İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-1 1. İlkçağ

advertisement
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-1
6. - Hititler'de tanrılara hesap verme düşüncesi
1.
İlkçağ toplumlarından;
- Mısır'da tarla sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı
- Sümerlerin yazıyı
- Lidyalılarda ticari faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi
- Mısırlıların Güneş Takvimi'ni
- İyonlar'da yerleşmek ve ticaret amacıyla yeni yerlerin
- Çinlilerin ipekli kağıdı
aranması
icat etmeleri;
gibi özelliklerin aşağıdakilerden hangisine neden
I. gereksinim duymaları
olduğu savunulamaz?
II. medeniyetlerini yayma arzusu
III. dinsel inanışlar
A) Paranın icat edilmesine
gibi faktörlerden hangileriyle alakalıdır?
B) Kolonicilik faaliyetlerine
C) Anal denilen yıllıkların yazılmasına
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
D) Yazının icat edilmesine
E) II ve III
2. İlkçağ'da Fenikelilerin, Doğu Akdeniz kıyılarında dağlık
E) Geometri biliminin ortaya çıkmasına
7.
İlkçağ'da kültürel ve bilimsel faaliyetlerin gelişme
ve engebeli bir arazi üzerinde yaşıyor olmaları
sinde;
aşağıdakilerden hangisine öncelikle yönelmelerine sebep
I. dinsel inanışlar
olmuştur?
II. toplumsal ihtiyaçlar
III. sanatsal faaliyetler
A) Tarımsal faaliyetlere
IV. aile ilişkileri
B) Deniz aşırı bölgelerde koloniler kurmalarına
gibi etkenlerden hangilerinin önemli oranda etkisi
C) İstilacı faaliyetlere
olduğu söylenebilir?
D) Deniz ticaretine
E) Alfabeyi oluşturmalarına
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) III ve IV
E) II ve IV
İlkçağ'da Mezopotamya ve Anadolu'da çok sayıda devlet
kurulmasına rağmen Mısır'da daha az sayıda devletin
8. Yunan şehir devletlerinden Atina'da tüccar, sanayici ve
kurulduğu görülmektedir. Mısır, Mezopotamya ve
gemicilerden oluşan orta sınıfın oluşması ve asillere olan
Anadolu'nun coğrafi şartları dikkate alındığında;
borçlarını ödeyemeyen ve bu yüzden köle durumuna düşen
I. savunmaya elverişli olmayan yerler istila ve göçlere açıktır,
köylülerin orta sınıfla birleşerek asillere karşı mücadelesi,
II. Mısır, dış kültürlere kapalı bir coğrafi yapıya sahiptir,
demokrasi yönetiminin oluşmasını sağlamıştır.
III. Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları Mısır'a
oranla geri kalmıştır,
Buna göre demokrasi yönetiminin oluşmasındaki
en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Dinsel inanışlar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Hukuk kuralları
C) Merkeziyetçi yönetim anlayışı
D) Tarım faaliyetlerinin azalması
4.
İlkçağ'da gözümüze çarpan;
E) Sınıf çatışmaları
- Sümerler'in çivi yazısını kullanmaları
- Hititler'in Anal denilen yıllıklar yazmaları
9. Yargı: Yerleşik yaşama geçen topluluklar, göçebe
- Asurlar'ın kütüphane oluşturmaları
toplumlara oranla daha ileri bir kültür - uygarlık seviyesine
gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden
erişmişlerdir.
hangisidir?
Durum: İlkçağ'da gerçekleştirilen buluşlar büyük bir
oranda Akdeniz çevresinde meydana getirilmiştir.
A) Kendi alanlarında ilk buluşlar olmaları
Yargı ile durum birlikte değerlendirildiğinde Akdeniz
B) Tarih Öncesi Dönem'de gerçekleşmeleri
bölgesiyle ilgili;
C) Toplum tarafından benimsenmemiş olmaları
I. yerleşik hayata geçişi kolaylaştıran şartlar olması
D) Tarihi Çağlar'ı başlatmaları
II. halk arasında inanış farklılıklarının bulunması
E) Evrensel nitelikteki gelişmeler olmaları
III. bölgenin tarım ve ticarete elverişli olması
IV. ilk tek tanrılı inanışın burada ortaya çıkışı
5. M.Ö. 1280 yılında imzalanan Kadeş Antlaşması'na göre;
I. Mısır veya Hititlerden kaçan bir sığınmacı iade edilecek
gibi özelliklerden hangileri bu durumda etkili olmamıştır?
II. kaçan sığınmacı öldürülmeyecek
III. suçundan dolayı ailesine zarar verilmeyecektir.
Buna göre bu maddelerden hangileri, toplu ceza yerine
bireysel hukuk anlayışına kesin kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
A) I ve II
D) II ve IV
B) II ve III
C) I ve IV
E) I ve III
10. Hindistan'da gözümüze çarpan Kast Sistemi'ne
göre kişilerin;
15. Mısır Uygarlığı'nda ölüler eşyaları ile birlikte gömülürken,
Sümerlerde mezarlara eşya konulmamıştır. Bu durum;
- sadece kendi sınıfının yaptığı işlerle uğraşabilmesi
- sadece kendi sınıfından biriyle evlenebilmesi
I. toplumların değer yargılarının farklı olabildiği
II. Sümerlerde ahiret inancının gelişmediği
- sadece kendi sınıfının oturduğu bölgede oturabilmesi
III. Mısır'da ahiret inancının geliştiği
aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
yargılarından hangilerine kanıttır?
A) Hindistan'da tek inanç sisteminin hakim olmasına
A) Yalnız I
B) Sınıfların kültürel olarak farklılaşmasına
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) Toplumsal birliğin sağlanamamasına
D) Saldırılara karşı birlikte hareket edilememesine
E) Ortak kültür değerlerinin oluşturulamamasına
16. İlkçağ'da birçok toplum yerleşmek ve uygarlığını geliştirmek amacıyla Anadolu'ya gelmiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi-
11. İlkçağ'da;
dir?
- Sümer krallarının başrahip olarak değerlendirilmesi
- Mısır firavunlarının, tanrı olarak düşünülmesi
A) Ticaret yapma düşüncesi
- Asya Hun hükümdarlarının, egemenlik hakkını tanrı
B) Coğrafi şartların uygun olması
dan aldıklarını belirtmeleri
C) Toplumlararası etkileşimin hızla gelişmesi
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
D) Aynı dini inanışların etkili olması
E) Anadolu'nun, bayındır hale getirilmek istenmesi
A) Yönetimde merkezileşme sağlandığının
B) Hükümdarların devlette tek hakim olduğunun
17. Mısır Uygarlığı'nda;
C) Egemenlik kaynağının dine dayalı olduğunun
- takvim çalışmalarının başlaması
D) Yönetim ile halk arasında kopukluk yaşandığının
- mumyacılık tekniğinin gelişmesi
E) Yönetimin feodal karakter taşıdığını
- tarımın gelişmesi
- anıtmezar yapımının gelişmesi
12. - Fenikelilerde deniz ticaretini engelleyici çalışmalara,
- Frigler'de öküz öldürenlere ve saban kıranlara,
gibi gelişmelerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangi ikisi etkili olmuştur?
- Asurlar'da ticaret kervanlarına saldıranlara, ağır cezalar uygulanmıştır.Buna göre;
A) Sanat - Edebiyat
I. İlkçağ hukuk kuralları, toplumdan topluma farklılık
B) Din - Matematik
göstermektedir,
C) Nil Nehri - Coğrafi Koşullar
II. hukuk kuralları ekonomik faaliyetlerden etkilenmiştir,
D) Nil Nehri - Din
III. en ağır cezalar Asurlar'da görülür,
E) Yönetim – Din
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
18. Hitit Uygarlığı'nda soylulardan oluşan bir meclis, ülke
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
sorunlarının çözümünde hükümdar ile birlikte hareket etmiş
ve "gerektiğinde kendi otoritesini kullanarak kararlar
almıştır. Buna göre;
13. Anadolu'nun batısında şehir devletleri halinde yaşayan
I. hükümdar dışında yetkili organlar olduğu
İyonlar, denizcilikle ilgilenmişler ve yeni yerler ele
II. soyluların yönetimde etkili olduğu
geçirerek kolonicilik yapmışlardır. Ekonomik canlanma
III. halkın yönetime katıldığı
devlet ve toplum hayatına da yansımış, yönetimde ve
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
bilimde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre
İyonlarla ilgili;
A) Yalnız III
I. ekonomik uğraşlar yönetim yapısını etkilemiştir,
II. yeni bölgelere yayılmışlardır,
III. merkeziyetçi bir yönetim oluşturulmuştur,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
14. Roma Uygarlığı, İlkçağ’ın tüm karakteristik özelliklerini
kendi bünyesinde toplamış ve güçlü, sentez bir imparatorluk meydana getirmiştir.
Roma'ya ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu ifadelerle ilgili değildir?
A) On İki Levha Kanunları'nın hazırlanması
B) Sistemli bir kölecilik düzeni kurulması
C) Uzun bir süre çok tanrıcılığın egemen olması
D) Takvim, alfabe ve hukuk kurallarının geliştirilmesi
E) MS. 395'te ikiye ayrılarak yönetilmesi
B) II ve III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Download