zehirlenmeler - e

advertisement
ZEHİRLENMELER
ZEHİR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vücuda giren ya da organizmada şekillenen, fonksiyon bozukluğu veya toksik belirtilere yol açan her madde.
Ağız yolu,
Cilt yolu,
İnhalasyon
Zerk edildiğinde
o organizmaya zarar veren,
o çeşitli belirti ve bulgulara yol açan maddelerle,
o organizmanın fonksiyonlarının geçici veya sürekli bozulmasıdır.
İlaçlar
Kimyasal maddeler
Çeşitli bitki veya hayvansal toksinler
Koroziv maddeler
Kostik maddeler
Besinler
ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zehirlenmelerde anamnez alınırken şu noktaların üzerinde durulmalıdır;
Toksik maddenin cinsi
Alınan miktar
Zehirlenme yolu
Alınış zamanı
Önceden mevcut hastalık varlığı
Zehirlenme belirtileri
Yapılmış olan sağaltımlar
Daha önce zehirlenme olup olmadığı
Zehirlenme nedeni
Birlikte zehirlenmiş olabilecek kişiler
ZEHİRLENMELERDE TANI
●
●
●
●
●
●
●
Yakın zamana kadar şikayeti olmayan ve birden kliniği kötüleşen
1-5 yaş arası çocuklar
Emosyonel labilite
Çevrel sorunları olan 10-14 yaş arası,
Özellikle kız çocuklar
Geçmişte zehirlenme hikayesi olanlar
Pika öyküsü olanlar
Kliniği açıklayabilecek bir neden bulunamıyorsa intoksikasyon mutlaka düşünülmelidir.
TANIYA YARDIMCI VİTAL BELİRTİLER
● BRADİKARDİ VEYA A-V BLOK;
o Kolinerjikler
● Karbamat insektisitler,
● Organofosfatlar,
● Dijital glikozidleri,
● Fizostigmin
- 2-
e-yandal
● BRADİKARDİ VEYA A-V BLOK;
o Sempatolitikler
● β blokerler,
● Klonidin,
● Opiyatlar
● BRADİKARDİ VEYA A-V BLOK;
o Membran depresanları
● Enkainid ve Flekainid,
● Kinidin,
● Prokainamid ve Diizopiramid,
o Diğer
● Kalsiyum agonistleri
● Lityum,
● Alfa adrenerjik agonistler,
● Propoksifen
● TAŞİKARDİ;
o SEMPATOMİMETİKLER
● Amfetamin Ve Deriveleri,
● Kafein,
● Kokain,
● Efedrin Ve Pseudoefedrin,
● Fensiklidin,
● Teofilin
● TAŞİKARDİ;
o ANTİKOLİNERJİKLER
● Atropin,
● Amanita Muskaria mantarı,
● Trisiklik Antidepresanlar,
● Fenotiyazinler
SELLÜLER
HİPOKSİ SEBEBLERİ
o
● Co,
● Siyanid,
● Hidrojen Sülfid
o DİĞER
● Hidralazin
● Diğer Vazodilatatörler,
● Tiroid Hormonları
KOMA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Alkol
Antikolinerjikler
Antihistaminikler
Barbitüratlar
Karbonmonoksit
Klonidin
Siyanid
Trisiklik antidep
Hipolisemik ajanlar
●
●
●
●
●
●
●
●
Kurşun
Lityum
Methemoglobinemi,
Metildopa
Narkotikler
Fensiklidin
Fenotiazinler
Salisilatlar
ZEHİRLENME OLAYINA YAKLAŞIM
●
●
●
●
Öykü
Fizik inceleme
Laboratuvar tetkikleri
Tedavi
e-yandal
e-tus
- 3-
Download