İnsan kaynakları yönetimi…

advertisement
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
ADANA MYO MUHASEBE VE VERGI
UYGULAMALARI PROGRAMI
Öğr. Gör. Dr. İnanç GÜNEY
TANIMLAR

İşletmeler mal ve hizmet üreterek, toplumun ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için insan unsurundan büyük ölçüde yararlanırlar.

Üretim Faktörleri
 Emek (İ.K.)
 Sermaye
 Doğal Kaynaklar
 Teknoloji
 Girişimci

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletme için gerekli olan insanın-iş
gücünün sağlanması, geliştirilmesi ve yasalar çerçevesinde etkin
bir şekilde çalıştırılması ve işletmede barındırılması çabalarını
içerir.
GİRİŞ:

İnsan kaynakları yönetimi insan Kaynağını
aranıp bulunması, işe alınması, yetiştirilmesi,
değerlendirilmesi, yükseltilmesi, görevinin ve
görev yerinin değiştirilmesi, işle arasındaki
uyumsuzlukların ortadan kaldırılması, parasal
ve parasal olmayan çıkarlar sağlanması,
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği
ve sağlığı ile ilgili düzenlemelerin yapılması gibi
pek çok faaliyeti yerine getirir.

işletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşulları,
yüksek performansla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.
Faaliyetlerin oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli
finansal kaynakların bulunması ve kullanılması,
geleceğe dönük yeni ürün tasarımlarının oluşturulması,
yeni teknoloji ihtiyacının belirlenip uygulanması,
ürünlerin pazarlanmasında yeni yöntemlerin bulunması
gibi işlevlerin tümü işletmenin sahip olduğu insan
kaynağı tarafından gerçekleştirilir. işletmelerde, en alt
kademeden en üst kademeye kadar, farklı görevlerde
çok sayıda insan görev yapar. insan kaynağı (emek),
sermaye ve hammadde gibi üretimin
gerçekleştirilmesinde kullan›lan araçlardan biridir.
Ancak, diğer üretim araçları nın sa¤lanması ve kullanımı
insan faktörüne bağlıdır. Emeğin etkin ve verimli
çalıştırılması rekabette üstün olmanın temel koşuludur.



Genel olarak, bir organizasyondaki tüm çalışanlar
“insan kaynakları” nı oluşturur.
Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta
ve alt kademe yöneticiler, teknik personel,
danışman olarak istihdam edilen personel, tamsüreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve
memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm
personel organizasyonun insan kaynaklarını
oluşturur.
İnsan Kaynaklarının Yönetimi denildiğinde ise
organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm
insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir
şekilde kullanılması anlaşılmaktadır. Bilindiği
üzere, organizasyonların amaçları organizasyon
türüne göre değişmektedir
Kamu,
özel
ve
üçüncü
sektör
organizasyonların amaçları arasında
farklılıklar
bulunmaktadır.
Özel
organizasyonların temel amacı kar iken,
kamu
ve
üçüncü
sektör
organizasyonların
temel
amacı
toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak
ve/veya topluma hizmet etmektir.
 İnsan kaynakları yönetimi, bir başka
açıdan organizasyon ve yönetimde
“insan” boyutunu ele alan disiplin
olarak tanımlanabilir.


insan kaynağını üretimde kullanIlan diğer
araçlardan ayıran bir unsur da onun düşünen,
çevresinden etkilenen sosyal bir varlık olmasıdır.
Sosyal bir varlık olması nedeniyle diğer üretim
araçlarından farklılık gösterir. insanı, her zaman
büyük bir istekle çalıştırmak kolay de¤ildir.
işletmeler faaliyet alan› ve büyüklüklerine göre
farklı pozisyonlarda, çok sayıda insan çalışır. insan
kaynaklar› yönetimi, kademesine ve pozisyonuna
bakılmaksızın tüm çalışanların işe alınmalarından
emekliliklerine kadar her aşamada önemli işlevler
yerine getirir, etkin ve verimli çalışabilmeleri için
yol ve yöntem gösterir.






İşletmede çalışan insanlar yaptıkları işin niteliğine bakmaksızın
personel kavramı ile ifade edilirler
Personel örgütte yerine getirdikleri görevler açısından 4 grupta
incelenir;
Yönetici Personel :Örgütte yer alan üst, orta ve alt düzey
yöneticileri içerir.
Büro Personeli :Yöneticiler dışında kalan ve büro hizmetlerinde
görev yapan personeldir.
Teknik Personel :Yöneticiler dışında kalan ve teknik işlerde görev
alan mühendis, teknisyen ve usta başılardan oluşmaktadır.Genel
olarak üretim faaliyetleriyle ilgilidir.
İşçiler
:Fiziki gücünü, üretimde harcayan personeldir.
Direkt olarak üretimde çalışan ve bunlara yardım eden, endirekt
olarak üretime katılan işçiler olarak ikiye ayrılmaktadır.



İnsan Kaynakları Yönetimi; "İşletmelerin hedeflerine
ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek
yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi,
geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi
işlemidir"
İnsan Kaynakları Yönetimi, "Organizasyon ve çalışanlar
arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar ve
hareketleridir".
İnsan Kaynakları Yönetimi, “örgütte rekabetçi
üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının
sağlanması istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika
oluşturma,planlama,örgütleme,yönlendirme
ve
denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin” olarak
tanımlanabilir.
Bir
kuruluş için en doğru insan kaynağının bulunması,
en uygun şekilde yerleştirilmesi, elde tutulması ve
geliştirilmesiyle ilgili faaliyetleri içeren işletme işlevidir.
Bir örgütte insan kaynakları biriminin örgüt şemasında
ne kadar üstte ve ne kadar detaylı örgütlendiği üst
yönetimin felsefesi ve tutumu, kuruluşun büyüklüğü ve
birimlerin coğrafi dağılımı, faaliyetlerin ve çalışanların
özellikleri ile işçi işveren sendika ilişkilerinden büyük
ölçüde etkilenmektedir.
İnsan kaynakları birimi sadece danışılan bir konumda
olmaktan çok üst düzey yönetsel kararlara katılan bir
birim olmalıdır


İnsan kaynakları yönetiminde modern yaklaşıma temel
hazırlayan geçmiş etkiler Sanayi Devrimi’ne kadar
uzanmaktadır. Sanayi Devrimi, insan kaynakları
disiplininin gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Çünkü
üretim, atölyelerle sınırlı olmaktan çıkıp fabrikalarda
kitlesel olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. Kitle
üretimi ile çok sayıda insan büyük örgütlerde çalışmaya
başlamıştır. Karmaşık iş ilişkileri insan kaynakları
yönetiminin geliştirilmesini gerektirmiştir.
Önceleri usta ve yanındakilerden oluşan küçük el
sanatları atölyeleri, çok sayıda bireyin çalıştığı
fabrikalara dönüşmüştür. Örgütlerin sosyo-teknik
özellikler kazanmaları, karmaşık ve çok sayıda işyeri
ilişkilerini ve sorunları beraberinde getirmiştir. Örneğin,
önceleri sanatkar işini kendi yürütmüş ve bir ürün ortaya
çıkarmanın mutluluğunu yaşamıştır.



Fakat kitle üretimi işbölümünü zorunlu kılmış, aynı işi sürekli yapmak
ve işin sıradanlığı çalışanlarda bıkkınlık ve yorgunluğa neden
olmuştur. El sanatları döneminde usta-çırak arasında gerçekleşen
yönetsel faaliyetlerin yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları,
büyüyen örgütlerin bünyesinde bir sisteme kavuşmak zorunda
kalmıştır. Usta çırağı işe almış, eğitmiş, gelişimini gözlemiş,
performansını değerlemiş ve onu ödüllendirmiştir. Büyüyen ve çok
sayıda yönetici, teknik eleman, ustabaşı ve işçiye sahip örgütlerde bu
insan kaynakları işlevlerini yürütecek ve organize edecek sisteme ve
örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur.
Personel yönetimi bölümleri kurulmuş ve bu bölümün faaliyetlerini
yürütücek ve insan kaynakları bölümünde çalışacak elemanlar
alınmış ve insan kaynakları uzmanı insanlar yetiştirilmiştir.
Kitle üretimine geçiş, büyüyen örgütlerde bürokratik yapılaşmaya
neden olmuştur. Bürokrasi kendine özgü sorunları ortaya çıkarmıştır.
Bürokrasiye ilişkin sorunları aşırı işbölümü, yetki hiyerarşisi, resmi
kurallar ve uygulamalar, kişisellikten uzaklık vb. şeklinde ifade etmek
mümkündür. Bu sorunların çözümüne ilişkin politika ve stratejiler
geliştirme insan kaynakları bölümlerinin görevi olmuştur.


1980’lerden itibaren çoğu benzer teknolojiyi ve yöntemleri
kullanan işletmelerin üretim, pazarlama ve finans
alanlarında elde ettikleri başarılar arasında fark yaratan en
önemli unsurun insan oldu¤u fark edildi. Bu nedenle de
insanın bir işletme örgütü için önemini vurgulamak üzere
personelden daha geniş anlam ifade eden İK kavramı
kullanılmaya başlandı.
1980’li yıllardan itibaren ortaya ç›kan yeni gereksinimlere ve
insana bakış açısındaki bu de¤işime paralel olarak personel
yönetiminin içeriğinde de değişmeler yaşandı ve işletmelerin
pek çoğunda personel yönetimi tabelaları İK yönetimi olarak
değiştirilmeye başlandı. Dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de de İK
yönetiminde değişimler oldu. İnsan kaynakları yönetiminin
profesyonel birikim gerektiren bir uzmanlık alanı olduğu
bilinci yaygınlaştıkça, pek çok işletmemizde etkili İK yönetimi
uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI KAVRAMI

İK yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardır:
 İşgörenin
verimliliğini artırmak
 İş yaşamının kalitesini yükseltmek

Aslında her iki amaç da birbirine bağılıdır. İş yaşamının
kalitesinin artırılması işgörenlerin verimliliklerinin
artırılmasına bağlıdır.

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının diğer
kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam
edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine ilişkin kavramsal
bir çerçeve sunar. Bu çerçeve içinde yer alan
faaliyetlerin tümü, işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli
amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının
ve beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda
işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini
sağlayacak
şekilde
planlanmalı,
örgütlenmeli,
yönlendirilmeli, koordine ve kontrol edilmelidir. Bunun
yanı sıra İK yönetimi çerçevesinde örgütte insan odaklı
bir kültür geliştirilmelidir. İK yöneticileri, bir yandan
kendi işlevlerini yerine getirirlerken öte yandan örgütün
diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı ve tüm
yöneticilerin aynı zamanda İK yönetimi anlayışını
geliştirmelerini sağlama görevlerini de üstlenmelidirler.
YÜKSEK MALIYET VE DÜŞÜK VERIMLILIK

Bir işletmede,







İşten ayrılanlar fazlaysa,
İş kazaları ve meslek kazaları çok
oluyorsa,
Devamsızlık oranı yüksekse,
Bozuk ve fireli mal üretimi çoksa,
Toplu sözleşmeler sorunlu oluyorsa,
Çalışanlar tatminsiz ve moralsiz ise
İnsan Kaynaklarına ilişkin önemli sorunlar
var demektir.
Yüksek
Maliyet
+
Düşük
Verimlilik
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMININ AMAÇLARI

Yönetimin örgütsel amaçları çalışanları aracılığıyla elde etme imkanı
bulması,

İnsanların tüm kapasite ve potansiyellerinden yararlanılması,

Çalışan niteliklerinin yükseltilmesi yoluyla kendilerinin ve örgütün
performansının arttırılması,

Çalışanların örgütün amaçlarına katkıda bulunmak için daha fazla
kendilerini vermelerinin sağlanması,

İK’nin örgütsel amaçlar
kullanılmasının sağlanması,
doğrultusunda

Çalışanların beklentilerinin
gelişmelerinin sağlanması,
karşılanması
en
ve
verimli
mesleki
biçimde
bakımdan
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMININ AMAÇLARI

İK politikaları ile işletme planlarının bütünleştirilmesi ve
uygun işletme kültürünün yerleştirilmesi ya da işletme
kültürünün yeniden biçimlendirilmesi,

İşletmenin amaçlarına yönelik işe alım politikalarının
geliştirilmesi,

Çalışanların gizli yaratıcılıklarını ve enerjilerini uyaracak
ortamın hazırlanması,

Yenilik, takım çalışması, TKY benzeri uygulamalarının
gerçekleştirilebileceği bir ortamın oluşturulması,

Mükemmeli arayış doğrultusunda esneklik gösterme
isteğinin cesaretlendirilmesi.
İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ…


Modern dünyada rekabet üstünlüğü sağlamanın tek
yolu insan kaynaklarını etkili ve verimli yönetmekten
geçer.
Üretim faktörleri arasında yer alan insan kaynağının
yeri bir başka kaynakla asla doldurulamaz. Çünkü;
İnsan diğer tüm kaynakları sağlar, planlar, organize
eder, yönetir, çalışır ve böylelikle girdilerin tümüne
hükmeder.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ…





İşletmeler hem ulusal hem de uluslar arası rekabet koşulları altında
varlıklarını sürdürebilmek için etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini
yerine getirmek,
İleriyi görebilmek,
Yaratıcı olmak,
Teknolojiyi yakalamak,
Girdi maliyetlerini azaltmak zorundadırlar.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMININ ÖNEMI…

Emek (işgören), sermaye ve hammadde gibi
üretimin
gerçekleştirilmesinde
kullanılan
araçlardan birisidir. Ancak, diğer üretim araçlarının
sağlanması ve kullanımı işgören faktörüne bağlıdır.

İşgöreni (emeği) diğer üretim faktörlerinden ayıran
bir başka özellik, çalışanların düşünen, etkilenen
sosyal bir varlık olmasıdır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMININ ÖNEMI

İşletmelerin en büyük maliyet kalemi, işgören giderleridir.

İş gören de para ve teçhizat gibi bir üretim aracıdır.

Sosyal varlık olması nedeniyle diğer üretim araçlarından
farklıdır.

İnsanı çalıştırmak her zaman kolay değildir.

İşletmelerin kuruluş nedeni de, temel faktörü de insandır.

İşletmelerde insana yönelik kararlarda hata payının en aza
indirilmesi gerekir.
Download