Organik Kimya ve Biyokimya I - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
I.
GENEL BĠLGĠLER
Dersin Adı
MED 105 Organik Kimya ve Biyokimya 1
Yerel Kredi: 3
Yıl ve Dönemi
2011-2012 Güz Dönemi
AKTS Kredi: 3
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Sabahattin Muhtaroğlu, Prof.Dr.Kader
Köse, Doç.Dr.Cevat Yazıcı, Doç.Dr.Figen Narin,
Yrd.Doç.Dr.Aysun Çetin, Uzm.Dr.Recep
Saraymen
Ön KoĢul:
Öğretim Dili: Türkçe
Fakülte ĠletiĢim Bilgileri :
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 38039 Kayseri -Türkiye
Tel. +90 352 437 49 01/ 23200 Fax: +90 437 52 85 e-mail: …………….
Web: ……………
Ders Saatleri:
II. DERS BĠLGĠLERĠ
DERS TĠPĠ VE DÜZEYĠ :
1. Zorunlu : EVET
1.Çekirdek : EVET
1.Temel: EVET
2. Seçmeli:
2. İlişkili :
2. Orta:
3. Minör
3. İleri:
4. Uzmanlık:
ÖĞRENME HEDEFLERĠ:
Dönem-1 öğrencilerinin organik kimya ve biyokimyanın temel bilgilerini açıklayabilmeleri; iyonik ve
kimyasal bağ kavramını tanımlayabilmeleri; amino asitleri, türlerini, kimyasal özelliklerini
açıklayabilmeleri; proteinlerin saflaĢtırılması tekniklerini bilmeleri ve amino asitlerin yapılarının
belirlenmesini tanımlayabilmeleri hedeflenmektedir.
ÖĞRETME VE ÖĞRENME YÖNTEMLERĠ ÖZETĠ:
Ders ile ilgili teorik bilgiler slayt, tepegöz ve datashow destekli sunumlar Ģeklinde sorumlu öğretim üyesi
tarafından Dönem-1 dershanesinde verilecek ve pratikler ise biyokimya öğrenci laboratuvarında
yapılacaktır.
ÖĞRENCĠNĠN Ġġ YÜKÜ
Saat
Teorik Dresler
Seminerler
Laboratuar
Klinik Çalışmalar
Saha Çalışması
Diğer
Özel Çalışma
TOPLAM
38
6
DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ ÖZETĠ:
Ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı; çoktan seçmeli olarak yazılı ve biyokimya
öğrenci laboratuvarında pratik olarak yapılacaktır.
a) DEĞERLENDĠRME DÜZENLEMELERĠ:
Öğrencilerin baĢarılı olmaları için 100 üzerinden 60 almaları gerekmektedir. BaĢarı notu, ara sınavın
%40’ı ve yıl sonu ya da bütünleme sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.
POLĠTĠKALAR:
Devam: Öğrenciler bütün derslere ve laboratuvarlara katılmakla yükümlüdür. Derse ve laboratuvara gelmeden önce gerekli
okumaları yapmış olmaları beklenir. Pratik derslerinde kimyasal maddelerin, cam ve diğer malzemelerin ayrıca
spektrofotometre gibi önemli aletlerin kullanımında gereken titizliliği göstermelidirler.
Gecikme: Öğrencilerin dershanede ve pratik saatinde laboratuvarda zamanında bulunmaları gerekmektedir. İstisnalar için
(laboratuvar saati için grup değişikliği gibi) talepte bulunmamalıdırlar.
Akademik Dürüstlük: Öğrencilerden, eğitimle ilgili dürüstlük konusunda üniversite kurallarına uymaları beklenir.
DERS ĠÇERĠKLERĠ (MÜFREDAT )
TARĠH
KONU
YÖNTEM
SAAT
Organik kimya ve biyokimya; giriş
1
Teorik
Atomik yapı,moleküler kütle kavramı
2
Teorik
Kimyasal bağlar
2
Teorik
Alkan, alken, alkin, alkol ve eter yapıları
2
Teorik
Aromatik ve heterosiklik bileşikler
2
Teorik
Biyomoleküllerde stereoizomerizm
2
Teorik
Moleküller arası etkileşim
2
Teorik
Kimyasal reaksiyonlar
4
Teorik
Biyolojik sistemlerdeki temel organik bileşikler
2
Teorik
Suyun biyofonksiyonları
2
Teorik
Asit-baz, tampon sistemler
2
Teorik
Çözeltiler ve konsantrasyon kavramı
2
Teorik
Amino asitler ve sınıflandırılmaları
2
Teorik
Amino asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri
2
Teorik
Peptidler, peptid bağının özellikleri
2
Teorik
Proteinler, yapıları,fiziksel ve kimyasal özellikleri
2
Teorik
Proteinlerin saflaştırılması, amino asit yapılarının
belirlenmesi
2
Teorik
Soru- tartışma
1
Teorik
Temel flebotomi bilgisi
2
Teorik
Laboratuarın genel kuralları, temel malzemelerin tanıtımı
ve asit-baz titrasyonu
2
Pratik
Amino asit ve proteinlerin kalitatif deneyleri
2
Pratik
Kağıt kromatografisi
2
Pratik
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR:
1- Lippincott Biyokimya ( Richard A. Harvey, Pamela C. Champe)
2- Ġnsan Biyokimyası ( Prof.Dr. Taner ONAT, Prof.Dr. Kaya EMERK, Prof.Dr. Eser Y. SÖZMEN)
34-
Tietz Klinik Kimyada Temel Ġlkeler ( Carl A. BURTIS, Edward R. ASHWOOD)
Lehninger Biyokimyanın Ġlkeleri ( David L. NELSON, Michael M. COX)
Download