BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE

advertisement
BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Gerekli Evrak Listesi
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Başvuru beyan formu
Tapu Sureti veya Kira Sözleşmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi fotokopisi
Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği Sözleşmesi
İşletmenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına dair
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak yazı
7.) İşletmenin çevre iznine tabii olup olmadığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak
yazı
8.) İtfaiye raporu (Dilekçe ile başvuru yapılacak.)
9.) Sorumlu müdür sözleşmesi (Birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Gıda sektöründeki
işletmelerden istenir.)
10.) Bağlantı izin belgesi
11.) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait taahhütname
12.) İş Akış Şeması
13.) Kapasite Raporu
14.) İşletme Belgesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler)
Download