- alperenhane

advertisement
Anadolu ve Mezopotamya Devletleri
Hititler
 · M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak




çevresinde devlet kurmuşlardır.
· Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum
yakınlarındadır.
· Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla
savaşmışlardır. Bu savaşın sonunda iki devlet
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
· Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet
arasında yapılan ilk antlaşmadır.
Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigler
tarafından yıkıldı.
Hititler’in Dağılımı
Frigler
 M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve
Ankara ,Eskişehir,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
 Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki
Gordion şehridir.
 Frigyer krallarına Midas ünvanı verirlerdi.
 Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve
hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve
hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
 Frigler M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen
Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.
Lidyalılar
 ·Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
 · Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
 · Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli
yakınlarındadır.)
 - Ticaretle uğraşmışlardır. Kral Giges Efes’ten başlayıp
Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
 ·Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk
kez parayı icad ettiler.
 -Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler
tarafından yıkıldılar.
Urartular
 ·M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.
 ·Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
 ·Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
 · Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını
sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile
kullanılmaktadır.
 · Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından
yıkılmıştır
İyonlar
 M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege





kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.
· Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir
devletleri halinde yaşamışlardır.
·En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.
·Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan
dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı
ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik
yoktur.
-İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla
Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek
kaybolmuşlardır.
-Önemli bilim adamları geliştirmişlerdir.
 - Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de
Sümerler
Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
 -Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık





yapmışlardır.
-Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi
yazısı) M.Ö 3200
- Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.
-İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine
Sümerlere aittir.
-Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen
tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
-Sümerler Mezopotamya’da kurulan Akadlar tarafından son
verilmiştir.
Babiller
 -Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
 -Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi
zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını
geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye
bilinir)
 -Babil , dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in
Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
 -Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından
yıkılmıştır.
Asurlular
 Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur. Ninova şehri
başkenttir.
 · Asurlular ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu, Mısır ve
Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
 · Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde
yazıyı da beraberinde getirmişlerdir. Böylece Anadolu
hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
 · Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir
 Biraz da Gülelim 
HAZIRLAYAN
 Esat KARAKAYA
Download