aspiratör cihazı - files.eba.gov.tr

advertisement
KLİNİK TIBBİ
LABORATUVARLAR
BİYOKİMYA LABORATUVARI
Laboratuvarın çoğunlukla en büyük
kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut
sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği
bölümdür.
 Testlerin çoğunluğu, pıhtı oluşumu
sonrasında kandan geriye kalan sıvı olan
serumda yapılır.


Laboratuvarın biyokimya bölümünde
yapılan başlıca bazı testler; glikoz, total
proteinler, kolesterol, trigliserid, kan üre
nitrojeni, kreatinin, elektrolitler (Na,K, Cl,
C02), enzimler (çeşitli dokularda harabiyet
olduğunda düzeyi artan maddeler),
hormon düzeyleri ve çeşitli ilaç düzeyleri
belirlemeleridir.
Biyokimya birimi içindeki özel kimya kısmı,
özel eğitilmiş çalışanlar ve aygıtlar
gerektiren bir alt birimdir.
 Biyokimya biriminde işlev gören aygıtlar
çoğu zaman birden fazla testi aynı anda
gerçekleştirebilen otomatik aygıtlardır.
 Otomatik aygıtların kullanımı
laboratuvarda etkinliği büyük ölçüde
artırmıştır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Klinik laboratuvarın mikrobiyoloji
kısmında hastalıklara yol açan
mikroorganizmalar izole edilir, gözlenir ve
tanımlanır.
 Bunların arasında kan kaynaklı
mikroorganizmalar tüberküloz basili,
mantarlar ve diğer bazı daha az bilinen
organizmalar sayılabilir.

Antibiyotik direnç testlerinin uygulanması
da mikrobiyoloji laboratuvarının
görevlerindendir.
 Geleneksel olarak otomasyona en az yer
verilen laboratuar, mikrobiyoloji
laboratuvarıdır.
 Ancak geliştirilen yeni aygıtlar bu durumu
değiştirmektedir.

HEMATOLOJİ LABORATUVARI
Hematoloji bölümünün başlıca odak
noktası lokositler, eritrositler ve
trombositler gibi kanın şekilli
bileşenlerinin değerlendirilmesidir.
 Tam kan sayımı kavramı, hemoglobin,
hematokrit, eritrosit, lökosit ve
diferansiyal lökosit sayımını içerir.

Hematoloji laboratuvarında bundan başka
retikülosit sayımı,
 sedimentasyon hızı,
 orak hücreli anemi tanısı
 eritrosir niteleyicilerinden ortalama
hücre hacmi,
 ortalama korpusküler hemoglobin,
ortalama korpusküler hemoglobin
konsantrasyonu ölçümleri yapılır.

Pıhtı oluşumundaki bozuklukları ortaya
çıkarmak için yapılan
 protrombin zamanı (PT),
 aktifleştirilmiş tromboplastin zamanı
(aPTT)
 gibi cerrahi öncesi uygulanan rutin
testlerin uygulanması da hematoloji
laboratuvarının görevleri arasındadır.

KAN BANKASI
Tam kan, paketlenmiş eritrositler, taze
donmuş plazma, trombosit ve lökosit gibi
kan ürünlerinin hastaya sağlanması ile
görevli bölümdür.
 Kan bankasında uygulanan işlemlerden
bazıları; alıcı ve verici kanında ABO ve Rh
tiplendirmesi, transfüzyon öncesinde
uygunluk testleri ve hasta kanında antikor
taranmasıdır.


Pekçok merkezde kan bankası çalışanları,
kan alınması ve transfüzyon öncesinde
kanın hazırlanmasından da sorumludur.
Kan ürünleri, kan bankasında düşük ısılı
soğutucularda saklanır.
PATOLOJİ LABORATUVARI
Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki
'pathos' teriminden türetilmiştir ve
hastalıkların bilimsel yöntemlerle
incelenmesi anlamında kullanılır.
 Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara
yol açan nedenleri, bunların doku ve
organları etkileme biçimlerini, hastalıklı
doku ve organların özellikle morfolojik
(biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler.

Patoloji; anatomi ve fizyolojide öğrenilen
bilgilere, hastalıklı organların çıplak gözle
veya mikroskop altındaki anormal
görünüşlerini ekleyerek hastalıkların daha
kolay anlaşılmasını sağlar.
 Patolojik incelemenin tanıya ve uygun
tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı
çok büyüktür.


Günümüzde, tümörlerin tanısı başta
olmak üzere, pek çok hastalığın kesin
tanısı için patolojik inceleme gerekli ve
zorunludur.
İMMÜNOLOJİ VE SEROLOJİ
LABORATUVARI
Klinik immünoloji ve seroloji, kan
bankasıyla birlikte ya da ayrı bir bölüm
olarak bulunabilir.
 Bu kısım antijen ve antikorların
patogenezinde önem taşıdığı hastalıkların
tanısında yardımcı testlerin yapılmasından
sorumludur.

Rutinde uygulanan testlerden bazıları;
sifiliz testleri, tifo, tifüs, rubella
mononükleoz testleri, gebelik testleri ve
HIV testleridir.
 Büyük hastanelerde örnek toplanması ve
işlenmesi için ayrı bir ünite
oluşturulmuştur.
 Burada örnekler numaralandırılır,
santrifüjlenir, plazma ve serum ayrılarak
ilgili laboratuvar bölümlerine iletilir.

Download