İYİ YÖNETİŞİM
Yönetişim;
Vatandaşların, hedef grupların ortak çıkarlarını
bir noktada birleştirecekleri,yasal haklarını
uygulayacakları,sorumluluklarını yerine
getirecekleri, sorunlarını çözebilecekleri sistem
mekanizma ve süreçleri kapsar.
Bu ancak aktörlerin ortak kararı ve kararlılığı
ile olur.
İyi Yönetişim
Toplumun kritik ihtiyaçlarının giderilmesi
bakımından kamusal kaynakların ve
sorunların etkin ve etkili yönetimi anlamına
gelmektedir.
 Yönetişim
terim olarak ilk kez Kuzey
Avrupa’da ardından da bütün dünyada
kullanılmaya başlanmıştır.
 Yönetişim kavramı ise ilk olarak 1989
yılında DÜNYA BANKASI’nca yayınlanan
bir raporda kullanılmıştır.
 1992 Rio Konferansının en temel belgesi
olan Gündem 21 belgesi ‘küresel ortaklık’
kavramını gündeme getirmiş, bu kavramla
birlikte geleneksel yönetim anlayışı yerini
çok aktörlü yönetim olarak yönetişime
bırakmıştır.
 Avrupa
komisyonu kendi yönetişim konseptini
oluşturmuş ve Avrupa Yönetişimi Beyaz
Kitabı olarak adlandırılan belgede ayrıntılı
yer vermiştir.
Yönetişim; Devlet – kamu, yerel yönetim,
özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları (STK),
yerel halk.
Yönetişimin;
Ekonomik, politik, kültürel, yönetsel,
çevresel bileşenleri vardır.
Ekonomik Yönetişim; adalet, yoksulluk, yaşam
kalitesi üzerinde etkisi olan ve bir ülkenin
ekonomik faaliyetlerini etkileyen karar
süreçleridir.
İyi yönetişimde etkin devlet;
 Kırsalda refahı artıran, bireylerine daha mutlu yaşama
ortamını sağlayabilen,
 Çevreyi, doğayı gözeten,
 Yerelin önceliklerine ve sorunlarına eğilen,
 Pazar yaratabilen, pazarı büyütebilen, bireylerine
ekonomik gelecek sağlayan malları, hizmetleri ve
koşullara göre kuralları özendiren,
 Ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmada ortak,
kolaylaştırıcı ve katalizör olarak rol alan ve çevreyi
gözetendir.
Devlet-kamu bunu gerçekleştirmek için kalkınmanın ve
yerelin yönetişim aktörleri otoriteyi paylaşmak, ortak
çalışma durumundadır.
Devlet bunun için; paylaşımcılığı, katılımcılığı, şeffaflığı
öngörmelidir.
İYİ YÖNETİŞİMİN UNSURLARI
TÜRKİYE’DE İYİ YÖNETİŞİM
Türkiye’de son yıllarda yönetişim yolunda AB
üyeliği adaylığının da hızlandırıcı etkisi ile
birlikte,yapısal reformlar ve çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır
TÜRKİYE’DE İYİ YÖNETİŞİM
KAPSAMINDA ATILAN ADIMLAR
1-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2-Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
3-Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı
4-Genel idari Usul Kanunu Tasarısı
5-E-Devlet Uygulamaları
1-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bu kanun ile düzenlenen bilgi edinme,kamu
kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşalarına yapışan
bilgi edinme başvururularıyla kullanılan bir
hak olup,idareye bilgi edinme başvurularını
yanıtlama yükümlülüğü getirir.
2-Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
İdare-vatandaş ilişkilerinden kaynaklanan
şikayetlere etkin ve hızlı çözümleri
getiren,idarenin eylem ve işlemlerine hukuka
uygunlukla birlikte yerindenlik yönünden
inceleyen ve sorunun çözümü için önerilerde
bulunan bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur.
3-Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı
Bu tasarının genel gerekçesinde kamu
yönetiminde iyi yönetişim ilkelerinin hayata
geçirilebilmesi amacı açıkça ifade edilmiş
olup bu kapsamda tasarı yönetişim
ilkelerinin gerçekleştirilmesi amacı
doğrultusunda değerlendirilmiştir.
4-Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı
İdarenin demokratikleşmesi,şeffaf
olması,idare-birey ilişkilerinin gizlilik
geleneğinden uzaklaşarak açıklağa
kavuşması,idarenin işlemlerine ilgili bireyin
de katılımının sağlanması idare usulünün iyi
yönetişimle paralellik taşıyan nitelikleridir.
5-E-Devlet Uygulamaları
E-devlet,devletin vatandaşlara karşı yerine
getirmekle yükümlü olduğu görev ve
hizmetler ile vatandaşların buna karşılık
devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin
karşılıklı olarak eloktronik iletişim ve işlem
ortamlarında güvenli olarak yürütülmesidir.
E-Devlet
Uygulamaları
Vergi Dairesi Tam
Otomasyon Projesi
(VEDOP)
 Bütçe Yönetim ve
Enformasyon
Sistemi (BYES)
 Milli Emlak
Otomasyon Projesi
(MEOP)

Mali Sistemde Yapılan Düzenlemeler
1-Bütçe Reformu
2-Muhasebe Reformu
3-Personel Reformu
TEŞEKKÜR EDERİZ…