hasta ve çalışan güvenliği

advertisement
HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ
HAZIRLAYAN :NAZLI ÖZEN
Hasta ve çalışan güvenliği
•
Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve
çalışanların zarar görmesine yol
açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile
ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme
uygulamalarına yönelik faaliyetleri ifade
eder.
Hasta güvenliği
uygulamaları
Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve
doğrulanması
Hasta kimlik tanımlama ve
doğrulama işleminde hasta kol
bandı kullanılır, oda ve yatak
numarası kullanılmaz.
Yatışı yapılan her hastada
beyaz renkli kimlik
tanımlayıcı kullanılmalıdır.
Alerjik hastalarda ise sadece
kırmızı renkli kimlik
tanımlayıcı kullanılmalı
-Hasta kol bandında Protokol
numarası (kalın ve büyük
punto),
-Hastanın T.C. kimlik
numarası,
-Hasta adı- soyadı,
-Doğum tarihi (gün-ay-yıl),
-Doğum yeri,
-Tabibin adı soyadı,
bulunmalıdır.
Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler
için hastanın rızasının alınması
• Sağlık hizmeti verenler ,
gerçekleşecek herhangi
bir ameliyat veya
tedaviye ilişkin tüm
bilgileri - riskleri,
sıkıntıları, yan-etkileri
ve alternatif durumları
ile ilgili bilgiler dahil
olmak üzere - hastalara
vermek zorundadır. Bu
bilgi önceden (en
azından 24 saat önce)
verilmeli ki hasta
durumu konusunda kendi
seçimini yapabilsin.
Sağlık hizmeti sunumunda iletişim
güvenliğinin sağlanması
Sözel orderi alan hemşire
sözel orderi veren hekime
kendini tanıtacak,karşısındaki
hekim de kendini tanıttıktan
sonra, order verilecek
karşılıklı teyit edildikten
sonra order kabul edilir.
(anlaşılmayan veya telaffuzu
zor olan kelimeler kodlama
yapılır)
• Kemoterapik ilaçlar ve diğer
yüksek riskli ilaçlarda sözel
order kabul edilmez.
• 24 saat içerisinde doktorun
yazılan sözel orderi
imzamalaması beklenir.
•
Yazılı orderler de okunaklı
olmalıdır.
•
İlaç güvenliğinin sağlanması
• İlaç ve tıbbi malzeme reçetelenmesi ve order
edilmesi işlemi sadece hekimler tarafından
yapılır. Reçeteleme ve orderlarda kısaltma
kesinlikle kullanılmaz.
• İlaç uygulamaları hekimler ve hemşireler
tarafından yapılır.
• Yatan hastalara orderları bizzat ilgili doktor
tarafından günlük olarak yazılır.Tedavi planı ilaç
dozu ve uygulama şekli okunaklı bir şekilde
hekim tarafından yazılıp günlük olarak imza ve
kaşe yapılır.
• İlaç hazırlama esnasında
order-hasta-ilaç ve ilaç miad
kontrolleri ilgili hemşire
tarafından yapılır.
• Hemşireler ilaç uygulaması
yaparken mutlaka hasta
bilekliği-hasta yatak başı
kartı-hemşire gözlem kağıdı
ve hastanın şuuru açık ise
seslenerek kimlik doğrulama
işlemini yapmalıdır. Bu işlem
sonunda doğru order ile
doğru hasta kontrolü de
yapılır.
• Her hastaya özel ilaç kapları
olmalıdır.
• İlaç uygulama saatleri ve
uygulayan kişinin ismi ve
imzası yatak başı hemşire
gözlem formunda olmalıdır.
Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon
güvenliğinin sağlanması
• Tedavi sırasında kan transfüzyonu gerekli olan
hastanın uzman doktoru kan istem formu düzenler.
• İlgili birim hemşiresi hastadan cross match için kan
örneği alır, kan istem formu ile birlikte kan istemini
yapar.
• Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu
ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından
doğrulanır.
• Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı
tarafından;
- Hastanın kimliği,
- Ürünün son kullanma tarihi,
- Ürünün torbasının genel görünümü,
- Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,
- Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanır.
• Kan transfüzyon öncesi oda ısısında en fazla 30 dakika bekletilir.
• Taze donmuş plazma eritildikten sonra dondurulmaz.
• Kan ile birlikte hastaya verilmesi uygun olan tek sıvı %0.9’luk
NaCl’dür. Bu sıvının dışında başka bir sıvı ve ilaç hemolize neden
olacağından kan ile birlikte verilmez.
• Kan takılmadan önce hastanın vital bulguları ölçülür.
• İlk 10-15 dakika süresince akış hızı yavaş olmaldır, 10-15
damla/dakika ayarlanır.
• Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenir.
•
Reaksiyon 15 dakika içinde gelişmedi ise hastanın durumuna ve
hekim önerisine göre verilecek miktar ve hızı ayarlanır.
• Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları
izlenir.
•
• Tam kan veya eritrosit süspansiyonu maksimum 4
saatte gider. 4 saatten sonrasında
mikroorganizmaların üremesi söz konusudur.
• TDP’yi erittikten sonra en geç bir saat içinde verilir.
• Kan transfüzyonu reaksiyonunun genel belirtileri
titreme, ateş, terleme, ürtiker, taşikardi, dispne,
bulantı, kusma, göğüs ağrısı, hipotansiyon, baş
dönmesi, kanın verildiği ven boyunca kızarıklık ve
yanmadır. Müdahele edilmezse ileri evrede larenks
ödemi, bronşial astım ve anaflaktik şok gelişebilir.
• Olası reaksiyonlar için acil arabası/tepsisi hazır
bulundurulur.
• Reaksiyona ait belirtiler görüldüğünde transfüzyon
işlemi sonlandırılır, hasta yalnız bırakılmaz, hekime
haber verilir. Hekimin uygun gördüğü tedavi yapılır.
Cerrahi güvenliğin sağlanması
Güvenli Cerrahide Bilinen 10 Ana Hedef
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekip; doğru hasta, doğru ameliyat ve doğru taraf
cerrahisi yaptığından emin olmalı
Ekip, hastayı ağrıdan korurken anestezinin zararlı
etkilerinden de korumalı
Ekip, hastayı hayatı tehdit eden hava yolu ve solunum
kaybından korumalı
Ekip, aşırı kan kaybı riskine karşı hazırlıklı olmalı
Ekip, hastaya alerjik veya yan etkisi olabilecek ilaçları
uygulamamalı
Ekip, cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltacak tüm
önlemleri almalı
Ekip cerrahi alanda alet ve/veya spanç kalmasını
engellemeli
Ekip, ameliyatta ortaya çıkan tüm patolojik numunelerin
doğru şekilde isimlendirilmesini sağlamalı
Ekip, ameliyatın güven içerisinde başlayıp tamamlanması
için sürekli iletişim içinde olmalı
Hastanelerden, ameliyat kapasitesi ile bilginin rutin
olarak elde edilmesi sağlanmalı
Hasta düşmelerinin önlenmesi
• Her hasta için düşme risk değerlendirmesi
yapılır.
• Ameliyat sonrasında hasta ilk defa ayağa
kalkıyorsa hastalara mutlaka eşlik
edilmelidir.
• Hasta hemşire deskine yakın bir odaya
alınır.
• Hasta yalnız bırakılmaz.Saat başı ziyaret
edilir.Odasının kapısı açık tutulur.
• Islak zemin var ise silinmesi sağlanır.
• Yatak ve tekerlekli sandalyeler kilitlenir.
• Sedye ve yatak korkulukları çalışır durumda
olmalıdır.
• Merdiven ve koridorlar yeterli
aydınlatılmalıdır.
• Açma kapama düğmeleri kolay bulunmalıdır.
Radyasyon güvenliğinin sağlanması
• Işınlamanın zararlı sonuçları göz önünde
bulundurularak net bir fayda sağlamayan
hiçbir radyasyon uygulamasına izin
verilmemelidir.
• Radyasyon ışınlanması gerektiren
uygulamalarda olası tüm ışınlamalar için
mümkün olan en düşük dozun alınması
sağlanmalıdır.
• Halk ve radyasyonla çalışanlar için ilgili
yönetmeliklerde verilen doz sınırları aşılamaz.
Tanı ve tedavi amaçlı radyasyon ışınlamasına
maruz kalanlara ve doğal radyasyon
seviyelerine doz sınırlamaları
uygulanmamalıdır.
• Radyasyonla çalışan personelin sağlık
taramaları yapılmalıdır.
Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin
yapılması
• Otopark alanı, lavabo, tuvalet, banyolar VE
asansörler engelli kişilerin kullanımına yönelik
düzenlenmelidir.
• Engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma
barları olmalıdır.
• Engelli kişiler sağlık hizmeti alırken;
Öncelikli kayıt yaptırmaları,
Poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmeliler.
Öncelikli muayeneleri sağlanmalıdır.
Çalışan güvenliği
uygulamaları
Çalışanlara yönelik sağlık taramaları
yapılmalıdır
• Hasta bakım ve tedavisini sağlayan tüm sağlık
personelinin HBsAg, Antı HBs, Anti HCV, Anti HIV
tetkiklerine bakılır.
• Aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan
personelin aşılanması sağlanır.
• Mutfak ve yemekhane personelinin 3 aylık portör
muayenelerini yaptırmaları ve yılda bir akciğer
grafilerini çektirmeleri sağlanır.
Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri
almasının sağlanması
• Sağlık çalışanları koruyucu
ekipmanlar kullanmalıdır.
(kep, maske, koruyucu
gözlük...)
• Kesici ve sivri uçlu aletler için
atık kutuları kullanılmalıdır.
• Riskli alanlar için daha güvenli
enjeksiyon sistemleri
seçilebilir.
• Temizlik ve çamaşırhane
çalışanları için enfekte
materyaller işaretli ve izole
taşınmalı.
• Personele yönelik aşı
programları planlanmalıdır.
Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların
önlenmesine yönelik düzenleme yapılması
• Beyaz kod uygulamasını tüm
personel bilmelidir.
• Kod alarmı verildikten sonra
beyaz kod ekibi 3 dk içinde
orada olmalıdır.
• Hastane güvenlik ekibi her an
hazır olmalı ve olabilecek
saldırılara karşı önlem
almalıdır.
DAİMA
GÜLÜMSEYİN.
NE KADAR SOĞUK
OLSANIZ DA
SICAK
GÖRÜNÜRSÜNÜZ
TEŞEKKÜRLER…
Download