BRADİARİTMİLER

advertisement
BRADİARİTMİLER
Dr. Özlem M. Bostan
Uludağ Üni.Tıp Fak.
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
l
Sinüs Düğümü
İle İlgili
l
Atrioventriküler
Düğüm İle İlgili
l
Dal Blokları
Sinus Düğümü ile ilgili bradiaritmiler
l
Sinüs bradikardisi
l
Sinüs duraklaması
l
Hasta sinüs sendromu (Bradikardi –
taşikardi sendromu)
SİNUS BRADİKARDİSİ
Ø
Sinüs bradikardisi çocuğun yaşına göre kalp hızının
düşük olması durumudur.
• <1 ay
: <90/dk
• >1 ay
Ø
: <60/dk
NEDENLERİ:
l
İzole konjenital sinüs bradikardisi nadirdir.
l
Geçici olarak ciddi sistemik hastalıklarda, özellikle;
l
l
l
l
l
l
hipoksi - hipotiroidi,
asidoz
- hiperkalemi
intrakranial basınç artışı
hipotermi
Kardiyak ilaçlar (digoksin,beta blokörler gibi).
Kalıcı sinüs bradikardisi en sık olarak KKH’ları ile ilgili
operasyonlardan sonra ortaya çıkar.
Kalp hızı; 50 atım/dk
SİNÜS DURAKLAMASI
Ø
Sinüs nodunun ara ara aktivite göstermemesidir.
Ø
Genellikle asemptomatiktir.
Ø
İki saniyeden uzun sürerse semptomatik olabilir.
Ø
Normal çocuklarda uyku sırasında izlenebilir.
Ø
Uzun süren sinüs duraklamasında kaçak atımlar
görülebilir.
Beş ve dokuz saniye süren sinüs duraklaması
Sinüs duraklamasında okla gösterilen nodal
kaçak atımlar
HASTA SİNÜS SENDROMU
Ø
Sinüs nodu kalp hızını arttırma ve otomatisiteyi
idame ettirmede yetersizdir.
Ø
Yaşa göre düşük kalp hızı en sık görülen bulgudur.
Ø
Beraberinde atriyal taşikardi vardır.
Ø
Çoğunlukla idiyopatiktir.
Ø
Holter monitorizasyon, eksersiz testi ve
elektrofizyolojik çalışma ile tanı kesinleştirilir.
Ø
Eksersiz testinde kronotropik yetmezlik sıklıkla
izlenir.
HASTA SİNUS SENDROMU:
Bradikardi ve taşikardi atakları görülebilir.
3,2 saniye pause
HSS’DA TEDAVİ YAKLAŞIMI
Ø
Semptomatik bradikardilerde kalp pilleri ön
plandadır.
Ø
Semptomatik
taşikardilerde
antiaritmik ilaçlar uygulanır.
Ø
Antiaritmik
ilaçlara
dirençli
olgularda
antitaşikardik piller faydalı olmaktadır.
öncelikle
Atrioventriküler bloklar (AV blok)
1. Derece AV blok
2. Derece AV blok (Mobitz Tip I-TipII)
3. Derece AV blok
Dal blokları
Sağ-sol dal bloğu
Trifasiküler blok
1.DERECE AV BLOK
PR mesafesi uzar
(1-5 yaş >0.16 sn, 5-15 yaş >0.18 sn
Semptom oluşturmaz.
İlerleme olmadığı için izleme ve
tedaviye gerek yoktur.
Akut Romatizmal Ateşli bir olguda 1.derece AV blok
(İKİNCİ DERECE BLOK) MOBİTZ TİP 1
Progresif PR uzamasını izleyerek
blok oluşmaktadır.
Fizyopatolojik mekanizması tam
olarak bilinmemektedir.
Miyokardit ve ilaç etkisine bağlı
olarak gelişir.
Asemptomatiktir.Atropin verilmesinden sonra çoğunlukla
geri döner.
10 yaş kız, düzelmekte olan myokardit
MOBİTZ TİP 2
PR intervalinde progresif uzama olmaksızın görülen
intermittan AV bloktur. %35’inde his hüzmesinde
%65’inde ise dalcık-Purkinjesisteminde lokalizedir.
sıklıkla tam bloğa ilerler ve kalıcı pil takılır.
6 yaş kız, bradikardi: 2:1 blok
YÜKSEK DERECELİ MOBİTZ TİP 2 AV BLOK
ÜÇÜNCÜ DERECE AV BLOK
Ø
III. Derece AV bloklarda atriyal impulsların
tümü ventriküllere iletilemez.
Konjenital
QRS süresi normaldir
ventriküler atımlar His
düğümünün üst düzeyinden çıkarlar
ventriküler hız 50-80 atım/dk dır
Ø
akkiz olabilir.
QRS süresi uzamıştır
ventriküler atımlar His düğümünün
altından çıktığı için ventriküler hız
40-50 atım/dk civarındadır.
Tedavi yaklaşımında ventrikül hızı önemlidir.
KONJENİTAL TAM AV BLOK
QRS DAR VE ATRİOVENTRİKÜLER AYRIŞMA MEVCUT
VENTRİKÜLER HIZ : 43 atım/dk
8 yaş kız, bradikardi : TAM AV BLOK
TAM AV BLOK (GENİŞ QRS)
KONJENİTAL AV BLOKLU BİR HASTADA
GECE OLUŞAN PAUSE
SAĞ DAL BLOĞU
SAĞ DAL BLOĞU
SOL DAL BLOĞU
SOL DAL BLOĞU
BRADİKARDİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI
Ø
Semptomatik olan tüm bradiaritmiler acil müdahaleyi gerektirir.
En önemli neden hipoksi
Solunum ve oksijenasyon sağlanır
Hala kalp atım hızı 60 atım/dk’ nın altında devam ederse kalp masajı
yapılmalıdır.
Bradikardi için adrenalin uygulanır (iv ve kemik içi 0.01mg/kg, intratrakeal
0.1mg/kg (1/1000 lik solüsyon) dan uygulanır.
Yanıta göre infüzyon şekline de geçilebilir (0.1-0.2 µg/kg/dk).
Ø
Bradikardinin nedeni olarak vagal uyarı veya kolinerjik
ilaçlar düşünülüyorsa
atropin uygulanır (0.02 mg/kg iv, kemik içi)
Ø
Atropin sinüs ritmini ve AV iletimini hızlandırır.
Ø
Düşük dozlarda paradoks bradikardi yapabileceği için 0.1 mg’ın
altında verilmez.
Ø
Doz 5 dk içinde tekrarlanabilir ve çocuklarda en yüksek toplam
doz 1 mg dır.
Ø
Bradiaritmilerde pil uygulamaları
Sinüs düğümünün hastalıkları (hasta sinüs sendromu)
AV bloklarda etkili tedavi yöntemidir.
Ø
hipoksiye bağlı gelişen bradikardilerde pil uygulaması yararlı
değildir.
ÖRNEKLER
1. AV BLOK-RBBB
2. 1. DERECE A-V BLOK
3. RBBB
4. 2. DERECE A-V BLOK/MOBİTZ
TİP I
5. 1. DERECE A-V BLOK
6. TAM A-V BLOK
7. 2. DERECE A-V BLOK/MOBİTZ TİP II
8. RBBB
9. TAM A-V BLOK
10. LBBB
11. 1. DERECE A-V BLOK
12. 2. DERECE A-V BLOK/MOBİTZ TİP I
13. LBBB
14. TAM A-V BLOK
15. 1. DERECE A-V BLOK
16. TAM A-V BLOK
17. 2.DERECE A-V BLOK/MOBİTZ TİP I
18- 2. DERECE BLOK/MOBİTZ TİP II
19. TAM A-V BLK/RBBB
20-1 aylık kız hasta uzun QT sendromu
QTc=0.58 sn
TEŞEKKÜR EDERİM
Download