indir

advertisement
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NACİ GÖKÇE LİSESİ 10/D-C SINIFLARI TARİH 2 DERSİ I. DÖNEM II. DEĞERLENDİRME SINAVI
A) Şehzade Bayezid’in isyanı
Ad-Soyad:
B) Sancağa çıkma geleneğinin bitirilmesinde
Sınıf-No:
Soru1. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğuna
C) Ekber ve Erşed sisteminin geçerli olmasında
son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks kilisesinin varlığı korunmuştur.
D) Cem Sultan olayı
Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği amaç olamaz?
E) Yavuz’un II. Bayezid’e karşı isyan etmesi.
A)
Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek.
Soru12. Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden
B)
Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını
hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
ortaya koymak.
A) İstanbul
C)
Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak.
B) Amasra
D)
Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak.
C) Rodos
E)
Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak.
D) Kırım
Soru2. Fatih döneminde İstanbul’un, Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı
E) Azak
topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin
Soru13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri
ekonomik çıkarlarını zedelemiştir ?
değildir ?
A) Napoli – Portekiz
A) Osmanlıların Balkanlarda ki fetihlerinin kolaylaşması
B) Venedik – Ceneviz
B) Karadeniz ticaret yolunu Osmanlı denetimine girmesi
C) İspanya – Fransa
C) Osmanlı padişahlarının halife unvanını alması
D) İngiltere – Arnavutluk
D) Anadoludaki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi
E) Sırbistan – Macaristan
E) Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması
Soru3. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Anadolu’da siyasi birliğin
Soru14. İstanbul, Fatih devrine kadar birçok kez kuşatılmış, ancak
sağlanması için mücadele edilen devletlerden biri değildir ?
alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde,
A) Trabzon Rum İmp.
aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır ?
B) Akkoyunlular
A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
C) Karamanoğulları
B) Komutanların savaştaki başarıları
D) Candaroğulları
C) Kullanılan üstün savaş teknikleri
E) Danişmentoğulları
D) Bizans’ın zayıf savunma sistemi
Soru4. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından değildir ?
E) Maddi imkanların daha fazla olması
A) Kırım’ın fethi
Soru15. I. Otlukbeli Savaşı
II. Mora’nın fethi
III. Amasra’nın fethi
B) Zigetvar Kalesi’nin fethi
IV. Sırbistan’ın fethi
V. Otronto’nun alınması
C) Mora’nı fethi
Fatih döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerine
D) Amasra’nın fethi
göre daha sonra gerçekleşmiştir ?
E) Otranto Kalesi’nin fethi
A) I
Soru5.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet devrinde gerçekleştirilen
B) II
fetihlerden biri değildir ?
C) III
A) İstanbul’un fethi
D) IV
B) Amasra’nın fethi
E) V
C) Kırım’ın fethi
Soru16. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde ele geçirilen Ege
D) Sırbistan’ın fethi
adalarından değildir ?
E) Bulgaristan’ın fethi
A) İmroz
Soru6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Osmanlı devletinin
B) Bozcaada
yükselme döneminde taht kavgalarını hızlandırmış ve saltanat değişikliğine
C) Limni
neden olmuştur ?
D) Rodos
A) Safevi tehlikesi
E) Taşoz
B) Celali isyanları
Soru17. Edirne – Segedin Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden
C) Şeyh Bedrettin isyanı
hangisidir ?
D) Otlukbeli savaşı
A) Balkanlardaki ilerleyişin sona ermesi
E) Cem Sultan olayı
B) Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi
Soru7. – I. Amasra
II. Sinop
III. Trabzon
IV. Konya
C) Balkanlarda yapılan ilk antlaşma olması
Fatih döneminde gerçekleşen yukarıdaki fetihlerden hangisi ya da hangileri
D) II. Murat’ın hükümdarlıktan çekilmesi
iki Türk devletinin mücadelesi şeklinde olmamıştır?
E) II. Mehmet’in hükümdar olması
A) Yalnız III
Soru18. Aşağıdakilerden hangisi döneminde Batı ve Orta Anadolu
B) Yalnız I
fethedilerek ilk defa Anadolu Türk birliğinin kuruluşu gerçekleşmiştir ?
C) II,IV
A) I. Murat
D) Yalnız II
B) Çelebi Mehmet
E) I.III
C) Yıldırım Bayezid
Soru8. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde akıncı beylerinden
D) II. Murat
Turhan Bey’i Mora üzerine göndermiştir. Fatih bu davranışıyla
E) II. Mehmet
aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır ?
Soru19. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi kuruluş devrinde görülmüştür ?
A) Rumların desteğini sağlamak
A) Baba Zünnun
B) Katoliklerin desteğini sağlamak
B) Kalenderoğlu
C) Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini önlemek
C) Ahmet Paşa
D) Ege Denizini Osmanlı egemenliği altına almak
D) Şahkulu
E) Deniz ticaretini güçlendirmek
E) Şeyh Bedrettin
Soru9. Fatih devrinde Karamanoğulları toprakları üzerindeki mücadeleler,
Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir
Soru20. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Osmanlı Devletinin
?
Balkanlardaki egemenliğini kesinleştirmiştir ?
A) Akkoyunlular
A) Sırpsındığı Savaşı
B) Safeviler
B) I. Kosava Savaşı
C) Karakoyunlular
C) Niğbolu Savaşı
D) Dulkadiroğulları
D) Çirmen savaşı
E) Ramazanoğulları
E) II.Kosava Savaşı
Soru21. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla
Soru10. Aşağıdakilerden hangi devlet Osmanlı ülkesinde devamlı elçi
ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
bulundurma hakkını diğerlerinden önce elde etmiştir ?
A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
A) Fransa
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
B) Ceneviz
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
C) Venedik
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
D) İngiltere
E) İstanbul’un kuşatılması
E) Sırbistan
Soru22. Osmanlı Devleti , Balkanlarda yaptığı savaşlardan hangisinde
Soru11. Fatih Kanunnamesinde “ Nizamı alem için hükümdarların
yenilgiye uğramıştır ?
kardeşlerini katledebileceği” hükmü yer almıştır.Bu kanunnamenin
A) Ploşnik
yapılmasından sonra ilk defa hangi olayda etkisi görülür ?
B) Sırpsındığı
C) Çirmen
D) I. Kosava
E) Niğbolu
Soru23. Osmanlı Devleti, Balkanlarda kuruluş devrinde aşağıdakilerden
hangi devletle mücadele etmemiştir ?
A) Bizans
B) Bulgar Krallığı
C) Avusturya
D) Macar Krallığı
E) Sırp Krallığı
Soru24. Osmanlı Devleti kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangisiyle savaş
yapmamıştır ?
A) Memlükler
B) Bizans
C) Venedik
D) Macarlar
E) Karamanoğulları
Soru25. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kısa zamanda ilerlemesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?
A) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yapılması
B) Anadolu Beyliklerinin devamlı olarak Osmanlı Devletine yardım
etmeleri
C) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
D) Osmanlı devletinin takip ettiği iskan politikası
E) Katolik ve Ortodokslar arasında mezhep çatışmaları
26. Aşağıdakilerden hangisi, Yükselme Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
a) Osmanlı Kanunnamelerinin hazırlanması
b) İlk kapitülasyonların uygulanması
c) Batı ağırlıklı fetihlerin hızlanması
d) Doğu’da en geniş sınırlara ulaşılması
e) Anadolu Türk birliğinin tamamlanması
27. I. II. Mehmet Dönemi’nde Venedik’e
II. I. Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya
Ticari ayrıcalık ve kapitülasyon verilmesinin ortak siyasi amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akdeniz ticaretini geliştirmek
b) İstanbul’un ticari canlılığını korumak
c) Hıristiyan birliğini parçalamak
d) Gümrük geliri sağlamak
e) Osmanlı ülkesinde bulunmayan ürünleri ucuza almak
28. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Portekizlilerin Hindistan ticaretinde
eğemen olma faliyetlerini engellemek amacı ile Hint seferleri düzenlenmiş
ancak başarılı olunamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir
sonuucudur ?
A)Osmanlı'nın Akdenizdeki eğemenliğinin sona ermesi
B)Osmanlı'nın ticaret gelirlerinin azalması
C)Fransa'ya verilen ayrıcalıkların kaldırılması
D)Osmanlı Devleti'nin Portekiz ile ittifak yapması
E)Osmanlı devlet adamlarının donanmada ıslahatlara başlaması
29. 1535 yılında Osmanlı Devleti İle Fransa arasında imzalanan antlaşmada
yer alan ; I. Osmanlı ülkesinde ticaret yapan Fransız'lardan düşük gümrük
vergisi alınacak II. Osmanlı ülkesindeki Fransız'ların davalarına Fransız
Hakimler bakacak III. Antlaşma hükümleri iki hükümdar sağ kaldığı süre
içerisinde geçerli olacak IV. Antlaşmadaki haklardan Fransa'da ticaret yapan
Osmanlı vatandaşları da yararlanacak maddelerinden hangileri anlaşmanın
geçici olduğuna kanıt olarak gösterilebilir ?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)Yalnız III
D)I ve IV
E)Yalnız IV
30. 1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arsında yapılan antlaşmada
"Avusturya Osmanlı Devletine her yıl vergi verecek" ve " Avusturya
İmparatorluğu Osmanlı Sadrazamına denk olacak" maddeleri yer almaktadır.
Buna göre anlaşma ile ilgili olarak ; I. Avusturya Osmanlı Devletinin
üstünlüğünü kabül etmiştir. II. Devletlerin eşitliği prensibine uyulmamıştır.
III. Osmanlı Devleti Avusturya'ya Kapitülasyonlar vermiştir. IV. Osmanlı
Devleti ile Avusturya ittifak kurmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz
?
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)II ve IV
E)III ve IV
31. Almanya ,Avusturya ve Macaristan'ın oluşturduğu birliğe karşı mücadele
eden Kanuni Sultan Süleymen Almanya'nın elinde esir olan Fransa Kıralı
I.Fransuva 'yı kurtararak Fransa'yı kendi yanına çekmek istemiştir.
KANUNİNİN; I. Almanya'daki reform hareketlerini desteklemek II. Viyana'yı
kuşatmak III. Fransa'ya Kaputülasyonlar vermek uygulamalarından hangileri
bu amaç doğrultusunda gerçekleştiği savunulamaz ?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III
32. Mısır Seferinden sonra Yavuz Sultan Selim Abbasi halifesi
III.Mütevekkil'den halifeliği devralmıştır. Yavuz Sultan Selim'in bununla
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir ?
A)Anadoludaki sii tehlikesini sona erdirmeyi
B)Bağdat yolunu canlandırmayı
C)Hırıstiyan birliğini parçalamayı
D)İslam Dünyası'nda otoritesini artırmayı
E)Anadoluda Türk Siyasal birliğini sağlamayı
33. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinen Çelebi Mehmet
zamanında - Düzmece Mustafa isyanı çıkmış ve isyan güçlükle bastırılmıştır. Şeyh Bedrettin müritleri Torlak Kemal ile Börklüce Mustafa isyan etmiş uzun
mücadeleler sonunda bastırılmıştır. - Saruhan Beyliği'ne son verilmiştir. Buna
göre Çelebi Mehmet zamanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Devlet içerisinden sosyal sorunlar yaşandığı
B)Anadolu Türk birliğinin sağlanmaya çalışıldığı
C)Sınıfların daraldığı
D)Denizcilik alanında ilerlemeler sağlandığı
E)Devletin sorunları çözmede zorlandığı
NOT: Her soru 3.3 puan olup toplam 100 puandır. Doğru cevaplarınızı
aşağıdaki kutucuklara mutlaka kodlayınız.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards