AVRUPA BiRLiĞi ADAY ÜLKELERiNDE MALi

advertisement
AVRUPA BiRLiĞi
ADAY ÜLKELERiNDE
MALi PERSPEKTiF
THE FINANCIAL PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION IN THE
CANDIDATE COUNTRIES
ÖZET: “Halen Avrupa Birliği’nden üyelik öncesi son
aşama olan “aday ülke” statüsünde beş ülke vardır. Bu ülkelerden üçü; Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri olan Sırbistan,
Karadağ, Makedonya’dır. Arnavutluk ve Türkiye ise diğer iki
aday ülkedir. Altıncı aday İzlanda ise, adaylık başvurusunu
askıya almıştır. Bu yüzden Aday ülke statüsü taşımamaktadır.
Bosna Hersek ve Kosova potansiyel aday ülkelerdir. Burada
Türkiye’nin pozisyonunu ayrı tutmak gerekmektedir. Zira
Türkiye’nin adaylığı çok eskilere dayanmaktadır. Bu ülkelerin her birinin kendine has nedenlerden dolayı ve elbette ki
AB’nin kendi içerisinde yaşadığı sorunlarla bağlantılı olarak
üyelikleri için bir tarih öngörmek güçtür.”
ANAHTAR KELİMELER: Kâmil Güngör, Avrupa
Birliği, üyelik, aday ülke.
ABSTRACT: “The last stage before accession from the
European Union, which is Currently in “candidate” status in
five countries. Three of these countries; the republics of the
former Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Albania and Turkey, the other two candidate countries. The sixth
candidate, Iceland, the nomination application is suspended.
So does not have the status of candidate country. Bosnia and
Herzegovina and Kosovo are potential candidates. Turkey’s
position it is necessary to keep separate here. The very candidacy of Turkey goes a long way. Each one of these countries for their own reasons, and, of course, the EU has its own
problems in connection with the power to predict a date for
the membership.”
KEYWORDS: Kamil Güngör, European Union, Membership, candidate country.
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 43
Giriş
Haziran 2016’da yapılan referandumla Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere ile üye sayısı 28’den 27’ye inen Avrupa
Birliği ekonomik temelli, siyasi organlara
sahip, nev’i şahsına münhasır, uluslarüstü (supranational) bir kurumdur. Avrupa
Birliği kuruluşundan bugüne genellikle
ileri adım olmak üzere birçok aşamadan
geçmiştir. Bunların bir kısmı da ekonomik tabanlıdır. 2008 ve devamında yaşanan kriz de Avrupa Birliği üyelerini derinden etkilemiştir. Ne zaman olacağı ve ne
kadar süreceğinin tahmin edilmesi güç
olan ekonomik krizlerin boyutu ve derinliği de tam olarak bilinememektedir.
2008 krizi de bu şekilde olmuş, ABD’de
finans sektöründe başlayan kriz, zaman
içerisinde yayılıp ekonomik krize dönüşerek; işsizlik, GSMH düşüşü, ekonomik
daralma ve bunlara bağlı olarak başta
bütçe açıkları ve borçlanma olarak değişik makroekonomik sorunlara yol açmıştır.
Halen Avrupa Birliği’nden üyelik
öncesi son aşama olan “aday ülke” statüsünde beş ülke vardır. Bu ülkelerden
üçü; Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri
olan Sırbistan, Karadağ, Makedonya’dır.
Arnavutluk ve Türkiye ise diğer iki aday
ülkedir. Altıncı aday İzlanda ise, adaylık
başvurusunu askıya almıştır. Bosna HerGöller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 44
sek ve Kosova potansiyel aday ülkelerdir. Burada Türkiye’nin pozisyonunu ayrı
tutmak gerekmektedir. Zira Türkiye’nin
adaylığı çok eskilere dayanmaktadır.
4.1 oranındadır. Sırbistan’ın ticaret açığı
da önemli ölçüde yüksektir. Çift haneli
olan kamu borçlarını 2015 sonu itibariyle % 75 seviyesine getirmeyi başarmıştır.
SIRBİSTAN
Sırbistan’ın potansiyel aday ülke
statüsü Avrupa Konseyi’nin Selanik zirvesinde diğer beş Batı Balkan Ülkesi ile
birlikte 2003 yılında verilmiştir. 2008’de
Sırbistan’ın Avrupa Birliğine ortak üyeliği
onaylanmış 2009’da da süreç işletilmeye
başlanmıştır. Mart 2012’de ise Sırbistan’ın adaylığı resmileştirilmiştir. Avrupa
Konseyinin kararını müteakip, Temmuz
2013’ten itibaren Sırbistan’la görüşmelerin yol haritası belirlenmiştir.
Aralık 2013’te Konsey tarafından
görüşmelerin çerçevesi belirlenmiştir.
Ocak 2014’te itibariyle de ilk görüşmelere başlanmıştır. Küresel kriz bu ülke
ekonomisini de olumsuz etkilemiştir.
2008-2012 arasında kamu borcu ikiye
katlanmıştır.
KARADAĞ
Karadağ ekonomisi önemli ölçüde turizme dayalıdır. Her yıl nüfusunun
iki katı kadar turist bu ülkeyi ziyaret etmektedir. Sosyalist dönemden kalma
kamu işletmeleri hala etkindir. Bu işletmeler hantal ve verimsiz bir yapıya sahiptir. 2010’da Avrupa Konseyi’ne üyeliği
kabul edilen Karadağ Avrupa Birliğine
katılma müzakerelerine Haziran 2012’de
başlamıştır. Euro Bölgesinde olmamasına rağmen Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmaktadır.
Temmuz 2002’den itibaren AB ile
katılım görüşmelerine başlamıştır. Avrupa Konseyi Karadağ’ın yolsuzluk ve organize suç örgütleriyle mücadele konusunda uyarmıştır. 2014 yılında doğrudan net
yatırım 483 milyon dolara ulaşmıştır. Bu
miktar kişi başına Avrupa’daki en yüksek
yatırımdır. Ulaştırma alt yapısını geliştirme konusunda da projeleri hayata geçiren ülke, 2003 yılında KDV’yi kabul etmiş
ve sektörler itibariyle farklılaştırmıştır.
• Ülke ekonomisi istikrarlı bir büyüme
trendini yakalamıştır. (2015: 3.7),
• % 1.8 gibi düşük bir bütçe açığı
• % 59.5 gibi çok yüksek olmayan bir
borç yüküne sahiptir.
• Dış ticaret dengesi sorunludur.
• Nitekim 2014 yılında 370 milyon ihracata karşılık 1.983 milyar dolar
Ülkenin temel sorunları şunlardır:
• Yüksek işsizlik ve buna bağlı istihdam ihtiyacı,
• kamu harcamalarının önemli bir kısmının ücret, emeklilik ve işsizliğe ayrılması,
• yabancı borca ihtiyacın artması, yabancı yatırımlara ihtiyaç,
• IMF ile yeni bir borç ilişkisine girme
ihtimali.
İşsizlik oranının % 20’lerde seyrettiği ülkede (2015: % 19.3). Bütçe açığı
• ithalatı söz konusudur.
Karadağ’ın dış ticaret açığını turizm gelirlerle dengeleme potansiyeli
olduğu göz ardı edilmemelidir. Buna
karşın küçük ve nisbi olarak az sorunlu olan ülkenin Avrupa Birliği’ne girme
konusunda en şanslı ülke olduğu kabul
edilmektedir.
MAKEDONYA
AB bu ülkeyi, Yunanistan’ın çekincelerinden dolayı; Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti Makedonya olarak isimlen-
dirmektedir. Bu ülke de diğer Batı Balkan
ülkeleri gibi 2003’te potansiyel aday statüsü verilmiştir. Adaylık statüsünün verildiği tarih Mart 2004’tür. Ekim 2009’da
Makedonya, Karadağ ve Sırbistan için
Şengen Bölgesinde serbest seyahat hakkı verildi.
• İşsizlik 2008’lerden itibaren % 30
gibi çok yükseklerde seyretmektedir.
• Bütçe açıklarını sınırlandırmak üzere
para politikasını Euro’ya sabitlemiştir.
•
Bütçe açığını aşamalı olarak aşağıya
çekmek ve 2015 için % 3.7 seviyesine
indirmek için maliye politikasını gevşetmiştir.
• Kamu borcu ise % 40.3 (2015) gibi
makul seviyelerde görülse de ekonomisinin küçüklüğü kırılganlığı devam ettirmektedir.
Makedonya’nın çok geniş bir kayıt dışı ekonomiye sahip olduğu göz ardı
edilmemelidir. 2013 (2.7), 2014 (3.8) ve
2015 (3.2) gibi standart büyümeyi sağlamıştır. Ülke % 10.2 gibi Avrupa birliği
ortalamasının üzerinde bir tarım sektörü payına sahiptir. 2015 verilerine göre
% 26.9 gibi yüksek işsizliğe sahiptir. Yine
aynı yıl bütçe açığı % 3.7 olarak gerçekleşmiştir. Kamu borcunda ise yine aynı
yıl oran % 40.3 olarak gerçekleşmiştir.
ARNAVUTLUK
Diğer Balkan ülkeleri ile birlikte
Arnavutluk da 2003 Selanik Zirvesinde
potansiyel aday kabul edilmiştir. Şubat
2008’de ise AB Arnavutluk’u ortak üye
olarak kabul etmiştir. 2009’da Arnavutluk AB üyeliği için resmi başvurusunu
yapmıştır. Avrupa Konseyinin Brüksel’de yaptığı zirve sonunda Temmuz
2014 itibariyle Arnavutluk’un adaylık
statüsü kabul edilmiştir.
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 45
sudur.
Genel olarak Balkan ülkelerinin
sorunları bu ülkede de vardır. Yüksek
işsizlik, yozlaşma ve rüşvetin yaygınlığı,
altyapı sorunları, organize suç örgütlerinin etkinliği, sert politik ortam. Ülke
ekonomisi büyüme trendinde olmasına rağmen, halen Avrupa’nın en fakir
ülkelerinden birisidir. Geniş kayıt dışı
ekonomi, enerji yetersizlikleri ve alt yapı
sorunları ülkenin önde gelen problemlerindendir. Arnavutluk ekonomisinde de
ülke dışında çalışanların sağladığı döviz
girdisinin önemli bir payı vardır.
2008 öncesi GSYH’nin % 12-15
kadar kısmı bu fonlardan elde ediliyordu. Ancak kriz sonrası düşüşler 2014 yılında bu oranı % 5.7’ye kadar düşürdü.
Döviz girdisi büyük ölçüde Yunanistan
ve İtalya’da çalışanlardan sağlanıyordu.
Nüfusun neredeyse yarısı tarım kesiminde istihdam edilmesine rağmen, tarımın
GSYH’deki oranı % 20’ler civarındadır.
Ülkenin borç yükü ve bütçe açığında artışlar gözlemlenmektedir. Zira 2013’te
% 60 sınırının altında olan borç yükü
2015’te % 73’e tırmanmıştır. Vergi gelirlerini toplamada son derece başarısızdır.
İşsizlik diğer bazı Balkan ülkelerine göre
daha iyidir. 2015 için bu oran % 17.3’tür.
Ancak bu oran tarım kesiminde çalışanları içermemektedir. Bütçe açığı % 4.8’dir.
Enflasyon ise % 2.2 olarak gerçekleşmiştir. Bir milyar dolar gibi ihracata karşılık
3.6 milyar dolar gibi bir ithalatı söz konuGöller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 46
TÜRKİYE
Türkiye serbest piyasa
koşullarının geniş çaplı olarak
uygulandığı, ancak tarım kesimin de halen % 20 gibi geniş bir
kesimi ilgilendirmesine rağmen
hızlı büyüyen bir ülkedir. 2001
Bankacılık krizinden sonra Türkiye’nin aldığı tedbirler krizin etkilerini azaltmıştır. 2013 ve 14’te
kısmi yavaşlama yaşanmıştır. Büyüme 2013’teki 4.4’lük seviyesinden 2014’te 2.9’a gerilemiştir.
2015’te tekrar toparlanmış ve %
4 seviyesinde büyümeyi yakalamıştır. İşsizlik % 10’larda seyrederken (2015; 10.6) bu oran pek
çok AB ülkesinden daha iyi bir
performans olarak değerlendirilmektedir.
Dış ticaret ise 2015 yılında bir önceki yıla göre daralmıştır. Bunda içsel etkenlerin belirleyici
olduğu kabul edilmektedir. % 40’ın altındaki borçları (%33.1-2015) kriz döneminde de artmamış ve Türkiye çeşitli AB
ülkelerinin girdiği sorunları yaşamamıştır. 2015 sonu itibariyle -1.7’lik bütçe açığı ile
Maastricht kriterlerini sağlayan
Türkiye;
• Bu performansını 2000’li yıllarda ya-
kaladığı 2004’ten beri krizin en derin
etkisinin hissedildiği 2009 yılı dışında korumuştur.
• Türkiye 2010 yılında % 9.2,
• 2011’de ise % 8.5 ile Avrupa’nın en
hızlı, dünyanın da yine en hızlı büyüyen birkaç ekonomisinden birisi
olmayı başarmıştır.
Yine Türkiye 2004 yılından beri
borçlarda % 60 Maastriht kriterlerini tutturmuşken, bütçe açığını 2000’li yılların
başındaki % 10’lar seviyesinden kriz dönemindeki 2009 yılı hariç % 3’ün altında
tutmayı başarmıştır.
2016’da Türkiye’nin büyümesinde bir yavaşlama beklenmektedir. Zira
Temmuz 2016’da başarısız da olsa bir
darbe girişimi olmuş ve bu girişim yabancı yatırımcıyı ürkütmüştür. Özellikle
portföy yatırımlarının piyasadan çekilmesi çok hızlı olmaktadır. Zaten sorunlu
olan turizm sektörü de bu gelişmeden
olumsuz etkilenecektir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not
düşürmesi de yatırımların azalması yanında borçlanmayı da pahalılaştıracak,
bu da büyümede yavaşlama yanında
cari açık üzerinde de olumsuz etkide
bulunacaktır. Bütün bunların sınırlı kalacağı, sadece tahminlerin tutmayacağı
yönünde bir iyimserlikten bahsedilebilir.
Zira piyasalar süreçten derinden etkilenmemiştir.
Download