Uploaded by User11180

3dairede alan

advertisement
DAİREDE ALAN
IV. Çember ve Dairede Benzerlik:
DAİRE
Çember ile iç bölgesinin birleşimine daire denir.
k  Benzerlik Oranı 
O1
r
r1
r1
r2
Çevre1 r1

Çevre2 r2
A
Alan1  r1 
 
Alan2  r2 
O 2 r2
2
Dairenin Çevresi = 2r
Dairenin Alanı  r 2
I. Daire Dilimi Alanı:
O
A
O
OA  AC  EC  EK ise
s
s  3s  5s  7s kuralı
geçerlidir.
B
O
r
C

r
E
A
B
A
AB
D
3s
5s
F
B
K
L
7s
r . AB
 r 2
Dilimin Alanı 
. 
360
2
II. Daire Parçasının Alanı:
Taralı Alan = Daire Dilimi
alanından OAB üçgeninin
O

r
alanı çıkarılarak elde edi-
s2
O
r1
B
lir.
r
s1
C
O2

2
 BC
s
  r1 
A    1  
 AB
r
s
 2 
2


r2
 s1 r1 BC
 

AB
 s2 r2



2
B
A
Taralı Alanı 
 r 2
1
.   .r 2.Sin
360
2
III. Daire Halkasının Alanı:
A
Halka Alanı = Taralı Alan
O2
r1
O
2
B
r2
   r22   .r12
 

r2  r12
2
 AB 
  

 2 
s3

s4
s1
B
2
C
olur.
s2
s1 .s3  s2 .s4
18
2
 AB 
 s1
r 
 1 

 AC 
s

s
r
 1 2  2


A 

2
2

 s4   r1    AB 


 AC 
 s  s
4
3
 r2 


DAİREDE ALAN
A
S5
S1
S4
S2
[BC], [AC] ve [AB]
Örnek 71
yarım çemberlerin
A
m(ABC)  15
çapları ve
S3
m(BAC)  90 ise
B
C
Şekildeki dairenin
yarıçapı 4 3 cm
C
15o
B
O
S3 = S1 + S5 dir.
olduğuna göre, taralı
alan kaç cm2 dir?
A
[AB], [AC] ve [BC]
S2
S1
B
S3
S5
S4
yarım
C çemberlerin çapı
ve m(BAC)  90
S6
Örnek 72
[AC, O merkezli

çembere C
ise m(ABC)  S6  S2 dir.
A
1
noktasında
B
teğettir.
O
Örnek 69
A, B, O doğrusal
O1 ve O2 merkezli
AB  1 cm
C
daireler A noktasında
A
O2
AC  3 cm ise
teğettir.
O1
taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
O1 O2  2 cm
Taralı alan 20 olduğuna göre, O1 merkezli dairenin
yarıçapı kaç cm dir?
Örnek 73
O yarım dairenin
C
Örnek 70
merkezi
O merkezli yarıçapı 6
O
30o
A
m(CAB)  60
4
cm olan dairede,
AC  4 cm
m(OAB)  30
60o
A
O
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
19
19
DAİREDE ALAN
Örnek 74
Örnek 77
A
6
D
A
O çeyrek dairenin
merkezi
 AO  CD
E
C
D
AC  OC
6 3
2
B
F
CD  6 3 cm
C
B
O
Şekildeki ABCD dikdörtgeninin içine B ve C merkezli
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
F noktasında birbirine teğet çeyrek daireler çizilmiştir.
AD  6 cm, CE  2 cm dir.
Buna göre, çeyrek dairelerin alanları toplamı kaç
cm2 dir?
Örnek 78
C
O merkezli yarım
dairenin yarıçapı 3
cm dir.
Örnek 75
A
daire içine [AO] ve
B
O
O
B
Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç  cm2 dir?
[OB] çaplı yarım
A
m(AOC)  80
80o
O merkezli yarım
daireler çizilmiştir.
Taralı alan 8 cm2 dir.
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi kaç
cm dir?
Örnek 79
ABC dik üçgen
A
1
Örnek 76
B ve C çember
3
yaylarının merkezleri
E
C
D
O merkezli çeyrek
B
BF  FC
dairede,
AE  1 cm
BH  OA 
AD  3 cm
OH  HA  4 cm
B
F
C
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
O
4
H
4
A
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
20
20
DAİREDE ALAN
Örnek 80
Örnek 83
A
K
Şekilde O merkezli
Şekildeki O merkezli
yarım daire ile ABC
dairelerin alanları
dik üçgeni verilmiştir.
farkı 48 cm2 dir.
Taralı alanlar eşit
olduğuna göre, IABI
[AB], T noktasında
O
A
x
uzunluğunun
küçük çembere teğet
B
T
x
m(AKB)  240
yarıçapa oranı
C
kaçtır?
B
O
Buna göre, AC  CB  x kaç cm dir?
C
Örnek 81
B
Örnek 84
[AB] ve [CD]
yarıçapları 2 cm
A
D
ve 6 cm olan
dairelerin dış
teğetleridir.
S1
S2
D
20o
C
A
Yukarıdaki şekilde daireler dıştan teğet olduğuna
göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?
O
B
C
Şekilde O merkezli 20 lik daire dilimi ve [AB] çaplı
yarım dairede, S1 ve S2 bulundukları bölgenin
S1
alanları, IOBI = IBCI olduğuna göre,
oranı
S2
kaçtır?
Örnek 82
O noktası dairelerin
merkezi [AC], B
Örnek 85
noktasında küçük
O
daireye teğet
A
B
C
D
O merkezli yarım
C
daire içine çevresi 12
AC  4 2 cm
cm olan DOEC karesi
çizilmiştir.
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
A
O
E
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanların toplamı
kaç cm2 dir?
21
21
DAİREDE ALAN
Örnek 86
Örnek 89
O noktası dairelerin
S1
O
C
A
120o
S2
D
merkezi,
D
B
m(AOB)  120 ve
S1 8
 ise;
S2 5
O merkezli çemberde
C
OD  DC
OD   AB
OD  DC
A
dairelerin yarıçapları oranı kaçtır?
4 2
O
B
OA  4 2 cm
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
Örnek 87
D
C
ABCD kare
B, D çeyrek
çemberlerin
merkezidir.
Örnek 90
AB  8 cm
A
8
A
O merkezli daire ve
OAB dik üçgen C
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
teğet noktası
16
m(AOB)  90
C
O
AC  16 cm
CB  4 cm
4
Örnek 88
D
B
C
Yukarıdaki şekilde [AB] daireye C noktasında teğet
olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?
ABCD karesinin içine
dört yarım daire
çizilmiştir.
Karenin bir kenarı 4
cm olduğuna göre,
A
B
taralı alanlar
toplamı kaç cm2
dir?
22
22
DAİREDE ALAN
Örnek 91
A
Örnek 93
D
O
O noktası ABCD
Dıştan teğet eş
karesinin iç teğet
çemberinin merkezi B
çemberlerin
yarıçapları 3 2
ve D çeyrek
birimdir.
çemberlerin merkezi
BC  2 2 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç
C
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm dir?
2
birimkaredir?
Örnek 94
A, B, C merkezli eş
Örnek 92
B
A
S1 = 50 cm2
S1
C
BB
S2
çemberler birbirlerine
dıştan teğettir.
S2 = 18 cm2
C
AC  16 cm
Yukarıdaki şekilde eş çemberlerin yarıçapları 2 cm
olduğuna göre, taralı alanların toplamı kaç cm2
A
Yukarıdaki şekilde çemberler B noktasında dıştan
teğet olduğuna göre, BC kaç cm dir?
dir?
23
23
DAİREDE ALAN
Örnek 95
Örnek 97
Çiftlikteki bir at sahibi
eğitmek için 20 x 10 m2
A
S1
60
S2
boyutlarında dikdörtgen
şeklindeki bir çitle çevrili
15
8
bölgenin B köşesine
A
B
B
C
bağlıyor. At saat
yönünde ilerliyor. Atın
ABC bir dik üçgen
20
 AB   AC
bağlı olduğu ipin
uzunluğu 60 m olup ip
C
AB  15 cm
10
gergin tutuluyor.
Atın dolaşırken oluşturduğu alan kaç m2 dir?
AC  8 cm
Yukarıdaki şekilde [AB], [AC] ve [BC] çaplı yarım
daireler verildiğine göre, S1 + S2 kaç cm2 dir?
Örnek 98
ABC bir üçgen
Örnek 96
 AB   AC
A ve B çemberlerin
B
merkezleri
D
AD  BD
m(ABC)  60
BD  DC  6 m
A
Yukarıdaki şekilde köşeleri A, B, C olan üçgen
Yukarıdaki şekilde B merkezli çember, A merkezli
şeklinde duvarla çevrilmiş bahçenin D noktasına
çemberin
10 m uzunluğundaki bir iple bağlanan bir ineğin
otlayabileceği alan en çok kaç m2 dir?
iç
bölgesinde
dönerek
başladığı
noktaya kaç tur atarak gelir?
24
24
DAİREDE ALAN
Örnek 99
Örnek 102
Şekildeki çemberler
C

K
A
dörtgeni
4 3
noktalarında teğettir.

M
AD  DC
x
m(KCM)  
L
BC  5 cm
D
m(KAL)  

CD  11 cm
B
m(MBL)  
11
5
B
AD  4 3 cm
C
Yukarıdaki verilere göre, AB= x kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre,  +  +  kaç derecedir?
Örnek 103
Örnek 100
A
ABCD kirişler
A
birbirlerine K, L, M
AC ve [BD] iki
B 3 C
A
çembere teğet
4
C, D, E doğrusal
D
2 5
O
BC  3 cm
3
DC  4 cm
E
P
2
C
K
E
O merkezli çemberde, [PA çembere A noktasında
Yukarıdaki verilere göre, AB  DE toplamı kaç cm
teğet, [OK]  [PE], PC = 2 cm PA = 2 5 cm,
dir?
OK = 3 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı
kaç cm dir?
Örnek 104
Örnek 101
A
Çemberde ABC
üçgen [AE] açıortay
O
A
AB  3 cm
4
3
AC  4 cm
B
D
B
Şekildeki [AB] çaplı yarım çemberin çapı 2 cm ve di-
2
C
DC  2 cm
E
ğer iki yarım çember birbirine eş olduğuna göre, bu
Yukarıdaki verilere göre, AE kaç cm dir?
üç çembere de teğet olan O merkezli çemberin
yarıçapı kaç cm dir?
25
25
DAİREDE ALAN
Örnek 105
Örnek 107
D
B
M
A
O
E
C
Şekilde, [BC]  [DE]
Şekildeki gibi, dıştan
M ve O merkezli
birbirine teğet olan eş
çemberler A
çemberlerin yarıçapları
noktasında teğettir.
2’şer cm ise bu
Küçük çember büyük
çemberleri saran ipin
çember üzerinde o
uzunluğu kaç cm dir?
yönünde kaymadan
yuvarlanmaktadır.
B noktası D ile yarım tur döndükten sonra çakıştığına
BM
göre,
oranı kaçtır?
MC
Örnek 108
K merkezli çember ile
Örnek 106
K
B
A
noktasında içten
B
O
A
[AB] çaplı çember T
T
P 2
teğet
AB  10 cm
G
O1
O2
C
PB  2 cm
E
Yukarıdaki verilere göre, küçük çemberin yarıçapı
D
kaç cm dir?
Şekilde [AB] ve [ED] çemberlere teğet, O1 merkezli
çemberin yarıçapı 3 birim, O2 merkezli çemberin
yarıçapı 15 birim, O1O2= 24 birim olduğuna göre,
BCD  AGE
yay uzunlukları toplamı kaç 
birimdir?
26
26
DAİREDE ALAN
Örnek 109
Örnek 112
[AB] çaplı dairede
O merkezli daireyi C
noktasında kesen
B
F
E
C
D
FC   AB
ED   AB
OABC karesi
çizilmiştir. Karenin
O
C
AB  12 cm
alanı 25 cm2 dir.
A
B
A
FC  ED  3 cm
ise taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç cm2
dir?
Örnek 110
A
C
Bir kenarı 2 cm olan
ABC eşkenar
üçgeninin içerisine eş
daire dilimler
konulmuştur.
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
Örnek 113
O merkezli
çemberlerde
O
Örnek 111
A
C
O
2 6
L
çemberde
2 6
B
D
AC  2 cm
BD  8 cm
2
4
O merkezli çeyrek
K
C
AB  4 cm
8
KL  OB
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç
OL  LB  2 6 cm
cm2 dir?
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
27
27
DAİREDE ALAN
Örnek 114
Örnek 116
B
O1
O2
A
D
A
12
B
18
C
O1 ve O2 merkezli eş iki çember verilmiştir. [AB] ortak
teğet, AB = 12 cm olduğuna göre, taralı alan kaç
cm2 dir? ( = 3 alınız.)
D merkezli çemberde B ve C teğetlerin değme
noktaları,
m(DCB) = 30,
AC = 18 cm
olduğuna
göre, dairenin alanı kaç cm2 dir?
Örnek 115
C
[AB] çaplı yarım
Örnek 117
daireye [BC], B
D
noktasında teğettir.
Yandaki şekil
A, D, C doğrusal
birbirine eş ve teğet
olan, alanı 2 cm2 lik 7
AD  DC  2 cm ise
daireden
taralı bölgelerin
A
B
oluşmaktadır.
alanları toplamı kaç
cm2 dir?
Dıştaki dairelerin ikişer ikişer merkezleri birleştirildiğine göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
28
28
DAİREDE ALAN
Örnek 118
Örnek 120
D
O merkezli iki
çemberde T noktası
A
6
C
B
ACE daire
E
S2
teğettir. [BC] dıştaki
3 3
O
ABCD kare ve B,
S1
içteki çembere
T
C
çemberin çapıdır.
diliminin merkezi
AB = 6 cm
S2 = 2S1
 AB   AC
A
AB  6 cm
S1 ve S2
B
bulundukları
TC  3 3 cm
bölgenin alanları
Yukarıdaki verilere göre, m(ABE) kaç derecedir?
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
( = 3 alınız.)
Örnek 119
Örnek 121
[AB] ve [AC] O
A
A
merkezli yarım
O merkezli çeyrek
dairenin yarıçapı 6 5 cm
K
çembere E ve D
E
C
noktalarında teğet ve
D
çemberin yarıçapı 6
B
O
C
m(AKC)  m(CMB)
E
M
cm dir.
BA  AC
O
AB  AC
F
AE  EO
OF  FB
B
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
29
29
Download