İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-4 1. İlkçağ

advertisement
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-4
5.
Lidyalılar, parayı icat etmeleri sonucunda ticarette diğer
toplumlara üstünlük sağlamışlar ve güçlü bir ekonomik
1.
İlkçağ toplumlarında, mülkiyet kavramının gelişmesiyle ve
yapı kurmuşlardır. Buna göre;
sosyal ilişkilerin olgunlaşmasıyla hukuk kavramı da
I. buluşların, bulan topluma avantaj sağladığı
gelişmiş ve ilk hukuk kuralları Sümer Uygarlığı 'nda
II. paranın icadının ticaretin gelişmesini sağladığı
oluşturulmuştur. Buna göre;
III. Lidyalıların, İlkçağ'ın en güçlü devleti olduğu
I. mülkiyetin, hukukun gelişmesini etkilediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
II. hukuk kurallarının zamanla karmaşıklaştığı
III. Sümer sosyal ilişkilerinin, hukukun doğmasına etki
A) Yalnız I
ettiği
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I ve II
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
6.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
Urartularda mezarlar oda biçiminde yapılarak mezarlara
süs eşyaları, silahlar ölüyle beraber konulmuştur.
E) I, II ve III
Buna göre Urartularda aşağıdakilerden hangisinin
oluştuğuna dair bir kanıt yoktur?
2. Yapılan incelemeler, İlkçağ'da oluşan uygarlıkların
birçoğunun Akdeniz havzasında geliştiğini ortaya koy-
A) Mezar kültürünün geliştiği
muştur.
B) Ahiret inancına sahip olunduğu
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
C) Sanatsal faaliyetlerde bulunulduğu
sidir?
D) Ölen kişiye saygı duyulduğu
A) Bölgenin coğrafi özellikleri
E) Farklı toplumlardan etkilenildiği
B) Toplumların etnik yapısı
C) Dinsel inanışlar
7.
Hititlerde, Pankuş adı verilen ve soylulardan oluşan bir
D) Kültürel faaliyetler
meclis, devlet meselelerini hükümdar ile birlikte
E) Siyasi faaliyetler
yürütmüştür. Bu durum;
Mısır Uygarlığı, Nil Nehri sayesinde gelişmiş ve diğer
II. soyluların yönetime katılabildikleri
uygarlıkları etkilemiştir. Savunmaya elverişli coğrafyası ise
III. cumhuriyet rejiminin kurulduğu
uygarlığın özgün bir şekilde devam etmesini sağlamıştır.
yargılarından hangilerinin kanıtıdır?
I. hükümdar yetkilerinin sınırsız olmadığı
3.
Buna göre;
I. Mısır Uygarlığı'nın dışa kapalı geliştiği
A) Yalnız I
II. coğrafi şartların, uygarlığın gelişiminde etkili olduğu
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
III. Mısır Uygarlığı'nda tarımsal faaliyetlerin ön planda
olduğu
8.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Batı Anadolu'da kıyı şeridinde şehir devletleri halinde
yaşayan İyonlar ticaret ve denizcilikle uğraşmışlar, bilimsel faaliyetlerde ileri gitmişlerdir. Buna göre İyonlar
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II, ve III
C) I ve III
da;
E) I, II ve III
I. merkezi otoritenin olmadığı
II. Anadolu'ya egemen oldukları
4. Kayseri Kültepe'de yapılan arkeolojik çalışmalar sonu-
III. göçebe yaşadıkları
cunda M.Ö. 2000-1800 yıllarına ait olduğu belirlenen
özelliklerinden hangilerine dair bir kanıt yoktur?
Asurlardan kalma kil tabletlere rastlanmıştır. Anadolu' nun
herhangi bir bölgesinde bu tarihten daha önceki
A) Yalnız I
döneme ait yazılı eserlere rastlanılmaması, yazının
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Anadolu’ya kara ticaretiyle uğraşan Asurlarca getirildiği
sonucunu doğurmaktadır. Buna göre;
9.
I. Anadolu'nun Tarihi Devirlere girmesi, Mezopotamya
Uygarlıkları'yla yakından ilgilidir,
Hint Uygarlığı'nda oluşturulan Kast sistemi, toplumu
kesin çizgilerle birbirinden ayırmış ve toplumun bütünleşerek ortak bir kültür oluşturmasını engellemiştir. Bu
II. ticaret, toplumlararası kültür alış verişinde son derece etkilidir,
bilgiler Hint Uygarlığı'nda;
I. sınıflı bir toplum yapısının var olduğu
III.Mezopotamya ve Anadolu'nun, Tarihi Devirlere
girişleri aynı dönemlere rastlar,
II. farklı kültürel gruplar oluştuğu
III. savaşçı bir toplum yapısının meydana geldiği
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
gibi özelliklerden hangilerinin bulunduğuna kanıt
niteliği taşımaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
10. Hitit kralları kendi dönemlerinde meydana gelen olayları,
15. Sümerler, Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa
tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklara kaydetmişlerdir.
etmişler ve bu tapmakların en üst katını gözlemevi
Bu durumun Hititlerde aşağıdakilerden hangisinin
olarak kullanmışlardır. Bu bilgiler Sümerlerde;
gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir?
I. dinsel mimarinin geliştiği
II. bilimsel çalışmalar yapıldığı
A) Ticaret
III. teokratik bir yönetim oluşturulduğu
B) Tarih yazıcılığı
özelliklerinden hangilerinin bulunduğuna kanıt ni-
C) Göçebelik
teliği taşır?
D) Tek tanrılı din inancı
E) Yönetim
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11. İlkçağ'da Doğu Anadolu'da göçebe tarzda yaşayan
kavimler, çevre bölgelerdeki devletlerin saldırılarına
16. İlkçağ'da;
karşı Tuşpa (Van) şehrini merkez edinerek birleşmişler ve
- Urartuların kara ticaretine
Urartu Devleti 'ni kurmuşlardır.
- Fenikelilerin koloniciliğe
İçişlerinde serbest, dışişlerinde birlikte hareket e-
- Mısırlıların tarıma
den bu kavimlerin oluşturdukları yönetim tarzı
yönelmelerinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici
aşağıdakilerden hangisidir?
olmuştur?
A) Cumhuriyet
A) Dinsel inanışlar
B) Mutlakıyet
B) Kültürel özellikler
C) Konfederasyon
C) Etnik özellikler
D) Teokrasi
D) Coğrafi konum
E) Meşrutiyet
E) Toplumsal ihtiyaçlar
12. Antik Yunan'da Atina şehir devletinde, halk temsilcilerinden oluşan bir meclis devleti yönetmiş ve özgür
insanlar arasında tam bir eşitlik sağlanmıştır. Buna
göre;
17. Mısır Uygarlığı'ndaki gelişmeler birbirine bağlı olarak
ortaya çıkmıştır. Buna göre;
I. ahiret inanışı
II. mumyacılık
I. yönetimde demokratik özellikler olduğu
III. tıp
II. meclisli bir yönetim kurulduğu
IV. eczacılık
III. toplumsal eşitliğin özgür insanlar için geçerli olduğu
faaliyetlerinin ortaya çıkış sıralamaları aşağıdakiler-
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
den hangisidir?
A) Yalnız I
A) II, I, IV, III
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
B) I, III, IV, II
C) III, IV, I, II
13. Girit Uygarlığı eski Ege Uygarlığı 'nın merkezi olarak
kabul edilmiştir. Deniz ticaretine önem veren Girit halkı,
D) IV, II, III, I
E) I, II, III, IV
bu yolla çevre uygarlıklarla kültürel alış verişlerde
bulunmuştur.
18. İlkçağ Uygarlıkları arasında kültürel etkileşimler
Buna göre Girit Uygarlığı ile ilgili;
yaşandığı göze çarpmaktadır.
I. dışa kapalı bir uygarlık olmadığı
Buna göre;
II. dünyadaki en eski uygarlık olduğu
I. ticaret
III. deniz ticareti sonucunda kültürel etkileşimlerde
bulundukları
II. göçler
III. savaşlar
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
gelişmelerinden hangilerinin kültürel etkileşimde
etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
14. Roma'da, Patrici ve Plep sınıfları arasındaki siyasal hak
mücadelesi sonucu 12 Levha Kanunları ortaya çıkmıştır.
Buna göre 12 Levha Kanunları'nın ortaya çıkışındaki
temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik yetersizlik
B) Siyasal eşitsizlik
C) Dinsel birliğin olmaması
D) Etnik farklılıklar
E) Vergi adaletsizliği
C) I ve III
E) I, II ve III
Download