Uploaded by canbarboros

Microsoft PowerPoint - ÇEVRE EĞİTİMİ.ppt - Uyumluluk Modu

advertisement
 ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER
 Sera Etkisi-Küresel Isınma
 Kaynakların israfı
 Doğal ekolojik dengenin bozulması
 İnsan sağlığına olumsuz etki
 Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal,
ekonomik ve kültürel ortamdır.
1
2

Ozon tabakasında delinme

Hayvan ve bitki türlerinde azalma

Ekolojik dengede bozulma

Asit yağmurları

Su kirliliği

Toprak kirliliği

Doğal kaynakların tükenmesi
3
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Genel olarak çevre
kirliliği canlıların yaşamlarını
olumsuz etkileyen ve cansız
objelerin yapısına zarar veren
maddelerin hava, su ve toprağa
yoğun bir şekilde karışmasıdır.
4
5
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
TÜRLERİ
Su Kirliliği
Sanayileşme, konutların ısıtılmasında kullanılan yakıtlar, motorlu
taşıtlardan çıkan gazlar hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Havadaki tozlar
akciğer aracılığı ile kan dolaşımına katılır, bazıları da akciğerde kalarak
solunum güçlüklerine sebep olmaktadır. Havada toz halinde bulunan toz
parçacıkları sindirim bozuklukları ve böbrek hastalıkları oluşturmaktadır.
Toprak Kirliliği
Hava Kirliliği Kaynakları;
Hava Kirliliğinin Etkileri;
• Isınmadan Kaynaklı
•
•
•
•
• Ulaşımdan Kaynaklı
• Sanayiden Kaynaklı
7
Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Bireysel
1. HAVA KİRLİLİĞİ
Hava, su gibi kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Belirli
miktardaki zehirlenmeler zamanla yol olabilir. Volkanik patlamalar, orman
yangınları gibi sebeplerle oluşan hava kirliliği kısa sürede temizlenebilmektedir.
Ancak sanayinin gelişmesiyle havayı kirleten maddeler artmış ve hava kendi
kendini yenileyemeyecek duruma gelmiştir.
Gürültü Kirliliği
Hava
Kirliliği
6
8
Önlemler Nelerdir?
ÇEVRE KİRLİLİĞİ






Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem vermeliyiz
Doğalgaz kullanımına önem vermeliyiz
Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür
kullanmamalıyız
Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı
Mümkünse merkezi ısıtma sistemleri tercih edilmeli
Toplu taşıma araçları kullanılmalı
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Sera Etkisi
Asit Yağmurları
Solunum Yolu Hastalıklarının
artması
9
1
Isı kirlenmesini
önlemek
amacıyla, enerji
üreten
santrallerde
soğutma sistemi
yapılmalıdır.
ÇEVRE
KİRLİLİĞİ
2. SU KİRLİLİĞİ
Su kirliliği;
Göl, nehir, okyanus, deniz ve yer altı
suları gibi su barındıran havzalarda görülen
kirliliğe verilen genel addır.
Tarımda
kullanılan
gübrelerin ve
ilaçların sulara
karışması
önlenmelidir.
Sularımızın daha
fazla kirlenmemesi
için alınabilecek
önlemler nelerdir?
Kanalizasyon
atıklarının içme ve
kullanma sularına
karışmaması için
önlemler alınmalıdır.
10
11
3. TOPRAK
KİRLİLİĞİ
ÇEVRE
KİRLİLİĞİ
Her türlü katı, sıvı
atıklar ve çöpler sulara
atılmamalıdır.
Sanayi ve evsel atıklar
arıtılmadan sulara
bırakılmamalıdır.
Her yerleşim
birimine
kanalizasyon sistemi
kurulmalıdır.
Çözünmeyen
kalıcı deterjan
kullanımı
önlenmelidir.
Kentler su
kaynaklarından
uzağa
kurulmalıdır.
12
4.
GÜRÜLTÜ
KİRLİLİĞİ
ÇEVRE
KİRLİLİĞİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Gürültü (ses) kirliliği;
İnsan veya hayvan yaşamını olumsuz
etkileyen, dengesini bozan her türlü insan,
hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur.
Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak
özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar
ve olaylar, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak
nitelenir.
Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten
maddeler tarafından meydana getirilir
Ses kirliliği yaratan önemli etmenler:
• Sanayileşme
• Plansız kentleşme
• Hızlı nüfus artışı
• Ekonomik yetersizlikler
• Eğitim eksikliğidir.
13
14
ÇEVRE
GürültülüKİRLİLİĞİ
yerlerde
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınması
Gereken Önlemler I
Dış mekanlarda
Çevremizdeki insanları
rahatsız edecek şekilde
gürültüye sebebiyet
vermemeliyiz.
çalışıyorsak
kulaklarımızı koruyan
bir kulaklık
takmalıyız.
 Açığa atılan pillerin içindeki kimyasal
maddeler toprağa ve suya karışarak
bizlere zehir olarak geri döneceğinden,
açığa pil atmayınız
Gürültü
kirliliğine karşı
Evlerde ki TV ve müzik
aletlerinin sesini çevreye
rahatsızlık vermeyecek
şekilde açılmalıdır.
16
 Herhangi bir ürünü alırken geri
dönüşümlü olmasına dikkat ediniz
Araba kornası
çok zaruri
durumlarda
kullanılmalı
sürekli kornaya
basılmamalıdır.
Gürültülü uyarılar
yerine görsel uyarılar
kullanalım.
15
 Doğal bileşenli temizlik ürünleri kullanınız
 Şarj olunabilir pilleri tercih ediniz
 Çöpü kaynağında azaltmalıyız, yoksa çöp
dağlarında nefes alamaz hale
geliriz
Aniden yüksek
sese maruz
 Kağıtsal atıkları tutumlu kullanıp,
kullanılmış kağıtların geri kazanılmasını
sağlayınız
kaldığımızda
ağzımızı açık
tutmalıyız
17
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler II
 Evsel atıklarınızı ayrıştırarak poşetleyip,
geri dönüşüme katkı yapınız
 Ambalaj ürünlerini atmayıp,
ambalajlarınızda tekrar kullanınız
 Bir defa kullanılıp atılan poşetler yerine,
sürekli kullanılabilen bez torba ve fileleri
tercih ediniz
 Plastik atıklar doğada çok geç ve zor
parçalandığından tekrar kullanımını
sağlayınız
 Plastik ve naylon atıkları yakmayınız
 Alışverişlerinizde cam şişe ve kapları
tercih ediniz
18
2
Biliyor musunuz?
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler III
ATIK NEDİR?
Çevreyle ilgili sorunların en temel
sebepleri arasında; insan kaynaklı
doğal yapının bozulması yer
almaktadır.
 Bahçenizde kimyasal gübre yerine,
organik atıklar (hayvan-bitki atıkları)
kullanınız
 Herhangi bir faaliyet sonucu oluşan, insan ve
çevre sağlığına zarar verecek şekilde alıcı
ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü
 Tıbbi atıklarınızı mutlaka belediye
görevlilerine teslim ediniz
maddeye «ATIK» denir.
 Aşırı gürültü yapmayınız, yapanları
uyarınız
 Gidilebilecek yerlere yaya giderek, oto
egzoz gazı atılımını önleyiniz
 Gereksiz yere elektrik enerjisi
kullanmayınız
 Temiz su israfından kaçınınız
 Atık sularınızı açığa akıtmayınız
19
20
21
Geri Kazanılabilir Atıklar
( Ambalaj Atıkları )
ÜRETİMDE OLUŞAN ATIKLAR
AMBALAJ ATIKLARI
AMBALAJLARIN ÜZERİNDE KULLANILACAK SEMBOL
ÜRÜN
•
•
•
•
•
•
ATIK
KAYNAKLAR
HAMMADDE
22
Kağıt-karton
Plastik
Metal
Cam
Kompozit
Ambalaj ahşap
Ambalaj Atığı Biriktirme
Kutusu veya Konteynırlarına
23
Bir Televizyonun 3 saat
çalışmasını sağlar
35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET
şişesinden
1 adet uyku tulumu yapmak
mümkündür.
24
AMBALAJ ATIKLARININ GERİ
DÖNÜŞÜMÜ NEDEN ÖNEMLİ?
AMBALAJ ATIKLARININ GERİ
DÖNÜŞÜMÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Bir Teneke kutunun Geri dönüşümüyle
kazandığımız enerji
Geri kazanılabilir ambalaj sembolü
Bir Ton kullanılmış Beyaz Kağıt Geri
Kazanıldığında
16 adet Çam ağacının
kesilmesi önlenmiş olacak !
1 Ton Cam Geri Dönüştürüldüğünde
100 Lt Petrol Tasarruf edilmiş
olacaktır
Ayrı olarak biriktirilen geri kazanımı mümkün olan atıklar sayesinde
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’ya destekte bulunarak, doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olabiliriz!!!
25
26
27
3
Atıklar Doğru Ayrıştırılıyor mu?
DOĞRU
YANLIŞ
28
TEHLİKELİ ATIKLAR
 Tehlikeli atıklar; Kimyasal atıklar ve toksik, aşındırıcı, yanıcı vb. tehlikeli
özellikler taşıyan atıklardır.
 Bu atıkların toplama işlemi diğer atıklardan ayrı olarak yapılmalı ve atıklar
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
 Bazı tehlikeli atık türleri;
-
Kontamine bez, üstübüler, eldivenler, iş elbiseleri
Kontamine ambalajlar
Atık boyalar
Atık çamurlar
Atık yağlar
Kartuş, tonerler
Piller, aküler, Flüoresan tüpler
Proses Ekipmanı Temizleme Artıkları
Spesifikasyon Dışı Malzemeler
Hammadde ve Malzeme Döküntüleri
Flüoresan lambalar
29
Tehlikeli atıklar;
Tehlikeli atıkların toplanması ve depolanması;
-
Sağlam, sızdırmaz, emniyetli, uluslar arası kabul
görmüş standartlara uygun, üzerinde tehlikeli atık
ibaresi olan konteynerlerde diğer atıklardan ayrı
olarak biriktirilmelidir.
- Atık sahasındaki atıklar üzerinde etiketlemeler
(etiketlerde atık türü, kodu, miktarı ve depolama tarihi
belirtilmelidir ) yapılmalıdır.
30
Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası
ATIK FLÜORESAN VE AMPULLER
DE AYRI OLARAK
Çöp içerisine
TOPLANMALIDIR.
Yüzey sularına
Bitkisel atık yağlar atıksu
toplama sistemlerinin
(kanalizasyon, kollektörler
vs.)
daralmasına ve
tıkanmasına neden
olmaktadır.
Toprağa
Kanalizasyona
BİTKİSEL ATIK YAĞ
DÖKÜLMESİ YASAKTIR.
ATIK SAHASINDA ATIKLAR KENDİLERİ İÇİN AYRILMIŞ VE TABELALARLA
BELİRLENMİŞ ALANLARDA BERTARAF TESİSLERİNE GÖNDERİLİNCEYE
KADAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİCİ DEPOLANMALIDIR .
31
32
Atık pil ve akümülatörler;
33
PİL Mİ; KÜÇÜCÜK ŞEY YA,
NE ZARARI OLABİLİR Kİ?
ATIK FLÜORESAN
¤ Civa içerirler,
¤ Orijinal kutuları içerisinde kırılmadan
toplanmalıdırlar
Tesiste atık piller, pil toplama kutusunda
diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmelidir.
¤ Civa ağır toksik etki yapar ve
önce kas zayıflaması daha
sonra felçlere kadar gidebilir.
Forklift ya da araçlardan kaynaklanan
akülerde alım ya da değişim yapılan
servislere bırakılmalıdır.
34
35
36
4
ELEKTRONİK ATIKLAR
ATIK KARTUŞ VE TONERLER
Elektronik atıklar olarak adlandırılan veya kısaca E-atık adı
•
Yakın gelecekte her 3 ölümden birinin ince tozdan kaynaklanacağı,
akciğer hastalıklarının1/3`ü kesinlikle toner kaynaklı olacağı,
hastanelerde yatanların %7`sinin toner nedeniyle akciğer kanseri
olanlar olacağı kesinleşti.
Bu verilere göre İsviçre`de 3.300 ölüm, Avusturya`da 5.600 ölüm,
Almanya`da 65.000 ölüm, ve tüm Avrupa`daki 310.000 ölüm
toner kaynaklı olduğu bildirildi. (referans kaynakları:WHO,
Greenpeace, Global2000)
verilen malzemeler; atık konumunda olan elektrikli ve elektronik
cihazlardır.
Elektronik atıklar TV, bilgisayar, yazıcı, telefon, fax, fotokopi
•
makineleri, ekranlar, DVD, entegre devreler, yarı iletkenler,
baskılı devreler, MP3 gibi alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.
Sonucunda bedelini
çocuklarımızın
ödeyeceği bir
israftır SU İSRAF!
Atık kabul edilen elektronik eşyalar,
•
geri dönüşümü mümkün metal, cam ve
plastik malzemeler de içermektedir.
37
38
ÇEŞME’DE DENİZE
SIZAN YAKIT !!!
İZMİR ÇEVRE
KAZALARI
İzmir’de Çeşme açıklarında
Panama bandıralı Lady Tuna adlı
gemi karaya oturdu. Gemiden
sızan 50 ton civarındaki yakıt
Çeşme'nin gözde sahillerinden
Ilıca ve Paşa limanını mahvetti.
Sızıntı kontrol altına alındı fakat
oluşan kirlilikten deniz canlıları da
zarar gördü.
39
GAZİEMİR’DE
TOPRAĞA GÖMÜLEN
RADYOAKTİF ATIK !!!
İSTANBUL TUZLA’DA
TOPRAĞA GÖMÜLÜ İLAÇ
VARİLLERİ !!!
İzmir Gaziemir’de kurşun üreten bir
fabrika yıllarca zehirlerini kendi
arazisindeki toprağa gömdüğü ortaya
çıktı. Toprak altındaki atıklar zehiri
kusmaya başladı. Toprak artık için için
yanıyor. Şu anda metruk haldeki
zehirlerin gömüldüğü araziden
insanlar her gün
geçiyor. Türkiye Atom Enerji Kurumu
ilk radyasyon tespiti 2007’de yaptı.
Raporlara göre, radyasyon, fabrikanın
nükleer santrallerde kullanılan nükleer
çubukları eritmesiyle oluşmuş.
İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü
ekipleri, Tuzla'nın Orhanlı beldesindeki boş
bir arazide toprağa gömülü zehirli variller
olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
03/12/2012
Bölgeye giden ekipler kazılan bölgede 500
ila bin adet olduğu tahmin edilen variller
buldu. Üzerinde ticari bir ünvana
rastlanmayan varillerden örnekler alındı.
Varillerin içinde kimya ve ilaç sektöründe
kullanıldığı belirlenen kanserojen madde
olduğu tespit edildi.
22.12.2016 Perşembe
40
08.04.2006
41
42
Teşekkürler…
43
5
Download