PowerPoint Sunusu

advertisement
IÇERIK
Bütçenin tanımı
 İşletmenin tanımı ve amacı
 Amaç tespiti için sorulması gereken sorular
nelerdir?
 Para kazanıp kazanmamanın ölçütleri nelerdir?
 Ölçütler nelerdir?
 Üretimin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan
faktörler.
 İşletme süreci ve fonksiyonları
 Yönetimin fonksiyonları ve boyutları
 Yönetim süreci özellikleri
 Yönetim-organizasyon temel prensipleri

Bütçe, stratejik planı destekleyen ve işletmenin
gelecek faaliyet yılındaki, departmantal hedefleri
ve bu hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirecek
araçları belirten planın sayısal ve parasal
ifadesidir.
 Bütçe; aldığınız kararların hayata geçirilmesini
kolaylaştırır; satıştan, üretime, malzemeden
yatırıma kadar tüm departmanlarınızı
örgütlenmeye ve sistemli bir şekilde çalışmaya
zorlar.

Yararlı bir bütçe hazırlama çalışması
için;
1.
2.
3.
4.
5.
Çevrenin,
İşletmenin,
Politikaların,
Hedeflerin Ve,
Stratejilerin bütçe ile entegre bir şekilde ele
alınması gerekir.
Bu entegrasyonu Şekil G1 de görelim.
Analizler
Geliştirme
Tanımlama
İşletmenin
değerlendirilmesi
Karlar
Tüketiciler
Buluşlar
Buluşlar
Yeni üretimler Üretim
Üst
basamak
Yönetimi
nin
ümitleri
Finans
İşgücü
Teknoloji
İşletme
araçları
Pazarlar
Toplum
Ekonomi
Çevrenin
değerlendirilmesi
Finansman
Pazarlama
Yıllık
Fonksiyonel
Üretim
bütçelere
planlara
İndirgenmiş
Bölünmüş
Yıllık
İşletme
Yönetim
planlar
stratejisi
Araştırma
Örgütlenme
Şekil G1: Bütçenin işletme sistemiyle
ilişkisi.
Denetimler
+
Stratejiler
+
Planlar
Bütçenin 3 temel mantık üzerine kurulması anlamlı
olmasını sağlar.

1.
2.
3.
Bunlar;
Dikkatli planlama
Yeterli koordinasyon
Dinamik denetim.
Bunlar bütçenin olmazsa olmazlarıdır.
 İşletme:
Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere
üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya
hizmet üreten-pazarlayan, sonunda kar elde eden
ekonomik, teknik ve hukuki birimlerdir.
 Amacı:Para kazanmak
AMAÇ TESPİTİ İÇİN SORULMASI
GEREKEN SORULAR NELERDİR.
Sonuç ne olacak?
 Ne yapılmalı?
 Neden yapılmalı?
 Amacımıza ulaştıracak olan araçlar nelerdir?
 Vasıflı insanların istihdamı
 Gelişen teknoloji
 Üretim
 Satış
 Pazar payı
 İletişim
 Müşteri memnuniyeti

PARA KAZANIP KAZANMAMANIN ÖLÇÜTLERI
NELERDIR?
Net kar
 Yatırım getirisi
 Nakit akışı
İşletmenin çalışması ile birlikte operasyonel
kurallarını geliştirmeyi sağlayan ölçütler
nelerdir?
 Akış
 Envanter
 İşletme giderleri

Akış: sistemin satışlar aracılığı ile oluşturduğu
paradır.(daha fazla ürün satışı vs.)Eğer bir şey
üretiyor ama satamıyorsanız bu akış olmaz.
 Envanter: sistemin satmak için satın aldığı
şeylere yatırdığı paranın toplamıdır.(Hammadde
stokları vs.)
 İşletme Giderleri: sistemin envanteri akışa
dönüştürmek için yatırdığı paranın
toplamıdır.(işçi giderleri vs.)

ÜRETIMIN GERÇEKLEŞTIRILMESI
IHTIYAÇ DUYULAN FAKTÖRLER.







IÇIN
Girişimci
Sermaye
Doğal kaynaklar
Emek
Bilgi
Planlayamadığımız şeyi kontrol edemez , kontrol
edemediğimizi de yönetemeyiz.
İşletmenin amacını gerçekleştirecek araç ve faktörleri
bütçe ile kontrol edebilir ve yönetebiliriz ve bu şekilde
işletmenin rekabet üstünlüğü sağlanır ve işletme
akışı(satışları)artırılır, envanteri yönetilir ve işletme
giderleri düşürülür.
İŞLETME :

Para kazanmak amacıyla, girişimci, emek, doğal
kaynaklar, sermaye ve en önemlisi bilgiyi bir
araya getirerek, envanteri etkin şekilde
kullanarak, mal ve hizmet üretip, bunları hızlı,
farklı ve uygun fiyatla akışa çeviren ve işletme
giderlerini düşürerek, kar elde eden ve bunları
net kar, yatırım getirisi ve nakit akışı ile ölçüp
bütçeleyebilen ekonomik, teknik ve hukuki
birimlerdir.
İŞLETME SÜRECI VE FONKSIYONLARI
Amacımızın gerçekleşmesi için işletmenin üç ana
safhaya ihtiyaç vardır;
 Girdi
 Süreç
 Çıktıdır
ve insan kaynakları, muhasebe , finans kalite ,
halkla ilişkiler vb. lojistik faaliyetler ile
desteklenir.

İnsan kaynakları
Kalite yönetimi
GİRDİ
(Satına
lma)
SÜREÇ
(üretim)
Geri bildirim
muhasebe
finans
ÇIKTI
(ÜRÜN-
HİZMET
PAZARLAM
ASI)
KAR
Şekil 1.1 İşletme Süreci
Y
Ö
N
E
T
İ
M
Bütçe beklenen sonuçları rakamsal olarak
belirlediği gibi, aynı zamanda geri besleme,
değerlendirme ve takip için baz sağlayan bir
kontrol mekanizmasıdır.
 İşletme süreçlerindeki safhalar aynı zamanda
işletme fonksiyonu olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Satın
Alma
Üretim
Pazarlam
a(satış)
Muhaseb
e
İnsan
Kayna
kları
Finans
Lojistik
Halkla
İlişkiler
Yönetim
Şekil 1.2 İşletme Fonksiyonları
YÖNETIM VE FONKSIYONLARI

Yönetim: belirli bir takım amaçlara ulaşabilmek
için, beşeri ve maddi kaynakları uyumlu, verimli
ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve bunları
uygulama süreçlerinin toplamıdır.
 YÖNETİMİN BOYUTLARI
 Teknik boyut: profesyonel uzmanlık alanı ile
ilgili.
 Beşeri boyut: insan unsuru ile ilgili
 Kavramsal boyut: organizasyonun tamamını
bir bütün olarak görme.
Kaynaklar
İnsan
Sermaye
Ham madde
Teknoloji
Bilgi
Diğer
Planlama
Hedeflerin seçilmesi
ve bu hedeflere
ulaştıracak
planların yapılması
Örgütleme
Görevlerin
başarılması için
sorumlulukların
belirlenmesi
Koordinasyon
Yapılacak iş ve işlemlerin
uyumlu ve düzenli bir hale
getirilmesi
Sonuçlar
Başarı
Etkinlik
Verimlilik
Mal/Hizmetl
er
Amaçlara
ulaşma
Kontrol
Faaliyetlerin planlara
ve amaçlara
uygunluğunun
izlenmesi ve düzeltme
Yürütme
Faaliyetlerin
yürütülmesi için
gerekli emir-komuta
zincirinin
oluşturulması
Üst
Orta
Alt
Çalışanlar
YÖNETİM KADEMELERİ
ÜST
Yönetim Kurulu, Genel Md.
Genel Müdür Yardımcısı
ORTA
Bölüm Md., Bölge Md.
Ürün Md., Kısım Md.
ALT
Kısım Şefleri, Ustabaşılar
Laborantlar, Teknisyenler
ÇALIŞANLAR
Operatörler, işçiler
YÖNETIM SÜRECI ÖZELLIKLERI
Yönetim, bir veya birden fazla amacı
gerçekleştirmeye yöneliktir.
 Yönetim belirli bir takım beşeri ve maddi
kaynakları serbestçe kullanabilme yetkisini
gerekli kılar.
 Yönetimin olması için bir yönetici ve yönetilen
olması gerekir.

Yönetim sosyal ve grupsal bir süreçtir.
 Yönetim beşeri ve maddi kaynaklar arasında
optimum uyumu ve işbirliğini gerekli kılar.
 Yönetim, yönetici ve çalışanlar arasında iletişimi
gerektirir.
 Yönetim uzmanlaşma sayesinde ekonomik
çalışmayı tercih eder.
 Yönetim zamanın iyi kullanılmasınıgerektirir.
 Yönetim rasyonel bir süreçtir ve verimlilik
esastır.
 Karlılık , yönetim sürecinin temel özelliğidir.

YÖNETIM-ORGANIZASYON TEMEL
PRENSIPLERI







Amaç birliği: Bir bütün olarak örgüt ve örgütün her
seviyesi açık-seçik bir şekilde belirlenmiş amaçlara sahip
olmalıdır.
İş bilimi ve uzmanlaşma: Her personel bilgi, yetenek ve
tecrübelerine göre bir işe yerleştirilmelidir.
Kontrol alanı: Bir yönetici kontrol edebileceği kadar
kişiden sorumlu olmalıdır.
Hiyerarşik yapı: Örgütlerde yetkinin bir merkezden
derece derece dağılmasına pararlel olarak, görev,yetki ve
sorumlulukların yukarıdan aşağıya doğru akışını ifade
eder.
Emir kumanda birliği: Örgütlerde her astın yalnızca bir
üstten emir alması gerekir.
Sorumluluk ilkesi: Yapılan her görev ve taşınan her
yetkinin mutlaka bir sorumluluğu vardır.
Yetki ve sorumluluk denkliği: Bir personel sahip olduğu
yetki kadar sorumluluğa sahiptir.







Yetki devri ilkesi: Örgütlerde faaliyetlerin
yürütülebilmesi için, yöneticilerin sahip olduğu yetkilerin
bir kısmını astlarına devretmeleri gerekir.
İstisnalara göre yönetim ilkesi: Örgütlerde sık sık
tekrarlanan rutin işlerin alt kademe yöneticilerince, ancak
stratejik ve genel nitelik taşıyan karar ve işlerin üst
kademe yöneticilerince yürütülmesini ifade eder.
Açıklama ilkesi: Personelin hangi kademede bulunursa
bulunsun, görevleri, yetkileri ve sorumlukları açıkca
belirlenmiş olmalıdır.
Denge ilkesi: Örgütlerde bölümler arasında, standartlar,
esneklik, merkezi ve ademi merkezi olma konularında
belirli bir denge oluşturulmalıdır.
Basit ve anlaşılırlık ilkesi: Örgütteki iş, yetki ve
sorumluluklar açık, basit ve anlaşılır olmalıdır.
Esneklik ilkesi: Örgütlerin çevresinin çok hızlı bir
değişme ve gelişme göstermesi esnek yapıları zorunlu
kılmaktadır.
Reorganizasyon ilkesi: Zaman içinde örgütlerin yeniden
düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.
Download