mezopotamya uygarlıkları

advertisement
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
 Mezopotamya; Ortadoğu’da,
 Mezopotamya, verimli topraklara sahip olması ve iklim Ģartlarının
Dicle ve Fırat nehirleri
uygun olması gibi nedenlerden dolayı, sık sık istila(saldırı) ve göçlere
arasında kalan bölgeye verilen
sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan
addır.
medeniyet bu bölgede gelişmiştir.
Mezopotamya Uygarlığını
oluşturanlar;
 Bugünkü Irak, Suriye ve
 Mezopotamya’da taĢ olmadığı için yapıların çoğu kerpiçten, killi
Sümerler, Babiller, Asurlar,
Güneydoğu Anadolu
topraktan yapılmıĢtır. Bu nedenle Mezopotamya’da yüksek bir
Akadlar ve Elamlardır.
topraklarının bir kısmını içine
medeniyet kurulduğu halde günümüze çok eser ulaĢamamıĢ, hemen
alır.
hemen hepsi yıkılmıĢtır.
SÜMERLER










Mezopotamya uygarlığının kurucusu
Sümerler’dir.
Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
ġehir devletleri halinde yaşamışlardır.
Şehir devletlerini yöneten kişilere Patesi adını
vermişlerdir.
Dinleri çok tanrılıdır.
Ziggurat adını verdikleri tapınaklar yapmışlar, bu
tapınakların alt katlarını depo, orta katlarını
ibadet ve eğitim, üst katlarını gözlem evi
(rasathane) olarak kullanmışlardır. Bu durum
astronominin gelişmesini sağlamıştır.
Milattan Önce 3200 yılında yazıyı icat etmiĢler
ve böylece tarihi çağlarını baĢlatmıĢlardır.
Ay takvimini ve tekerleği icat etmiĢlerdir.
Dört iĢlemi kullanmıĢlar, sayıları bulmuĢlar ve
çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir.
YaratılıĢ ve GılgamıĢ destanları Sümerlere aittir.
BABĠLLER
 Başkenti Babil şehridir.
 Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmiĢlerdir.
 En güçlü hükümdarları olan Hammurabi’nin
hazırladığı Hammurabi Kanunları ile
ünlüdür.
 Önemli eserleri dünyanın yedi harikasından
biri olan Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil
Kulesi’dir.
 Tarihte ilk anayasayı hazırladılar. Bu anayasa
Hammurabi tarafından hazırlanmış ve kısasa
kısas esasına dayanıyordu.
Kısasa Kısas: Yapılan bir kötülüğün aynısını,
karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.
Zeki DOĞAN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
sosyalciniz.wordpress.com
ASURLULAR
Başkentleri Ninova’dır.
Büyük bir imparatorluk kurmuĢlar,
çevre ülkelerle ticaret yapmıĢlar, bu
ticaret sırasında Anadolu’ya yazıyı
getirmiĢlerdir. Kayseri Kültepe’de Asurlu
tüccarlara ait tabletler bulunmuştur.
 Yazının Asurlu tüccarlar tarafından
Anadolu’ya getirilmesiyle Anadolu tarih
çağlarına girmiĢtir.
 Dünyadaki ilk kütüphaneyi yapmışlar ve
arĢivcilik faaliyetlerini başlatmışlardır.
 Çömlekçi çarkını kullanan hızlı bir şekilde
kap kacak üretmişlerdir.
 Anadolu’da karum adı verilen ticaret
kolonileri kurmuşlardır.
Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları
dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik
veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen
ülke.


Download