TRABLUSGARP SAVAŞI (1911) • Osmanlıların Kuzey Afrika`daki

advertisement
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)
• Osmanlıların Kuzey Afrika'daki egemenliği
1517'de Mısır'ın alınmasıyla başlar (Yavuz
dönemi).
• 1577'de Fas'ın alınmasıyla tamamlanır (Sokullu
dönemi).
• Afrika'daki egemenliğin sona ermesi süreci ise
1830'da Fransa'nın Cezayir'i almasıyla başlar.
Trablusgarb'ın elden çıkmasıyla son bulur.
Savaşın nedenleri :
• İtalya’nın gelişen sanayisine pazar ve
hammadde alanları araması.
• Osmanlıların Trablusgarb'ı savunacak gücünün
olmaması.
o 1882'de Mısır'ı İngilizlerin işgal etmeleridir
o II. Abdülhamit döneminde donanmanın
haliçte bekletilerek savaşamaz duruma
gelmesidir.
• Trablusgarp'ın İtalya’ya yakın olması.
• Avrupa'nın büyük devletlerinin İtalya’yı
Trablusgarp politikasında desteklemesi.
• İtalya’nın, Habeşistan yenilgisini (1896) kendi
kamuoyuna unutturmak istemesi.
• Osmanlılar, gönüllü subayların (Mustafa Kemal
ve arkadaşları) yerli halkı örgütleyerek İtalya’ya
karşı savunma yapması yöntemiyle başarılı oldu
ve İtalya Trablusgarp'ı işgal edemedi.
• Bunun üzerine İtalya Rodos ve On iki Ada'yı
işgal etti.
• Ardından da Balkan Savaşları çıktığı için
Osmanlılar barış istemek zorunda kaldı.
• Bunun üzerine Uşi (Ouchy) Antlaşması
imzalandı (1912).
o Trablusgarp İtalya’nın olacaktır.
o On iki Ada Balkan Savaşları'nın sonuna
kadar İtalya da kalacak. Fakat bu savaşlardan sonra Osmanlılara geri
verilecektir.
• Uşi Antlaşması'yla Osmanlıların Kuzey
Afrika'daki varlığı sona erdi.
• Balkan Savaşlarında Osmanlıların güçsüzlüğünden yararlanan İtalya, On iki Ada'yı geri
vermedi. Böylece Osmanlıların On iki Ada
üzerindeki egemenliği sona erdi.
• On iki Ada II. Dünya Savaşı'ndan İtalya’nın
yenik çıkması sonucu Yunanistan'a bırakılmıştır
(1947).
BALKAN SAVAŞLARI
I. BALKAN SAVAŞI
Sebepleri:
• Rusya'nın sıcak denizlere inmek için Osmanlıya
savaş açması.
• Avrupalı devletlerin Rusya'nın sıcak denizlere
inmesinden rahatsız olmaları.
• Rusya’nın, Balkanlarda Panislavist hareketleri.
• İngiltere’nin Uzakdoğu'da ve Hindistan'da ki
sömürgelerini koruma çabası.
• İngiltere, sömürge yolu üstünde Rusya'nın
olmasını istemiyor, Osmanlı Devleti'ne açıktan
destek veriyordu.
• Osmanlı Almanya yakınlaşmasının başlaması,
İngiltere’yi rahatsız etti.
• Almanya,İngiltere’nin sömürgelerine göz diken
bir tavırda idi.
• İngiltere, Almanya tehlikesine karşı, daha zayıf
durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi.
• 1908 yılında Estonya'nın başkenti Reval (Talin)
'de yapılan görüşmelerden sonra, İngiltere,
Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında
serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele
geçirebilecek, İngiltere buna ses
çıkarmayacaktı.
• Fırsatı değerlendiren Rusya Balkan devletlerini
Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttı.
• Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan
aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti'ne savaş
açtılar.
Sonuçları :
• Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi .
• Sırplar, Karadağlılar, Yunanlılar, Makedonya'yı
işgal ettiler.
• Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Balkanlarda
bağımsız olan son devlet Arnavutluk'tur.
• Balkanların yeni haritasını belirlemek amacı ile
Londra Konferansı toplandı (1913).
• İmzalanan Londra Antlaşması'na göre, Osmanlı
Devleti Midye - Enez çizgisinin batısında kalan
bütün topraklarını kaybettiğini kabul etti.
• Böylece Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki
varlığı sona erdi.
• Bozcaada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege
adaları Yunanistan'a geçti.
• Londra Konferansı devam ederken İttihat ve
Terakki Partisi ileri gelenleri, Babı Ali Baskını
adı verilen hükümet darbesi ile yönetimi ele
geçirdiler. 1918'e kadar da iktidarda kaldılar.
II. BALKAN SAVAŞI
Sebepleri:
• Londra Antlaşması'nda en büyük payı Bulgaristan almıştı. Diğer devletler bu durumdan pek
memnun kalmadılar.
• Sırp!ar, Yunanlılar ve Karadağlılar aralarında,
anlaşarak Bulgaristan'a saldırdılar.
• I. Balkan Savaşı'nda yer almayan Romanya' da
Bulgaristan'dan pay almak amacı ile savaşa
girdi.
• Bulgaristan'ın yenildiğini gören Osmanlı Devleti
savaşa girerek Edirne ve Kırklareli’ni geri, aldı.
II. Balkan Savaşı sonunda yapılan
antlaşmalar:
• İstanbul Antlaşması (1913) Osmanlılarla,
Bulgarlar arasında imzalandı.
o Edirne, Kırklareli ve Dimetoka
Osmanlılara, Kavala ve Dedeağaç
Bulgaristan’a bırakıldı.
o İki devlet arasında Meriç nehri sınır kabul
edildi.
o Bu antlaşmayla bugünkü Türkiye Bulgaristan sınırı çizilmiş oldu.
• Atina Antlaşması (1913) Osmanlılarla Yunanlılar
arasında imzalandı.
o Yanya, Selanik ve Girit'in Yunanlılara ait
olduğu kabul edildi.
o Ege adalarının işgalini Osmanlılar kabul
etmedi.
o İstanbul ve Atina antlaşmalarıyla,
Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklere
azınlık statüsü tanınmış oldu.
• Bükreş Antlaşması (1913) II. Balkan Savaşı'na
katılan Balkan Devletleri arasında
imzalanmıştır.
Balkan Savaşlarının Sonuçları :
• Osmanlılar Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk
ve Ege adalarını kayıp ettiler.
• Osmanlı devlet yönetimi, tümüyle İttihat ve
Terakki Cemiyeti'nin eline geçti.
• Osmanlı yöneticileri, orduda ıslahat başlattılar.
• Almanya'dan yeni silah, malzeme ve taktikler
alındı. Bunların öğretilmesi için de Almanya'dan
subay ve generaller getirildi.
• Almanya'dan subay ve generallerin getirilmesi,
Osmanlı Alman yakınlaşmasını daha da arttırdı
.
• Osmanlı imparatorluğu’nun ne kadar güçsüz
olduğu ortaya Çıktı. Bunun için de İtalya On iki
Adayı geri vermedi.
• Batı Trakya Türkleri sorunu başladı.
Download