stratej*k yönet*m

advertisement
SPOR YÖNETİMİ -I
1
Yönetim
İnsanların belli amaçları gerçekleştirmek üzere bir
araya gelerek oluşturdukları ve beraberce sistematik bir
şekilde işbirliği yaparak çalıştıkları gruplara örgüt denir.
Örgüt
İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek
için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları gruplar.
Örgütler çeşitli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar.
3

Kar Amaçlı Örgütler: İçinde yaşadığımız toplumun
gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetleri üreterek
topluma yarar sağlayacak bir faaliyeti gerçekleştirmek ve
bu faaliyet sonucunda da kar elde eden,
 Kar Amaçlı Olmayan Örgütler: Toplumun
gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmakla birlikte
faaliyetleri sonucunda kar elde etme amacı gütmeyen.

Ancak her örgütün yaşamını ve faaliyetini sürdürebilmesi
kullandığı üretim faktörleri (doğal kaynaklar, insan
kaynakları, sermaye) için harcama yapmasına bağlıdır.
İşletme Yönetimi
Örgütün kar amaçlı olması ya da olmaması yönetim
bilimi açısından önemli değildir.
Yönetim Terimi (Süreç, Organ, Bilgi ve beceri topluluğu)
Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını
gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu üretim kaynaklarını
(doğal
kaynaklar,
insan
kaynakları,
sermaye,
hammadde, makinalar vb.) etkili ve verimli olarak
kullanması sürecidir.
Yönetim, bir işletmenin veya örgütün kaynaklarını
planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol
ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve
amaçlarını gerçekleştirmesi süreci
Bir süreç olarak yönetim, işletmenin (örgütün),
elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek,
yürüterek ve kontrol ederek, diğer insanlar aracı ile,
etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını
gerçekleştirmesi süreci
Yönetimin süreç olarak tanımlanmasında
4 önemli nokta
 İşletmenin amaçlarına ulaşılması
 Başkaları aracılığıyla işin yapılması
 Planlama, organize etme, yürütme, ve kontrol işlevlerinin
kullanılması
 Tüm bu faaliyetleri yaparken etkili ve verimli olunması
Sonuç olarak yönetim sürecinden söz edebilmek için
 Yapılacak bir işin (amaçlar)
 İşi yapacak insanların (insan kaynakları)
 Gerekli örgütsel kaynakların (doğal kaynaklar, sermaye,
hammadde, makine, bilgi v.b.) bulunması
 Ve bu sürecin etkili ve verimli bir şekilde 4 önemli
yönetim işlevini de yerine getirilmesi gereklidir.

Yöneltme
Etkili olabilmek
Verimli olabilmek
9
Arzulanan sonuçlara varabilmek için yönetimi
gerçekleştirecek kişi ve gruplar ellerindeki kaynakları ne
zaman nasıl ne şekilde ve niçin kullanacaklardır?
 Planlama: İşletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek
için gerekli yol ve araçların belirlenmesi,
 Organize etme: Amaçlar, planlar ve araçlar belirlendikten
sonra bunları gerçekleştirecek yapının tasarlanması, kurulması
ve organizasyonu,
 Yürütme:
İşletmenin amaçlara uygun olarak harekete
geçirilmesi,
 Kontrol: İşlerin amaçlara, konulan yöntem, prosedür ve
standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi
ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara
uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.
Yöneticiler
Yönetici, yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili
ve verimli bir şekilde amaçlarına ulaştırmakla görevli olan kişidir.

Üst Düzey Yöneticiler : Ana iş gruplarına veya üst düzey işlere
atanmış yöneticiler,

Orta Düzey Yöneticiler : Orta düzeydeki işleri, üst yönetime
karşı sorumlu olarak yönetmekle görevli olan yöneticiler,

Alt Düzey Yöneticiler : Alt düzeylerdeki işlevsel (operasyonel)
işlerle görevli olan ve orta düzey yöneticilere sorumlu olarak
çalışan yöneticiler
Download