Pulmoner arterial hipertansiyonda sağ kalp kateterizasyona bağlı

advertisement
Pulmoner arterial hipertansiyonda sağ kalp kateterizasyona bağlı hospitalizasyon
sonuçları
Campo A, Mathai SC, Pavec Jle, Zaiman AL, Hummers LK, et al.
Eur Respir J 2011;38:359-67.
PAH hastaları sıklıkla hospitalizasyona ihtiyaç duyarlar, çoğunlukla da sebep sağ kalp
yetersizliğidir. Ancak bunun klinik gidişe etkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada
PAH hastalarının hastaneye yatış sebepleri, klinik özellikleri ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Çalışmaya John Hopkins Üniversitesi’ nin pulmoner hipertansiyon programında 2000-2009
yılları arasında kayıtlı hastalardan grup 1 hastalar dahil edilmiştir.
Çalışmada 90 hastanın, 205 hastaneye yatışı değerlendirilmiştir. Yatışların %55.1’ i sistemik
skleroz sekonder PAH hastalarının, %29.8’i İPAH hastalarının ve %12.6’sı anoreksijene
sekonder PAH hastalarına aittir. Yatışların %56.1’inde yatış sebebi sağ kalp yetersizliği,
%15.6’sında infeksiyon, %8.3’ünde kanama, %6.3’ünde aritmi ve %5.8’inde senkoptur.
En sık infeksiyon sebebi %43.8 kateter infeksiyonu, %21.9’u ise pnömonidir. Kanamalarda en
önemli sebep gastrointestinal kanamadır (%41.2), bunu hemoptizi izler (%35.3).
Sağ kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye yatan hastalarda hastanedeki mortalite oranı %14’
tür. Kollajenoz varlığı (OR 4.92), sistolik kan basıncının 100 mmHg’nın altında olması (OR
4.32) ve kan sodyum düzeyinin ≤136 mEqL (OR 4.29) olması mortalite ile ilişkili
bulunmuştur.
Hastane çıkışından sonra 3, 6 ve 12 aylık mortalite oranları sırasıyla %13, %26 ve %35’tir.
WHO fonksiyonel sınıfı, renal disfonksiyon varlığı, Charlson komorbidite endeksi ve
kollajenoz varlığı hastane çıkışından sonra mortalite ile ilişkili bulunmuştur.
Download