bizim olduğu halde bizim olmayan şey nedir? - iop-v10-22

advertisement
BİZİM OLDUĞU HALDE BİZİM
OLMAYAN ŞEY NEDİR?
Hazırlayan:
Gülser SUNAR
ÇEVRE
Çevre nedir?
Çevre; canlı ve cansız
varlıkların iç içe
yaşadığı ortamdır.
Çevre kirliliği ne demektir?
 Çevre kirliliği; çevrenin doğal
yapısının bozulması,değişmesi ve
böylece canlıların olumsuz yönde
etkilenmesidir.
Doğal çevre niçin kirlenir?
İnsan faaliyetleri
çevreyi nasıl
etkiler?
Doğal çevrenin bozulmasından en
çok kim zarar görür?
 İnsanlar,
 Bitkiler,
 Hayvanlar.
Su kirliliği en çok kimleri etkiler?
 Su kirliliğine
sebep olan
faktörler
nelerdir?
1.Evsel Atıklar
2. Sanayi ve Endüstri
Kuruluşlarının Atıkları
3.Tarımsal Atıklar
Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Havadaki katı, sıvı,
gaz şeklindeki yabancı
maddelerin; insan
sağlığına, canlı
hayatına ve ekolojik
dengeye zarar verecek
miktar, yoğunluk ve
sürede atmosferde
bulunmasıdır.
Hava kirliliğinden en çok kim
etkilenir?
Toprak kirliliğinin nedenleri
nelerdir?
 Yerleşim alanlarından
çıkan evsel ve
kanalizasyon atıkları
 Sanayi ve endüstri
tesislerinden çıkan
ve arıtılmaksızın
toprağa verilen
atıklar
 Tarımsal mücadele
ve suni (yapay)
gübrelerin bilinçsiz
kullanımı
Başka neler kirletir?
 Anız yangınları,
 Egzoz gazları, karbonmonoksit,
kükürtdioksit … gibi zehirli maddelerin
havaya yayılması, yağışlarla toprağa
inmesi (Asit yağmurları)
 Mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı
 Ormanların tahribi
Ses kirliliği nedir?Bizi nasıl etkiler?
İnsanlar üzerinde
olumsuz etki yapan
ve hoşa gitmeyen
seslere gürültü
denir.
Gürültü, insanların
işitmesini ve
algılamasını
olumsuz yönde
etkileyen,
iş performansını
azaltan bir tür
kirliliktir.
Işık kirliliği
 Kötü aydınlatma
Işık Kirliliği
denen yeni bir
kirlilik çeşididir. Işık
kirliliği, yanlış
yerde, yanlış
miktarda, yanlış
yönde ve yanlış
zamanda ışık
kullanılmasıdır.
Kimler etkilenir?
 göçmen kuşlar için ışık
kirliliği yeni bir
tehlikedir.
 Denize ulaşmak için
deniz ile kara
arasındaki aydınlık
farkını kullanan
kaplumbağalar yapay
ışıklandırmalarla
karaya yönelince
hayatlarından
olmaktadırlar
BİLİYOR MUSUN?
 Doğada bir cam şişenin 4 bin yıl,plastiğin
1000 yıl, çikletin 5 yıl süreyle yok
olmadığını biliyor musunuz?
 Bir büyük kayın ağacının 72 kişinin günlük
oksijen ihtiyacını,
 70 kg atık kağıdın bir ağaç kurtardığını
biliyor musun?
Çevre nasıl korunur?
 Canlıların yaşaması için çevrenin
korunması gerekir.
 Çevreyi korumak yakın çevrenin
korunmasıyla başlar.Çevreyi korumak
için çöpler çevreye atılmamalı;çöp
kutularına atılmalıdır.Ayrıca ev,işyeri
gibi yerleşim alanlarındaki çöpler
kapalı poşetler içerisinde
toplanmalıdır.
Akarsular ve durgun sular, insan
ve hayvan atıkları ile
kirletilmemelidir.

Denizlere çöp (özellikle plastik
maddeler) atılmamalıdır.
Çevreyi korumanın diğer yolu da
çevreyi yeşillendirmek ve yeşil
alanları korumaktır.
Geri dönüşüm nedir?
Kullanılmış
ambalajların ve
değerlendirilebilir
diğer atıkların
genel çöpten ayrı,
temiz olarak
toplanması ve
ekonomiye yeniden
kazandırılmasına
Geri Dönüşüm
denir.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için
ülkemizde faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlar.




Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde birçok resmi
kurum ve gönüllü kuruluş çeşitli faaliyetler
göstermektedir.Çevre ve Orman Bakanlığı,bu konuda
faaliyet gösteren en önemli resmi kurumdur.Devlet
Planlama Teşkilatı(DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çevre konusunda araştırma
yapan önemli kuruluşlardandır.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği(1955), Türkiye Çevre
Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) (1972),Türkiye
Erozyonla
Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
(TEMA) gönüllü kuruluşlardandır.
Biz de toplumun bir bireyi olarak resmi kurum ve gönüllü
kuruluşların yaptıkları çevre koruma faaliyetlerine
katılmalıyız.Çevre bize miras değil gelecek kuşakların
emanetidir
BAŞKA DÜNYA YOK
 HAYDİ; SÖZ
VERELİM
BU DÜNYA HEPİMİZİN
 Yarının doğası
bugünden yaratılır.
Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile
olur.
Dünyamız bize atalarımızdan miras
kalmadı
biz onu gelecek nesillerden
ödünç aldık.
Download