Uploaded by İnsan Haklari

TRTprotokol 2005

advertisement
BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI İLE TÜRKİYE RADYO
TELEVİZYON KURUMUNUN MÜŞTEREKEN YAPACAKLARI TELEVİZYON
PROGRAMLARI HAKKINDA PROTOKOL
MADDE 1- AMAÇ
Bu Protokol; GAP Radyo-TV Danışma Üst Kurulu çalışmaları ve alınan kararlar
çerçevesinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının, İnsan hakları standartlarının hem
normatif düzeyde, hem de uygulama alanında yükseltilmesi çalışmalarının kamuoyuna
aktarılması ve toplum bilincini arttırılmasını amaçlayan Televizyon programları yapımı amacı
ile ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır.
MADDE 2- DAYANAK
Bu protokol 22 Haziran 1995 gün ve 07333-7-95 MGSB (013) sayılı Başbakanlığın
istemi üzerine hazırlanmıştır.
MADDE 3- KAPSAM
Bu Protokolün konusu, her biri 50-60’ar dakikalık 13 bölüm stüdyo-bant program
yapımını ve TRT mevzuatına göre denetlendikten sonra GAP TV’de yayınını kapsar.
Hazırlanacak stüdyo-bant programda işlenecek konular şunlardır:
1. Yaşam Hakkı, Kişi Hürriyeti ve Güvenliği, İşkence ve Kötü Muamele
Yasası
2. Sağlık ve Hasta Hakkı
3. Dilekçe Hakkı-Hak arama özgürlüğü
4. Adil Yargılanma Hakkı
5. Mülkiyet Hakkı, Ailenin Korunması, Konut Dokunulmazlığı
6. Sosyal Güvenlik Hakkı-Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti, Zorla Çalıştırılma
Yasası
7.Vatandaşlık Hakkı-Ayrımcılık Yasası
8. Engelliler Hakkı
9. Haberleşme Hürriyeti, Özel Hayatın Gizliliği
10. İfade Özgürlüğü
11.Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Hakkı Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyet
Hakkı, Örgütleme Hürriyeti
12.Çevre Hakkı
13. Bilim ve Sanat Hakkı yada Genel Değerlendirme
14. Güncel insan hakları konuları
MADDE 4-UYGULAMA ESASLARI
1. Programlarla ilgili araştırmalar neticesinde programların süresi Başbakanlık İnsan
Hakları Başkanlığınca kesin olarak belirlenecektir.
2. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, programlar için ihtiyaç duyulan görüntülerin
temini (arşivlerinde mevcut olan) programların araştırma ve çekimleri süresince TRT
personelinin çalışmalarında ulaşım ve kılavuz ile uzman refakatçi ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olabilecektir.
3. Yapılacak programlar, Milli Güvenlik Kurulu’nun kararları doğrultusunda GAP
Radyo ve Televizyon yayınlarında uygulanacak yayın ve politika esaslarına uygun
olacaktır.
MADDE 5- ÇALIŞMA TAKVİMİ
Söz konusu programların teknik metinleri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
tarafından hazırlanarak kurgu aşamasından önce yapımı gerçekleştirecek olan Ankara
Televizyonu Eğitim ve Kültür Programları Müdürlüğüne teslim edilecektir. TV
tekniğine uygun yazılan son metinler, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından
onbeş gün içinde onaylandıktan sonra programın yapım işlemleri tamamlanacaktır.
MADDE 6- SÜRE UZATIMI
Olağanüstü durumlar (doğal felaket, savaş, kaza ve benzeri) ve zorunlu hallerde
(TBMM TV’nin yayını veya verilmek zorunda kalınan canlı yayınlar ele alınacak
konuların özelliği ve çekim çalışmalarındaki gelişmeler doğrultusunda programların
çekim ve yayını 2006 yılına da sarkabilir.) TRT, programın çekimini ertelemeye,
yayın saatini ve kanalını değiştirmeye yetkilidir.
MADDE 7- MALİ HÜKÜMLER
Hizmetlerin karşılığı olarak 2005 Mali Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili
tertibinden TRT adına bütçelenen ödenekten genel ve katma bütçeli kuruluşların GAP
kapsamındaki faaliyet ve projelerin tanıtılması ve bölge halkının bilgilendirilmesi için
hazırlanacak eserlerin yaptırılması nedeniyle TRT adına oluşan hak ediş miktarı olan toplam
269.800. YTL. KDV dahil Maliye Bakanlığınca TRT’ye ödenecektir. Bu ödeme, Protokol
imza tarihini takiben %25, yapım-çekim aşamasına geldiğinde %25, tüm çekimler
tamamlanınca %25, montaj, seslendirme ve yapımın bitmesini takiben %25 oranlarında
yapılacaktır. TRT her aşamayı yazılı olarak Maliye Bakanlığına bildirecek, hak ediş miktarı
en kısa sürede TRT’ye transfer edilecektir.
MADDE 8- ESER SAHİPLİĞİ VE GÖSTERİM HAKKI
1- Yapılan bu filmler TRT-GAP’da yayınlandıktan sonra TRT’nin diğer kanallarında
da yayınlanabilir. Hazırlanan programların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında her
türlü telif hakkı TRT’ye aittir.
2- Programın son jeneriğinde programların Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı işbirliği ile hazırlandığı belirtilecektir.
MADDE 9- DİĞER HÜKÜMLER
1. Çekimler Ankara’da gerçekleştirilecektir.
2. Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Maliye Bakanlığı’nca ilk hak
ediş miktarı ödendikten sonra yapıma başlanacaktır. Ödemeler, hak ediş miktarı
Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak bildirilip Maliye Bakanlığı’nca düzenli olarak
yapıldığı takdirde televizyon programlarının yapım çalışmaları 2005 yılı içerisinde
tamamlanacak ve programlar aynı yıl içinde yayına girecektir. Ödemelerde herhangi
bir aksama olma durumunda ise programların yayınlanması 2006 yılı içerisinde
gerçekleşebilecektir.
3. TRT yapılan programların her biri için bir adet Betacam kaset kopyasını
Başbakanlık İnsan Hakları Başbakanlığına teslim edecektir. Başbakanlık İnsan Hakları
Başkanlığı sözleşme kapsamı yapımı yerel televizyonlarda eğitim amacı ile
programın bütünlüğü bozulmadan herhangi bir eklenti ve çıkarma yapılmadan
yapımın Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık İnsan
Hakları Başkanlığı işbirliği ile hazırlandığına dair jeneriğe müdahale edilmeden
yayınlatabilir. Bu konudaki tüm tedbirleri Başbakanlık İnsan Hakları Başbakanlığı
alacaktır. Bu konuda çıkacak ihtilaflarda tazminat taleplerinde sorumluluk TRT
Kurumuna ait olmayacaktır.
MADDE 10- SÖZLEŞME MASRAFLARI
Bu protokol’ün uygulanmasından doğabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar TRT
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İş bu protokol’ün uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara
Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 12- YÜRÜRLÜK
İş bu Protokol .../.../2005 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış
ve aynı tarihle yürürlüğe girmiştir.
Başbakanlık a.
Mustafa ÇETİN
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı
TRT Genel Müdürlüğü a.
Muhsin METE
Genel Müdür Yardımcısı
Download