Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma

advertisement
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kamu Borçlanma Araçları EYF
31 Mart 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara portföyünde
yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonosu ile
bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en az %80’i oranında yer verilir. Bunların dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası
piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlar ile Türk özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç
edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, gelire endeksli senetlere, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma
paylarına, mevduata, katılım hesaplarına ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank para piyasası işlemlerine fon portföyünün
%20’sine kadar yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan
türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım
stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Fon portföyüne varlık alımlarında genellikle likit varlıklar tercih edilecek olup, belli varlıklara yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre
mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Kamu Borçlanma Senetleri, Ters Repo
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı
(TL-Döviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım
Fonu Katılma Payları
Türkiye’de ihraç edilen faizsiz borçlanma
araçları
Kamu tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları
Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira
Sertifikaları
Girişim
Sermayesi
Yatırım
Ortaklıkları
Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye
Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım
Fonları Katılma Payları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Min.
Maks.
80
0
0
100
20
10
0
20
0
10
0
0
10
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
10
20
20
20
15
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
24/10/2003
1.948.752.736 TL
%1,88
%1,91
Fon Performansı
%90 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+1
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+2
Portföy Dağılımı
Download