ARİTMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

advertisement
ARİTMİ TEDAVİSİNDE
YENİLİKLER
Doç.Dr.Tayfun Güler
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji A.D.
Adana
ARİTMİ TEDAVİSİNDE
YENİLİKLER
Aritmi
Mekanik kardiyak disfonksiyon
Tedavi:
Farmakolojik tedavi
Nonfarmakolojik tedavi
ANTİARİTMİK İLAÇ
TEDAVİSİ
Tablo 1. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması
Sınıf
İlaç
Farmakolojik etkileri
I
Membran stabilizörleri
Hızlı kanal (Na) bloğu
II
Beta adrenerjik
reseptör antagonistleri
Beta adrenerjik reseptör
bloğu
III
Repolarizasyonu uzatan
ilaçlar
Kesin değil, Na+ ve Ca++
değişimi
Kalsiyum antagonistleri
Yavaş kanalda Ca++
geçişinde azalma
IV
Kardiyak glikozidler
Kalbin kontraksiyon gücününün arttırılması
AF ve atriyal flutterda ventrikül hızının azaltılması
Adenozin
Endojen bir nükleotid
Yarı ömrü 1-2 sn
Negatif kronotropi, dromotropi ve inotropi
Alinidin
Perioperatif aritmi kontrolü
Klonidin alinidinin yıkım ürünlerindendir.
KLAS - IA
KİNİDİN
Kardiyak kontraktilitede depresyon
Hipotansiyon
PROKAİNAMİD
Supraventriküler / ventriküler antiaritmik
DİZOPİRAMİD
Supraventriküler ve ventriküler aritmiler
DİFENİLHİDANTOİN
Potent santral sempatolitik etki
Kardiyak glikozidlerle oluşan atriyal veya
ventriküler aritmiler
KLAS - IB
LİDOKAİN
Ventriküler aritmilerin akut tedavisi
TOKAİNİD ve MEKSİLETİN
Oral uygulama
PVC’ların ve VT’in profilaksisi.
KLAS - I C
APRİDİN
Supraventriküler ve ventriküler aritmiler
ENKAİNİD
Supraventriküler/ ventriküler aritmiler
FLEKAİNİD
Hem klas IC ve hem de klas III’ün özelliklerini
taşır.
LORKAİNİD
Ventriküler aritmiler
KLAS II
( Adrenerjik Reseptör Antagonistleri)
 adrenerjik reseptör bloğu
En sık kullanımı
Hipertansiyon ve koroner iskemi tedavisi
Antiaritmik tedavide yeri olanlar:
Propranolol
Metoprolol
Esmolol
Labetalol
KLAS III
(Antifibrilatuar ilaçlar)
BRETİLYUM
Kuaterner amonyum bileşiği
İntravenöz uygulamada bifazik kardiyak etki:
Önce norepinefrin salınımı
20-30 dk sonra adrenerjik blokör etki.
Defibrilasyon oluşturmak için gereken elektrik
akımının miktarını azaltır.
AMİODARON
Bir benzofuran türevi
Supraventriküler / ventriküler aritmiler ile
WPW sendromu
KLAS IV
Kalsiyum Kanal Antagonistleri
Depolarizasyon ve eksitasyon-kontraksiyon
sürecinde hücre membranlarından
kalsiyumun içe doğru geçişini inhibe ederler
Başlıca üç grup Ca antagonisti:
Benzoasetonitritler
Verapamil
Dihidropiridinler
Nifedipin
Benzotiazepinler
Diltiazem
NONFARMAKOLOJİK
YÖNTEMLER
Kalbe elektriksel PACE uygulaması
Bradiaritmiler
Otomatik İNTERNAL/ EKSTERNAL
KARDİYAK DEFİBRİLATÖRLER
Ventrikül taşiaritmileri
RADYOFREKANS ABLASYON yöntemi
Taşiaritmi oluşturan ektopik odaklar ya
da reentran yollar
KALBE ELEKTRİKSEL PACE
UYGULAMASI
GEÇİCİ KARDİYAK PACE
ENDİKASYONLARI
İleti bozuklukları
İnferior miyokard infarktüsüne eşlik eden
semptomatik ısrarlı tam kalp bloğu
Tam kalp bloğu, Mobitz tip II AV blok, yeni
bifasiküler blok, akut anterior miyokard
infarktüsüne eşlik eden değişken sağ ve sol
dal blokları
Semptomatik idiyopatik komplet kalp bloğu,
yüksek dereceli AV blok
GEÇİCİ KARDİYAK PACE
ENDİKASYONLARI
B. Hız bozuklukları
Hemodinamik açıdan anlamlı ya da semptomatik
sinüs bradikardisi
Bradikardiye bağımlı ventriküler taşikardi
Yetersiz kardiyak output ile birlikte olan AV
disosiasyon
Uzun QT intervali ile birlikte olan polimorfik
ventriküler taşikardi
Medikal tedaviye yanıtsız yineleyen ventriküler
taşikardi
Supraventriküler aritmilerin (atriyal flutter, AV
nodal taşikardi, Wolff-Parkinson-White sendromu)
değerlendirilmesi ve tedavisi
GEÇİCİ KARDİYAK PACE
ENDİKASYONLARI
Elektrofizyolojik çalışmalar
Sinüs düğümü, AV düğüm ve his demeti
işlevlerinin değerlendirilmesi
Geniş QRS taşikardilerinin
değerlendirilmesi
Tetiklenebilir ventriküler ve
supraventriküler taşikardilerde tedavi
modellerinin değerlendirilmesi
PACE UYGULAMA
YÖNTEMLERİ
Geçici kardiyak pace uygulaması
Transvenöz pace kateterleri
Özofageal elektrodlar
Transkütanöz eksternal pacemakerler
Epikardiyal pacing
Kalıcı kardiyak pace uygulaması
TRANSVENÖZ PACE
UYGULAMASI
ÖZOFAGEAL
ELEKTROTLAR
TRANSKÜTANÖZ EKSTERNAL
PACEMAKERLER (TCP)
Akut bradiaritmilerin tedavisi
TRANSKÜTANÖZ EKSTERNAL
PACEMAKERLER
En düşük akım ile başlayın
Pacemaker hızını, hastanın kalp hızının
bir miktar üzerine ayarlayın
“Demand” modunu seçin
“Start-stop” düğmesine basın
Pace ritmini izleyin
Spike’ları QRS izlemiyorsa akım
düzeyini bir miktar arttırın
EPİKARDİYAL PACING
EPİKARDİYAL PACING
KALICI PACEMAKERLAR
KALICI PACEMAKER
ENDİKASYONLARI
Erişkinlerde edinilmiş AV blok
Kronik bifasiküler ve trifasiküler blok
Akut miyokard infarktüsüne AV blok
eşlik eden hastalar
Sinüs düğümü disfonksiyonu
Taşiaritmilerin pace uygulaması ile
önlenmesi ve sonlandırılması
KALICI PACE UYGULAMASI
KALICI PACE UYGULAMASI
DDD Pacemaker
PACEMAKER DONANIMI
Pil
Elektronik donanım
Kablolar
Programlanabilme özelliği

IMPLANTE EDİLEBİLEN
PULSE GENERATÖRÜ
EKSTERNAL
PACEMAKER
ICD
PACEMAKERLAR
Algılama ve stimülasyon
Tek odacıklı pacemakerlarda atriyal veya
ventriküler elektrotlar ile
Çift odacıklı (dual) pacemakerlar da ise
hem atriyal hem de ventriküler elektrotlar
ile sağlanır
PACEMAKERLAR
1.TEK ODACIKLI
PACEMAKER
PACEMAKERLAR
2.ÇİFT ODACIKLI
PACEMAKER
TEK ODACIKLI PACEMAKER
VVI pacing
AAI pacing
ÇİFT
ODACIKLI
PACEMAKER
Atriyal
sens
Atriyal
pace
Ventriküler
pace
ÇİFT ODACIKLI
PACEMAKERLAR
ÇİFT ODACIKLI PACEMAKER
Alt sınır 50 vuru/dk
ATRİYAL
PACE
VENTRİKÜLER
PACE
PACE MODLARININ
SEÇİLMESİ
Uyarılan
odacık
Algılanan
odacık
Algılanan Programvuruya
lanabilir
yanıt
hız modülü
V
V
T
P
A
A
I
M
D
D
D
C
O
O
O
R
O
ATRİYAL PACING
TEK ODACIKLI
PACE
AAI PACING
INTERNAL KARDİYAK
DEFİBRİLATÖRLER
INTERNAL KARDİYAK
DEFİBRİLATÖRLER
ICD’ler pacemaker’a benzeyen, daha
büyük hacimli ve işlevli elektronik
cihazlardır
İşlevleri:
VT ve VF gibi yaşamı tehdit eden ritmleri
algılarlar
İnternal elektrik şoku uygulayabilirler
Kalp hızı çok düştüğünde bir pacemaker
görevi görürler
INTERNAL KARDİYAK
DEFİBRİLATÖRLER

VENTRİKÜLER
TAŞİARİTMİ
25 JOULE
OTOMATİK EKSTERNAL
DEFİBRİLATÖRLER
OTOMATİK EKSTERNAL
DEFİBRİLATÖRLER
OTOMATİK EKSTERNAL
DEFİBRİLATÖRLER
RADYOFREKANS ABLASYON
BRADİARİTMİLER
Sinüs düğüm disfonksiyonu
Atriyoventriküler blok
İntraventriküler ileti gecikmesi
TAŞİARİTMİLER
RADYOFREKANS ABLASYON
RADYOFREKANS ABLASYON
Teknik;
Sağ ve sol femoral venlerden çok sayıda
kateter yerleştirilmesi,
Sağ atriyumda pozisyonlandırılmaları,
triküspit kapaktan geçirilerek his demetine
yakınlaştırılmaları,
koroner sinüs ve sağ ventrikül apeksinde
pozisyonlandırılmalarından ibarettir.
RADYOFREKANS ABLASYON
Atriyal ya da ventriküler erken vurular
yardımı ile taşikardi başlatılır.
Taşikardiyi oluşturan merkez
saptandığında yönlendirilebilen bir
ablasyon kateteri yardımı ile triküspit
anulusun arkasına geçilir.
RADYOFREKANS ABLASYON
Taşikardi artık bir daha
oluşmayınca dek bir seri
radyofrekans enerjisi
uygulanır.
Önce yavaş yolakların
ablasyonu tercih edilir.
Taşikardinin sonlanmaması
durumunda hızlı yolaklara
da ablasyon
uygulanmaktadır.
PACE MODLARININ
SEÇİLMESİ
Uyarılan
odacık
Algılanan
odacık
Algılanan Programvuruya
lanabilir
yanıt
hız modülü
ÇOKLU PROGRAMLANABİLME
ÖZELLİĞİ
P
M
C
R
O
Download