BRADİDİSRİTMİLER

advertisement
BRADİDİSRİTMİLER
25.09.12
Dr. M. Murat Özgenç
• Bradikardi kalp hızının 60 atım/dakika
altında olmasıdır
• Semptomatikse hız genellikle 50’nin
altındadır
• Bazı kişilerde fizyolojik kalp hızı bu
seviyelerde olabilir (Profesyonel Sporcu)
• Bradikardi algoritminde amaç, klinik belirti
ya da bulgu veren semptomatik
bradikardiyi tedavi etmektir
• Asemptomatik ya da minimal semptomatik
hasta için acil tedavi gerekmez
İki durum dışında genel olarak
bradikardilerin acil tedavisi gerekmez;
1. Kalp hızı 50’nin altında ve klinik
hipoperfüzyon bulguları olduğunda
2. Komplet AV blok oluşturabilecek yapısal
infranodal ileti defekti
Bradikardi hastası geldiğinde ilk yaklaşım
• Hastanın semptomatik olup olmadığı
• Stabil mi değil mi değerlendirlir
 Anstabil bradiaritmi; hastanın altta yatan
sebebini araştırmadan acil tedavi
edilmelidir
ABC
• Havayolu
• Oksijen
– Artmış solunum iş yükü ve hipoksemi bulguları
• Monitörizasyon ve kan basıncı
• Damar yolu
• 12 derivasyon EKG
• Geri dönüştürülebilir nedenleri araştır
ABC
• Bradikardinin yol açtığı düşük perfüzyon
bulgularının varlığını araştır
– Hipotansiyon
– Akut gelişen bilinç değişikliği
– Şok bulguları
– İskemik göğüs ağrısı
– Akut dekompanse kalp yetmezliği
TEDAVİ
Kalp hızı 60’ın altında bradikardi
• Hipoperfüzyon bulgusu var mı?
– Hipotansiyon, bilinç değişikliği, şok, iskemik göğüs
ağrısı, akut kalp yetmezliği
• HAYIR
• Komplet AV blok oluşturabilecek yüksek
dereceli blok var mı?
• HAYIR
• Monitörize gözlem
• Altta yatan nedenin araştırılması
• Gerekirse uzman konsültasyonu
• Takip ve taburculuğun planlanması
TEDAVİ
• Hipoperfüzyon oluşturan ya da yüksek
dereceli blok eşlik eden bradikardi varsa
• TEDAVİYE BAŞLA
• Transkütanöz pace hazırlığı yap
ATROPİN (Class IIa)
• Kalp hızını artırır
• Semptomları ve bulguları iyileştirir
• Her 5 dak’da bir 0.5 mg
• Total doz 3 mg
• Sinüs ve AV nodla ilişkili bradikardilerde
oldukça etkilidir
ATROPİN (Class IIa)
• Yüksek dereceli bloklar atropine daha
dirençli olsa da kullanımı endikedir
– Tip IIb ve Tip III blok
– Tedavide ısrarcı olmadan pace düşün
• Devam eden iskemi varlığında dikkatli
kullanılmalıdır
– Taşikardi iskemiyi arttırır
• Kardiyak transplant varlığında da
kullanılabilir
TRANSKÜTAN PACE(Class I)
• Unstabil bradikardide endikedir
• Padler sağ infraskapuler sol anterolateral
prekordiyel yerleştirilir
• Genellikle yakalayan en düşük voltajda
ayarlanmalı (100-200 mA)
• Sedasyon
• Yüksek voltaj ihtiyacında transvenöz pace
• Dopamin (2-10 ug/kg/dk) ve
epinefrin (2-10 ug/dk); atropin ve pace
yanıtsız hipotansif bradikardilerde
kullanılabilir (Class IIb)
• ß-blokör intoksikasyonu varsa glukagon
kullanılabilir
ÇEŞİTLİ BRADİKARDİ
RİTMLERİ
SİNÜS BRADİKARDİSİ
1. AV BLOK,SİNÜS BRADİKARDİSİ
2. AV BLOK, MOBİTZ TİP I
2. AV BLOK, MOBİTZ TİP II
3. AV BLOK
YAVAŞ VENT. HIZLI AF
Akut İnferior MI, Mobitz Tip I
HİPERKALEMİ
AV-NODAL RTİM
İDİOVENTRİKÜLER RİTİM
ÖZET
Download