Uploaded by canbarboros

Microsoft PowerPoint - ÇEVRE EĞİTİMİ-PROÇED

advertisement
HOŞ GELDİNİZ
HOŞGELDİNİZ
BÖLÜM 1
Çevrenin Önemi ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları
 BÖLÜM 2
Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıklar ve Çeşitleri
 BÖLÜM 3
Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar ve Görevler
 BÖLÜM 4
Çevresel Yaptırımlar


ÇEVRE EĞİTİMİ
PROÇED ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK
1
2
Çevre Nedir?
Çevre;İnsanların ve diğer canlıların
yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları
fiziki,biyolojik,sosyal,kültürel ve
ekonomik ortamdır.
 Başka bir değişle Çevre bir
organizmanın var olduğu ortam ya da
şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile
birlikte var olmuştur.










7
Çevre Sorunları
Çevre sorunları son yılların en çok tartışılan
konularından ve belki günümüze kadar
insanlığın karşılaştığı
En büyük sorunlardan birisidir.Özellikle son
yıllarda boyutları giderek büyüyen ve bütün
insanlığı tehdit eder hale gelen sorunun
çözümü konusunda ülkeler çeşitli stratejiler
gelişmektedir.
Özetle; Çevre sorunları, global anlamda
düşünülmesi gereken ve ekolojik, toplumsal
,ekonomik, idari vb. öğelerin oluşturduğu
bir bütün olarak nitelendirilmektedir.
Çevre Sorunları ilk kez II.Dünya savaşı
sonrası ortaya çıkmıştır.İlk etapta çevre
sorunlarının sanayileşmenin bir sonucu
olduğu ve sadece bulundukları bölgeyi
etkiledikleri sanılmaktaydı.
Böylece bunlarla ilgili çözüm ve bilinçte
bölgesel ve mahalli olarak
düşünülmekteydi.Ancak,çevre sorunlarının
sebep olduğu bazı sonuçların evrenselleştiği
anlaşıldıktan sonra global olarak bir çevre
bilinci uyanmaya başlamıştır.
5
6
DOĞAL KAYNAKLARIN
TÜKENMESİ-KİRLENMESİ
Çevre sorunlarının kısaca
geçmişi
Doğal kaynakların tükenmesi-kirlenmesi,su
,toprak,hava ,kirliliği
Katı Atıklar
Ozon tabakasının delinmesi
Küresel ısınma
Yağmur Ormanlarının yok olması
Zehirli atıkların doğaya verilmesi
Deniz Kirliliği
Büyük Çevre Felaketleri
Çevre bilincinin yükselmesine neden
olmuştur.
SU KİRLİLİĞİ
Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir!
 Su
 Toprak
 Hava
 Ormanlar
 Madenler





8
BÖLÜM I
ÇEVRENİN ÖNEMİ VE ÇEVRE
KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI
3
Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı

4

Dünyamızda ki suyun %96 ‘sı tuzlu
su,geriye kalanın % 4 ‘lük tatlı suyun %70 i
buz ve buzullar,%30 u yer altındadır.
Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su
kaynakları dünyadaki toplam suyun
yaklaşık %1 inden daha azını
oluşturmaktadır.
3225 belediyenin 141 tanesinin arıtma
tesisi var.(%5 inde var)
Ülkemizde tarımda %72,
evsel%18,endüstriyel %10 oranında su
tüketimi
9
1
TOPRAK KİRLİLİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİ
Nedenleri;
Aşırı gübreleme,
 Pestisitler
 Yanlış sulama teknikleri,
 Betonlaşma
 Erozyon

Hava Kirliğinin yarattığı başlıca
sorunlar;
 Asit
Yağmurları(ısınma,endüstri,motorlu
taşıtlar,havaya yayılan kükürt oksitazot oksit-karbonik gazlar yağmur
damlaları ile birleşerek sülfirik
asit,nitrik asit,karbonik asit şeklinde
toprağa düşer)
 Sera etkisi(küresel ısınma)
 Ozon tabakasının incelmesi


10
11
MADENLER
Örtü yangını yada tepe yangını
 Doğal yada insani sebepler(Ülkemizde %94 ü
insan
Doğal;yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması,yüksek ısı
İhmal;tarla çalışmaları(anız yakma,bağ bahçe
temizliği çöplerin ateşe verilmesi,enerji nakil hattı
arızaları,piknik ve çoban ateşi,sigara izmariti vb.
insan kaynaklı
Kasıtlı;arazi mülkiyeti (gece kondu,arazi açma
vs)çıkar çatışmaları(örneğin korunan alanlarda) ile
orman idaresi-köylü ilişkilerinden veya kişisel
ilişkilerinden veya kişisel nedenlerden
kaynaklanmaktadır.















İlk olarak 1985 yılında İngiliz Bilim Adamları ozon
tabakasında incelme olduğunu tespit etmişlerdir.
Güneşten gelen UV ışınlarını engelleyen tabakadır.
İnsanlara ,bitkilere ve hayvanlara olumsuz yönde
etkileri vardır.
Kloroflorokarbon(CFC)gazlarının azaltılması,2010
da tamamen yasaklanması kararlaştırıldı.
Spreyler,soğutucu makinelerin
gazları,aerosoller,yangın söndürücüler ozon
tabakasının incelmesinde büyük rol oynar.







Bir kişi günlük ortalama 1,30 kg çöp üretmektedir.
Atıklarımız bertaraf edilmezse atık çöplerin içinde
yüzerdik.
Atık yönetiminin 3 temel ilkesi;kaynağını
azaltma,geri dönüşüm,uygun yöntemle bertaraf
Ülkemizde katı atıkların % 70 i vahşi depolamadır.
Atılan cam 4000 yıl,plastik 1000 yıl,teneke kutu 10
yıl,izmarit 2 yıl sonra doğaya karışır.
Ülkemizde katı atıkların %39’u geri
dönüştürülebilir,%50 si organik,%11 i diğer
1 ton kullanılmış kağıt geri kazanım=16 adet çam
1 ton gazete kağıdı geri kazanım=8 çam ağacı
15








17
Milyonlarca canlının yuvasıdır.
Oksijen Deposudur.(Örn;Kayın ağacının oksijen üretimi 10 bin
kişinin
oksijen ihtiyacını bir yıl süre ile karşılar )
Yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır.
Bitkiler ve hayvanlar için doğal su kaynağıdır.
Yer altı sularının oluşmasına yardım eder.
Sellerin ve taşkınların oluşmasını önler.
Ormanlar erozyonu önler.rüzgarın hızını azaltır,toprağı kökleri ile
tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.
Sıcağı soğuğu dengeler,yaz sıcağını azaltırken kış sıcağını arttırır.
Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar.
Eğlenme,dinlenme ve boş zamanını değerlendirme imkanı
sağlar.İnsanın beden ve ruh sağlığında olumlu rol oynar.
Yerleşim alanları içerisinde hava ve gürültü kirliliğini önler.
Barajların ekonomik ömrünü uzatır,doğal afetleri önler
Ülke Turizmine katkıda bulunur.
KATI ATIKLAR
KÜRESEL ISINMA
OZON TABAKASININ İNCELMESİ
16

Madenler yenilenemez doğal kaynaklar olduğundan en
verimli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Demir,bakır,kurşun vb metalik veya bor,kuvars,kil
gurubu,kum vb endüstriyel karakterde madenler ile kömür
vb. enerji hammaddeleri madenler başlığı altında
toplanmaktadır.Bu madenler enerji ve sanayinin temel
hammaddelerini oluştururlar.Giderek artan talepleri
karşılamak yüzünden de maden işletmeciliği hızla
yaygınlaşmaktadır.
Maden arama ve işletilmesi faaliyetlerinde çevreye vereceği
zararlar en alt seviyede tutulmalıdır.Bu faaliyetler ile geriye
kirlenmiş toprak,hava ,su;zehirlenmiş bitki ve
hayvanlar;göçmüş tarım ve orman alanları;sağlığını yitirmiş
yöre insanının kalabileceği unutulmamalıdır.
14


12
ORMAN YANGINLARI
13
ORMANLAR
YAĞMUR ORMANLARI
Sera gazları,fosil yakıtlardan çıkan
CO2,metan,CO(karbon monoksit),hidroklorokarbon
önemlileri
Buzulların erimesi
Okyanuslarda su seviyesinin yükselmesi,bazı ada
ve ülkelerin sular altında kalması
Büyük tayfunlar,sel felaketleri
Buharlaşma artışına bağlı olarak daha fazla
yağmur ve sel
Rüzgarın yön değiştirmesi ve yağmur alan yerin
kuraklık yaşaması
Maddi ve manevi zararlar
Önümüzdeki 50 yılda 5 derece tahmini artış.








Tropikal ve ılıman yağmur ormanları
Sık , sıcak ve nemli büyük alan kaplayan
ormanlardır.
Dünyamızın en büyük biyolojik
hazineleri,bitki ve hayvan türü zengini
Dünyamızın akciğeri
İlaçların hammaddesi
Büyük su kaynakları
Alanları % 6 dan %4’e düşmüştür.
Dünyanın iklim dengesini sağlar.
18
2
TEHLİKELİ ATIKLAR

BERTARAF
Türkiye’nin 11 Eylül ü,Tuzla vakası.2006 yılının
Nisan ayında 640 varil ve poşet toprağa gömülü
olarak bulundu.



Ülkemizde günlük 550 ton zehirli atık,yani saatte
23 ton zehirli atık.Yıllık toplam yaklaşık 300.000
ton.
Türkiye’nin ilk tehlikeli atık yakma tesisi İZAYDAŞ.
Sadece 35 000 ton/yıl bertaraf edebiliyor.
Diğer: PETKİM- 17 500 ton/yıl

19
20
21
22
23
24
26
27

25
ÇERNOBİL
MEKSİKA KÖRFEZİ
3
BÖLÜM II
TEHLİKELİ ATIKLAR
 ÇEVRE

KİRLİLİĞİNE NEDEN
OLAN ATIKLAR VE ÇEŞİTLERİ
Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen,
korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden
dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından
risk teşkil eden atıklara “tehlikeli atık” denir.
Tehlikeli atıkların toplanması,
taşınması, geri kazanımı ve bertarafı
özel altyapı tesisleriyle mümkün
olmaktadır.

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların
çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından
dolayı ekosistem zarar görmektedir.

28
29
Tehlikeli Atıklar Nelerdir
30
Kontamine ambalajlar
Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara
örnek olarak;

31
Tehlikeli madde ile kontamine olmuş
ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları,
yağ teneke ve varilleri v.b. kısacası,
üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı,
toksik çevreye zararlı gibi) bulunan
ambalajlar)

32

33
Metallerin mekanik olarak işlenmesi
esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar
(yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)

34
Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları,
sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve
solüsyonlar)
35
Tehlikeli madde ile pislenmiş
bez, eldiven, üstübü,
koruyucu giysiler gibi atıklar
36
4

Organik solventler,
boya atıkları
TEHLİKELİ ATIKLAR




37
Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler
Filtre tozları
Yağ içeren kablo atıkları
Vb.
38
Ülkemizde yıllık toplam tehlikeli atık
üretiminin ~ 1.3 milyon ton/yıl olduğu
tahmin edilmektedir . (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı)

39
ATIK PİLLER
Türkiye’de yılda yaklaşık 6-7 bin ton pil piyasaya
sürülmektedir. Cep telefonundan saate, oyuncaktan tv
kumandasına, dizüstü bilgisayara kadar hayatımızı kolaylaştıran
birçok alanda kullanılmaktadır.
 Özellikle nikel kadmiyum, nikel metalhidrit ve lityum iyon
piller geri kazanılmaktadır. Bu tür pillerin geri kazanımından
nikel, kobalt ve kadmiyum elde edilmektedir. Dünyada rezervleri
oldukça azalan kobaltın atık pillerden geri kazanım yoluyla elde
edildiği bilinmektedir.


40
Atık pilleri ayrı toplayalım
41
ATIK PİLLERİ NE YAPMALIYIZ?
42
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR
Atık pillerin çöpe, toprağa, denize, akarsulara ve
kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları
durumunda içerdikleri ağır metaller çevrenin
kirlenmesine yol açabilmektedir.
 Kadmiyumlu pil bir olimpik havuzun üçte birini
doldurmaya yeterli 600.000 litre suyu
kirletebilmektedir. Bu da yaklaşık 11 kişinin yıllık su
ihtiyacına karşılık gelmektedir.
 Kullanım ömrünü tamamlamış piller ve bataryalar
tüketici tarafından atık pil toplama kutularında
biriktirilmeli, atık pil geri dönüşüm tesislerine
gönderilmelidir.
Yasaklanan zehirli maddeleri
biliyor musunuz?
 Kurşun (Pb)
 Civa (Hg)
 Kadmiyum (Cd)
 Krom (Cr+6)
 Polibromürlü Bifeniller
(PBB)
 Polibromürlü Difenil
Eterler (PBDE)

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EŞYALARIMIZI
Üreticilere,
Belediyelerin kurduğu Atık Getirme Merkezlerine
Alışveriş merkezlerinde bulunan getirme
merkezlerine teslim edebiliriz.



43
44
45
5
TEHLİKESİZ
ATIKLAR
AMBALAJ ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ



AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj atıkları çöp
değildir.
46

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümünden
elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve
marley gibi malzemeler üretilmektedir.
Metal ambalaj atıkları eritilerek yeniden
hammadde olarak kullanılmaktadır.
Cam ambalaj atıkları parçalanıp-küçültülerek,
yeniden cam ambalaj ve hediyelik eşya yapımında
kullanılabilmektedir.
Kağıt-karton ambalaj atıkları kağıt fabrikalarında
işlenerek, tekrar kağıt, karton üretiminde
kullanılmaktadır.
47
48
1 ton kağıt/karton atığın
geri dönüşümü ile 17
ağacın kesilmesi
önlenmektedir.
1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile %95 oranında
enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
49
Alüminyum atıklar geri kazanıldığında %99 oranında
kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır.
50

Ambalaj atıklarını çevremizde gördüğümüz ambalaj
atıkları geri kazanım kumbaralarına atabiliriz.
51
KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN GERİ
KAZANIMI İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
Kullanılmış kızartmalık atık
yağları lavaboya, çöpe,suya ve
toprağa dökmeyin, ayrı
biriktirin.
BİLİYOR MUYUZ?

Kullanılmış kızartmalık yağların ekotoksik özellik gösterdiğini,
denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde su yüzeyini
Kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlediğini,balıklar
ve diğer canlıların ölümüne neden olduğunu,
 Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağların evsel atık
su kirliliğinin %25 ‘ini oluşturduğunu,
 Kullanılmış kızartmalık yağların önemli bir içme suyu kaynağı
olan yer altı sularının kirlenmesine sebep olduğunu
 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu
kirletir.
 Kızartmalık yağlar biyodizel üretiminde ya da elektrik üretimi
amacıyla geri kazanılabilmektedir

52
53
Size hizmet veren belediye
ile kullanılmış kızartmalık
yağlarınızın toplanması
konusunda iletişime geçin.

54
6
BÖLÜM III
ATIK YÖNETİMİ
 ÇEVRE
MEVZUATI GEREĞİ
SORUMLULUKLAR VE
GÖREVLER
55
•Atıkların
oluşumlarından
bertarafına kadar
çevre ve insan
sağlığına zarar
vermeden
yönetimlerinin
sağlanmasına yönelik
genel esasların
belirlenmesi
56
ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI

61
ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI
Yasal düzenlemelere göre, tehlikeli
atıkların yönetilmesi ile ilgili
sorumluluğun büyük kısmı, tehlikeli
atığı üretene verilmektedir. Buna göre
üreticiler atığın işyerinde geçici
depolanmasından taşınması ve
bertaraf / geri dönüşüm işlemlerine
kadar direkt ve müteselsilen
sorumludur
58
57





Devamı...
Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri
almak,
Atıklarını tesis içerisinde uygun şekilde depolamak.
(Bunun için beton zeminli (ya da eşdeğeri),
sızdırmazlığı sağlanmış, üzeri kapalı bir geçici
depolama alanı oluşturmak, atıklarını niteliğine
uygun ayrı haznelerde depolamak).
3 yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten
onay almak,
Atıklarını ilgili yönetmelikteki esaslara uygun olarak
kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık geri
dönüşüm/bertaraf tesislerine göndermek
Atık taşımacılığında mevcut uluslararası
standartlara uymak,
59


Atık bertarafının/geri dönüşümünün tesis dışında
yapılması durumunda; ulusal atık taşıma formunu
doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,
Atık beyan formunu her yıl, takip eden yılın en geç
Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri
içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web
tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak
ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını
saklamak
60
ÇEVRE İZNİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
BÖLÜM IV
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
(29.04.2009/27214)
Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi
İşletmeler; çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde
sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet veya
tesisler (Ek–1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler
(Ek–2 Listesi)
 “Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan
işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve
lisansı alması zorunludur.”
“Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmelik“
(12.11.2010/27757)
 ÇEVRESEL



YAPTIRIMLAR
Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi
kurma kriterleri
MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya
tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da
yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre
yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az
bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş
çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti
almak veya çevre yönetim birimi kurmak,
zorundadır.
62
63
7
YASAL DÜZENLEMELER

Anayasanın 56. maddesi ;
-Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir.
-Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek devletin ve vatandaşların
ödevidir.
64


66
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 182 ‘ye göre;
Çevrenin taksirle kirletilmesi
(1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa,
suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî
para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta,
suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir
yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur.
(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların
ortaya
çıkmasına,
üreme
yeteneğinin
körelmesine,
hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye
neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların
toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)
hükmü bulunmaktadır.

68
69
Çevre cezaları
YASAL DÜZENLEMELER


Çevre Kanununun 3/g maddesi
Kirleten öder prensibi
-Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi,
sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin
iyileştirilmesi için yapılan harcamaların,
kirleten veya bozulmaya neden olan
tarafından karşılanması,
-Yetkili mercilerin gerekli tedbirleri almasını
gerektiren haller,
-Masrafların kirletenden tahsili
YASAL DÜZENLEMELER
Çevre Kanununun 15. maddesi
- Çevre kanununda ve yönetmeliklere aykırı
davranış halinde, faaliyetin kısmen veya
tamamen, süreli veya süresiz olarak
durdurulması
Çevre Kanununun 28. maddesi
- Kirletenin sorumluluğu
- Çevreyi kirletenlerin ve çevreye zarar
verenlerin sebep oldukları kirlenme ve
bozulmadan doğan zararlardan dolayı
sorumluluğu
- Kusur şartının aranmaması
- Genel hükümler
67

-
YASAL DÜZENLEMELER
Çevre Kanununun 20. maddesi m bendi
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre
yönetim birimini kurmayanlara 6.000 Türk Lirası,
çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da
Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet
almayanlara 4.000 Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
70
2872 sayılı “Çevre Kanunu”
65

YASAL DÜZENLEMELER
YASAL DÜZENLEMELER

71
İşletmelerin; yapılacak denetimlerde, kapasiteleri
ve yapıları ne olursa olsun; ekosistemin hava, su
ve toprak bileşenlerinde evsel ve endüstriyel
nitelikli kirliliğe sebebiyet vermelerinin tespit
edilmesi halinde karşılaşabilecekleri maddi cezalar
3.000.000 Türk Lirasını bulabilmektedir. Çevre
cezaları hukuku gereği, cezai işlem yapılırken her
bir ihlal için ayrı ayrı hesap yapılır ve
kurum/kuruluşlara üç katı uygulanır.
Cezai İşlem dağılımı atık cinsine göre;
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü, 2010 yılında yaptığı 3628 adet
çevre denetimi sonucunda Türkiye genelinde
toplam 15.000.000 TL idari para cezası keserken,
247 faaliyet için de durdurma cezası vermiştir.
72
8
TEŞEKKÜRLER !
73
9
Download