5Q3 - TBMM

advertisement
M. Meclisi
B : 145
21 . 7 . 1967
BAŞKAN" — Şimdi eskiyi karıştırmıyalım
rica ederim. Şimdiki müzakerenin konusu o değil.
KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Saym Başkanım.
BAŞKAN—Lütfen.
KEMAL NEBlOĞLU (Devamla) — Mesele,
31 yıl sonra çıkacak bir kanunun hakikaten sos­
yal bünyemize uygun, istikbalde kısa bir süre
sonra değişiklik önergeleri ile karşımıza gelme­
sinden yana olmadığımız için, dünyada ve yur­
dumuzdaki sosyal gelişmenin paralelinde bir ka­
nunun çıkması için yaptığımız mücadeledir. Bu.
sebeple tekrardan konu üzerinde biraz daha dur­
makta elbette Rıza Kuas arkadaşım fayda gör­
müş ve 5 nci madde ile ilgili görüşlerini Yüce
Meclise sunmuştur. Bundan neden alınılır, ne­
den gocunulur1? Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ertuğrul, bu­
yurun.
'MUSTAFA ERTU3RUL (istanbul) — Sayın
milletvekilleri, görüşülmekte olan iş Kanunu
Senatodan geçti, bâzı maddeleri değişti, Geçici
Komisyonda görüşüldü ve Senatonun değiştir­
diği maddeler üzerinde, Komisyon Başkanının
da izah buyurdukları gibi, biz burada her mad­
deyi didik didik ditsek, bunun üzerinde uzun
uzadıya görüşsek bu tekrar, Büyük Meclisin
seçeceği karma komisyona gideceğine göre, bu­
rada bu meseleyi bu kadar uzatmamızda fayda
yoktur. Buraya çıkan arkadaşlarımız sanki tez^gâihını bırakmış da buraya gelmiş gibi, işçi na­
sıl çalışır, işçi ne şartlar altında bulunur, bunu
biliyormuş gibi, şu kanunun çıkmasını uzatma­
ya hiç hakkı olmıyacağı kanaatindeyim.
Arkadaşlar, buraya çıkan arkadaşlarım Se­
natonun kabul ettiği metni burada tekrar sanki
şu Mecliste bu metinler kabul edilecekmiş gibi
maddeyi teker teker izah ediyorlar, üzerinde
duruyorlar. Şu günü uzatmak, saati 5 e kadar
getirmek. Gaye kanunun çıkması değil, «gaye
bostan yemek değil, bostancıyı dövmek». Ne
olacak? Bu kanun tatilden evvel çıkmıyacak.
B u kanun tatilden evvel çıkmadığı için 3 aylık
bir zaman zarfında ne yapacaklar ? 'Gittikleri
yeı#e#âe, işte iş Kanununu çıkarmadılar, işte
işçiye gelen hakkı da getirmediler, demekten
ljaşka>bir çabaları yoktur. Yoksa, bu arkadaşla­
rım, şu mesele buraya geldiği zaman kısaca,
~--5Q3
O : 1
«biz Meclisin çıkardığı metin üzerinde duruyo­
ruz, ısrarlıyız, kararlıyız» der, tek kelime ile bu
mesele burada bitmiş olur. Ondan sonra Geçici
Komisyona havale edilir ve Büyük Meclis tatil
olmadan önce bu kanun çıkmış olur. Arkadaşla­
rım alınmasınlar, bu kanun için 184 önerge ve­
rildiğinden, 184 önergeden ikisi hariç, kabul
edilmediğinden, bilmem ne yaptığından bahse­
derler. Arkadaşlarım, bunların zamanı geçmiş­
tir. önergelerini gördük. Buraya önerge veren,
kendisine işçi süsü veren, işçiyi temsil ediyor­
muş gibi görünen işçi değildir, işçiyi temsl ede­
mez. Kaç tane işçisi var, kaç işçiyi temsil eder?
Onu burada izah etsin. Az evvel gördünüz 3 ncü
maddede diyor ki, bir ay zarfında çalıştırılan
işçiler bölge çalışma müdürlüğüne müracaat et­
tiği zaman ilgili memur buna makbuz verir. Bu
bile doğru değilmiş, işçi oraya bağlandığı için
verilen bir makbuz. Bu da doğru olmıyacağına
göre, şu mikrofonu işgal eden arkadaşlarımın
hangi meselesi doğrudur, izanınıza, vicdanınıza
bırakırım. Hürmetle selâmlarim.
BAŞKAN — Sayın Savacı buyurun efendim.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlar, Sayın Kaya özdemir Ko­
misyon Başkanı sıfatiyle arkadaşlarımızı işin
politikasını bırakarak, daha ziyade teknik yön­
den meseleye eğilmeye davet etmiştir. Ben böy­
le anladım, işin bu yönünü tetkik edince Tür­
kiye'nin şartlarına göre Senato değiştirişi ile
Millet Meclisi metni arasında istisnalar bölü­
münde hayli fark meydana çıkıyor. Şimdi bu
yönden bir tetkike tabi tutmak lâzımgelir. Se­
nato bu istisna olarak kabul ettiklerinde haki­
katen işçinin ve işyerinin lehinde mi hareket et^
miştjr, yoksa işçinin, işyerinin aleyhinde mi ha­
reket etmiştir?
Muhterem arkadaşlarım, burada bu istisna­
larda bir işveren yok. Esas itibariyle bir patron,
bir işveren yok. Yukardan aşağıya bakınız;
«tarım işlerinde, orman tali yolları dâhil» diyor.
Tarım işleri, ormana ait tali yolların yapılması,
bu ormandan istifade eden köylülere ait bir hiz­
met. Eğer orman içinde bulunan köylüler bu
tali yolları yaparlarsa kendilerinin işine yarar.
Orman hizmetlerini, orman taşıma hizmetlerini,
istif hizmetlerini köylüler görür, o köylülere
yaptırılır. Bu yolların yapılmasında da köylüle­
rin, yani, çalışanların büyük menfaati vardır.
Download