xıx. yüzyılda osmanlı devleti

advertisement
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
4.
7.
Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi
Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i işgali
Fransızların Tunus'u işgali
Almanya'nın güçlenmesi
Ayestefanos Antlaşması'nın olduğu gibi bırakılacağı tehdidi
Ayestefanos Antlaşması'nın yerine yürürlüğe
giren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Berlin Antlaşması
Paris Antlaşması
Bükreş Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Edirne Antlaşması
8.
Osmanlı Devleti’nin XV.yüzyıldan itibaren Balkanlarda sağladığı üstünlüğe karşı çıkarak bağımsızlığını ilk kazanan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
 Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
 Sırplara imtiyaz verilmesi
 Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması
Yukarıdaki koşulları içeren antlaşmalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
Aşağıdakilerden hangisi Halepe Fermanı ile
Osmanlı Devleti’nden bazı imtiyazlar almıştır?
A) Girit
C) Bosna
Ayestefanos Antlaşması'nın aşağıdaki koşullarından hangisi Berlin Antlaşması'nda değiştirilmemiştir?
A) Bosna ve Hersek'e özerklik verilecektir.
B) Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık
verilecektir.
C) Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 milyon ruble savaş zarar ödentisi verecektir.
D) Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecektir.
E) Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacaktır.
A) Sırbistan
B) Yunanistan
C) Arnavutluk
D) Karadağ
E) Romanya
5.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi)
Osmanlı
Devleti'ni
yenen
Rusya'nın
Ayestefanos Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ni
istediği şekilde parçalamasına karşılık antlaşma maddelerinin uygulanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupalı devletlerin müdahalesi
B) Rusya'nın aldıklarını yetersiz görerek anlaşmalardan vazgeçmesi
C) Osmanlı Devleti'nin yeni bir savaşa hazırlanması
D) İran'ın Rusya'ya savaş açması
E) Rusya'nın askeri gücünün tükenmesi
Berlin Kongresi başlamadan önce Osmanlı Devleti
Kıbrıs'ı İngiliz denetimine terk etmek zorunda kaldı.
Osmanlı Devleti'ni bu davranışa zorlayan temel
neden aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Bükreş Antlaşması
Edirne Antlaşması
Berlin Antlaşması
Londra Antlaşması
Paris Antlaşması
T A R İ H
2.
6.
Sırbistan, tam bağımsızlığını, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kazanmıştır?
Ö S S
1.
TEST
02
Osmanlı tarihinde ilk kez Fransa ve İngiltere
Osmanlılarla müttefik olarak aşağıdaki savaşlardan hangisine katılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
B) Yunanistan
D) Hersek
E) Sırbistan
81
Küçük Kaynarca, Edirne, Yaş
Belgrat, Küçük Kaynarca, Bükreş
Yaş, Bükreş, Edirne
Edirne, Paris, Ayestefanos
Bükreş, Edirne, Ayestefanos
Nizip Savaşı
Prut Savaşı
1877-78 Rus Savaşı
Kırım Savaşı
II. Balkan Savaşı
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
14. Aşağıda Osmanlı - Rus Savaşları sonunda imza-
10. Berlin Konferansı'nda İngiltere'nin siyasi desteğini sağlamayı amaçlayan Osmanlı Devleti
aşağıdaki yerlerden hangisinin yönetimini İngiltere'ye bırakmıştır?
lanan antlaşmalardaki önemli maddeler verilmiştir.
● Sırplara bazı ayrıcalıklar verilecek.
● Yunanistan tam bağımsız bir devlet olacak.
● Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya
bağımsızlık verilecek.
Rusya’nın bu maddelerle ulaşmak istediği
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girit Adası'nın
B) 12 Adanın
C) Kıbrıs Adası'nın
D) Mısır'ın
E) Tunus'un
A)
B)
C)
D)
E)
11. XIX. Yüzyıl sonlarında Osmanlı imparatorluğu'nun
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
15. Avrupalı devletlerin Hünkar iskelesi Antlaşma-
T A R İ H
sı'na karşı duydukları tepki aşağıdaki uluslararası görüşmelerden hangisinin yapılmasına yol
açmıştır?
Ö S S
toprakları büyük devletler arasında çekişme konusu olmuştur.
Bunlar,
 Boğazlar üzerinde, İngiliz-Rus,
 Balkan topraklarında, Avusturya-Rusya
 Mısır üzerinde, İngiliz-Fransız
 Ortadoğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi
Büyük Devletlerin Osmanlı imparatorluğu toprakları üzerindeki bu rekabetleri,
I. jeopolitik özelliği,
II. zenginlik kaynakları,
III. askeri gücü,
IV. siyasi gücü
imparatorluğun yukarıdaki özelliklerinin hangilerinden kaynaklanmaktadır?
Karadeniz’e inmek
Balkanlarda hakimiyet kurmak
Sıcak denizlere ulaşmak
Güçlü bir Avrupa devleti olmak
Avusturya ile yakınlaşmak
12. I. Hammadde aramak
II. Denge politikası izlemek
III. Devleti yıkılmaktan kurtarmak
IV. Anayasal düzene geçmek
Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldaki öncelikli
politikası yukarıdakilerden hangisi olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
1833 Kütahya Antlaşması'nın
1841 Londra Boğazlar Antlaşması'nın
1853 Paris Görüşmeleri'nin
1840 Londra Sözleşmesi'nin
1876 İstanbul Konferansı'nın
16. Fransız Devrimi'nin Osmanlı İmparatorluğu için
getirdiği en olumsuz sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ulusçuluk hareketleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmaya başlaması
B) Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sıkıntıya
düşmesi
C) Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuda yenilgilere
uğraması
D) Devrimden Osmanlı aydınlarının etkilenmesi
E) Islahatların ertelenmesi
17. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Rusya ile barış görüşmeleri Ayestefanos'ta yapıldı. Ayestefanos Antlaşması'yla Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve
Romanya'ya tam bağımsızlık, Bosna-Hersek'e
özerklik verildi.
Aşağıda birlikte verilmiş devletlerden hangilerinin çabalarıyla bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi engellenmiştir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
A)
B)
C)
D)
E)
13. Kırım Savaşı'ndan sonra düzenlenen Paris
Barış Konferansı'na savaşa katılmadığı halde
temsilcileri katılan hükümet aşağıdakilerden
hangisidir?
1C
10 C
A) Fransa
B) Piyemonte
C) İngiltere
D) Prusya
E) Avusturya
82
Osmanlı İmparatorluğu - Fransa
Prusya - İtalya
İngiltere - Avusturya
Prusya - Osmanlı İmparatorluğu
Avusturya - İtalya
2E
11 A
3A
12 B
4B
13 D
5A
14 C
6A
15 B
7C
16 A
8C
17 C
9D
Download