10.Sınıf Test19 TARİH.indd - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
19
KAVRAMA
ST
TE
10.
T
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1. Avusturya Başbakanı Metternich: “Rusya’nın Balkan
Slavlarını kışkırtması Avusturya sınırları içinde yaşayan Slavları etkilemektedir. Bu kabul edilemez.” demiştir.
4. Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;
I. Avrupalı Devletlerin kışkırtması,
II. Panslavizm politikası,
III. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması
Buna göre;
I. Rusya’nın politikası Avusturya’yı rahatsız etmiştir.
II. Avusturya Slav milliyetçiliğine karşıdır.
III. Avusturya çok uluslu bir devlettir.
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
D) I ve II
C) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
2. Osmanlı Devleti’nde;
•İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.
•İlk bağımsız olan Yunanlılardır.
Bu duruma bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Balkanlarda Osmanlının merkezi otoritesi zayıftır.
B) Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit
etmektedir.
C) Osmanlı Devleti’nin hakimiyet alanı daralmıştır.
D) Azınlık isyanlarından dolayı Balkanlar kaybedilmiştir.
E) Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahiptir.
3. Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili ; I. İmtiyaz elde etme
II. Özerk olma
III. Bağımsız olma
sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
Bükreş
Edirne
Berlin
B)
Edirne
Bükreş
Berlin
C)
Berlin
Bükreş
Edirne
D)
Berlin
Edirne
Bükreş
E)
Edirne
Berlin
Bükreş
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
5. Yunanistan’ın bağımsız olması için mücadele eden
kuruluşlar arasında;
I. Etnikieterya,
II. Mavri Mira,
III. Fener Rum Patrikhanesi
verilenlerden hangilerinin yer aldığı söylenemez?
A) Yalnız I
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
6. 1815 Viyana Kongresi ile başlatılan Restorasyon
Döneminde Avrupa’da uzun barış dönemi gerçekleştirilmek istenmiş, sınırlar yeniden çizilmiş fakat barış
dönemi uzun sürmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Sınırlar çizilirken ırk, dil, din unsurlarının dikkate
alınmaması,
II. Bağımsızlık fikirlerinin tüm Avrupa’da taraftar toplaması,
III. Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Î
B) Yalnız II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
TEST
TEST
23
19
Precautionary
- Preferences
En
Uzun YüzyılMeasures
(1800-1922)
7. I. Yunanlıların bağımsız olması
II. Sırp İsyanı ve Bükreş Antlaşması’nın imzalanması
III. Azınlıkların yeni haklar elde etmesi
10. Rusya’nın Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme
politikası İngiltere’yi rahatsız etmiştir.
Bu durum, İngiltere’yi aşağıdaki politikalardan hangisine yöneltmiştir?
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ni
Avrupa topraklarından atmak isteyen Avrupa
Devletlerinin ortaya attığı Şark meselesinin bir sonucudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8. Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir
araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya,
Matternich Sistemi diye anılan bir politika oluşturdular.
Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın, hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’te Avrupa devletlerinin sınırlarının yeniden
çizilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Devletlerinin
Matternich sistemine uymadıklarının ve ikiyüzlü bir
siyaset izlediklerinin kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
9. I. 1829 Edirne Antlaşması’nın imzalanması
II. 1876 Tersane Konferansı’nın yapılması
III. Megali İdea düşüncesinin canlanması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde
Balkanlarda görülen milliyetçi hareketlerle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
A) Milliyetçiliğe destek verme
B) Rusya ile Osmanlı Devleti’ni bölüşme
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma
D) Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini güçlendirme
E) Osmanlı Devleti’ne karşı Paslavizm politikası izleme
11. XIX. yüzyılda Balkanlarda çıkan milliyetçi ayaklanmalar
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına neden olmuş bu
savaşta Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti’ne destek
vermemişlerdir.
Bu durum, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaşmasına neden olmuştur?
A) Avusturya
B) Almanya
D) Fransa
Bu isteklerden hangilerinin, Osmanlı’nın içişlerine
karışıldığını kanıtlar?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
T
TEESST
AAT
KKAAZZAANN
Adı
:.............................................
E) İngiltere
12. Balkan olaylarını görüşmek üzere 1876’da Avusturya,
Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya ve Osmanlı
Devleti’nin katılımında İstanbul’da Tersane Konferansı
düzenlenmiştir.
Bu konferansta Osmanlı Devleti’nden;
I. Sırbistan ve Karadağ’dan askerini çıkarması,
II. Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a özerklik verilmesi,
III. Balkanlarda ıslahat yapılması
istenmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
KAVRAM
IM
C) İtalya
1
2 3 4 5 6
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards