Avantajları
kolaydır.
•Maliyetleri düşüktür.
•Patron
–
çalışan
ilişkileri
yakındır.
•Müşteri hizmetlerinde etkilidir.
•Esnektir.
•Yenilikçi ve yaratıcıdır.
•Kurulumu
Dezavantajları
•
•
•
•
Büyük şirketlerle rekabet
etmekte zayıftır.
Büyümesi zor ve kısıtlı
olabilir.
Finansmanı kısıtlıdır.
Yönetim becerileri zayıf
olabilir.
Avantajları
•Ar
- Ge için yüksek bütçe
ayrılabilir.
•Büyük
ölçekli satın almalar
nedeniyle maliyetleri avantajlıdır.
•İş başı / iş dışı eğitimler daha
kolaydır.
•Finansal açıdan güçlüdür.
•Yönetimi açısından etkindir.
•Üretim verimliliği yüksektir.
Dezavantajları
•
•
•
Yönetim
yanlışları
toplumda
bunalım
yaratabilir.
Aşırı politik güç kazanabilir.
Esnek olamayabilir.
◦ Yatırım öncesi çalışmalar (Planlama)
◦ Yatırım çalışmaları
◦ İşletme aşaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Proje fikri
Proje hazırlama (Fizibilite çalışmaları)
- Olanak etüdü ve ön seçim (Ön fizibilite)
- Ekonomik, teknik, finansal, yasal ve
örgütsel etütler
Fizibilite raporu (Tamamlanmış fizibilite
etüdü)
Değerlendirme ve yatırım kararları
Kesin proje
Projenin uygulanması (Yatırım)
İşletme aşaması (Üretime geçiş)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
İşletmenin
üretim
konusunun
belirlenmesi
İşletmenin bütününe ilişkin amaçların
belirlenmesi
İşletme büyüklüğünün belirlenmesi
Teknoloji seçimi
Kuruluş yeri seçimi
İşletmenin hukukî şeklinin belirlenmesi
Finansal yapının belirlenmesi
Organizasyon yapısının belirlenmesi




Mal / Hizmet üretimi
Mal olarak ne üretileceği?
Hizmet olarak nelerin verileceği?
Mal ya da hizmetin
1. Talep olunabilir
2. Talebi yüksek
3. Talebi devamlı ve istikrarlı bir mal ya da hizmet
olması.



İşletmenin tümünü ilgilendiren genel amaçların
belirlenmesi
İşletmenin her bir fonksiyonunu yerine getiren
birimlerin amaçlarının belirlenmesi
Bu amaçların birbirleriyle uyumlaştırılması
 Sayısal büyüklük ölçüleri:
- Satışlar
- Çalışanların sayısı
- Öz sermaye miktarı
- Harcanan enerji miktarı
- Yatırım toplamı
- Kullanılan hammadde ve malzeme miktarı
- Kullanılan makine ve tezgâh sayısı ve gücü
- İşlenilen ya da yararlanılan toprağın
genişliği
Talep miktarı
 Yönetim
yeteneği
ve
sahiplerinin
finansman
seviyesi
 Hukuki düzenlemeler
 İşletmenin amacı

işletme
sağlama

Yatay büyüme
◦ Aynı / benzer ürünlerle
◦ Yan / tamamlayıcı ürünlerle
◦ Farklı sektörlere açılarak

Dikey büyüme
- İleriye doğru dikey büyüme
- Geriye doğru dikey büyüme
◦ 1. Aşama: İşletmenin kurulacağı genel
bir bölgenin seçilmesi
◦ 2. Aşama: Bölge içerisinde bir yörenin
seçilmesi
◦ 3. Aşama: Yöre içerisinde işletme
konumun seçilmesi
İşletmenin çevresi, işletme dışında kalan
ancak onun faaliyetlerini etkileyen her şey
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşletme varlığını sürdürebilmek için ihtiyacı
olan her tür kaynağı çevresinden alarak yine
onun istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye
çalışır.
 TEŞEKKÜRLER
Download