biyoloji - Doğru Tercihler

advertisement
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12-B
61.
Işık
1. durum
Işık
2. durum
Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma
getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14
12-B
62. Hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan; sinir
şeridinin yeri, tükettiği besin çeşidi, süt bezlerinin varlığı ve verimli döller verme özellikleri göz
önünde bulundurulursa bu kriterlerin alemden
türe doğru kullanım sırası hangisinde doğru verilmiştir?
64. Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde karaciğer ve pankreas görev yapar.
Karaciğer
A) Sinir şeridinin yeri → Tükettiği besin çeşidi → Süt
bezlerinin varlığı → Verimli döller verme
B) Sinir şeridinin yeri → Süt bezlerinin varlığı →
Tükettiği besin çeşidi → Verimli döller verme
C) Verimli döller verme → Tükettiği besin çeşidi →
Süt bezlerinin varlığı → Sinir şeridinin yeri
D) Verimli döller verme → Süt bezlerinin varlığı →
Sinir şeridinin yeri → Tükettiği besin çeşidi
E) Süt bezlerinin varlığı → Sinir şeridinin yeri →
Tükettiği besin çeşidi → Verimli döller verme
Pankreas
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
gliserol
gliserol
1
2
A)
İnsülin artar
Glukagon artar
B)
Glukagon artar
İnsülin artar
C)
İnsülin artar
Glukagon değişmez
D)
Glukagon değişmez
İnsülin artar
E)
İnsülin değişmez
Glukagon değişmez
65. Aşağıdaki grafik bir X ortamında bulunan bakteriyofajın zaman içindeki değişimini göstermektedir.
Bakteriyofaj sayısı
Yağ asidi
Yağ asidi
Yağ asidi
Yağ asidi
Yağ asidi
Zaman
Bu farklılığa trigliseritlerin yapısındaki,
Buna göre X ortamı,
I. Bağ çeşidi
II. Gliserol molekülü
III. Yağ asidi molekülü
I. Bakteri hücresi
II. Civciv embriyosu
III. Yaprak hücresi
IV Epitel hücresi
verilenlerden hangileri neden olabilir?
D) I ve III
Bu dengenin sağlanması şekilde verildiği gibi ise,
kan şekerinin normal seviyeye gelmesi için 1 ve 2
‘ye ne yazılmalıdır?
(B) Trigliserit
Yağ asidi
A) Yalnız I
2
1
63. Aşağıda A ve B olmak üzere iki farklı trigliserit verilmiştir
(A) Trigliserit
Pankreas
Kandaki normal
glikoz
B) Yalnız II
hücrelerinden hangileri olabilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve IV
15
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
12-B
66.
68. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal dokulardan
epitel dokunun organizmadaki görevlerinden biri
değildir?
Tükrük bezi
Ağız
a
A) Duyu
B) Emme
C) Boşaltım
D) Çoğalma
E) Salgılama
mide
Karaciğer
b
c
Anüs
Verilen şekil insanda sindirim sistemini özetlediğine göre a, b ve c kısımları için,
I. a, besinlerin mideye indiği yerdir.
II. b’den salgılanan iyonlar c’de bazik ortam oluşturur.
III. c’de kimyasal sindirim tamamlanır.
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II. ve III.
C) I. ve II.
E) I., II. ve III.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
kalınbağırsak
69. Salgı epitelinin ürettiği mukus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
67. Sperm hücrelerinin oluşumundan döllenmesine
kadar geçen süre için,
A) Salgılandığı yüzeyi kayganlaştırır.
B) Sindirim kanalı iç yüzeyini korur.
C) Besinlerin kimyasal sindirimini başlatır.
D) Ağızdaki besinleri lokma halinde yapıştırır.
E) Bazı hayvanlarda deri solunumunu kolaylaştırır.
I. Hareketi için gerekli enerjiyi sağlamak üzere çok
sayıda mitokondriye sahip olması
II. Golgi, ribozom ve endoplazmik retikulum gibi organellerinin olmaması
III. Sulu ortamda sperm hücresini yumurtaya iten
kamçısının bulunması
verilenlerden hangileri döllenmede sperm hücresine avantaj kazandırır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II. ve III.
C) I. ve II.
E) I., II. ve III.
16
12-B
70. Hayvansal bir hücrede azotlu metabolik atık NH3 azalırken ATP’nin tüketildiği ve CO2 de kullanıldığı görülüyor.
72. Mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunan ortak
yapılardan biri de ETS’dir.
Elektron taşıma sistemi ile ilgili,
Bu olay ve olayın gerçekleştirildiği hücre için,
I. İndirgenme yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleşmesi
II. Elektronların sahip olduğu enerji ile ATP sentezlenmesi
III. Zar kıvrımları üzerinde bulunması
I. Karaciğer hücresidir.
II. Üre sentezlenmektedir.
III. Katabolik bir olaydır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
A) Yalnız I
E) I., II. ve III.
B) Yalnız II
D) II. ve III.
C) I ve II
E) I., II. ve III.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) II. ve III.
verilenlerden hangileri doğrudur?
73. • Fosfolipit
•Glikoprotein
•Glikolipit
•Lipoprotein
71. Hormonlar; homeostasinin korunmasında sinir sistemiyle birlikte çalışan ve iç salgı bezlerinden salgılanan
kimyasal uyarıcılardır.
Buna göre hormonlar için,
Verilen moleküller incelendiğinde,
I. Aynı endokrin bezden farklı hormonlar salgılanabilir.
II. Bazı hormonlar hücrede dehidrasyona neden olabilir.
III. Bazı hormonlar bir türde farklı cinsiyetlerde etkili
olabilir.
I. Lipit içerir.
II. Yapıya katılır.
III. Golgide sentezlenir.
IV. Hücre zarında bulunur.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
verilenlerden hangileri tüm hücreler için doğrudur?
A) Yalnız I
A) II. ve III.
B) Yalnız II
D) II. ve III.
C) I. ve II.
B) II. ve IV.
D) I., III. ve IV.
E) I., II. ve III.
17
C) III. ve IV.
E) I., II., III. ve IV.
12-B
74. Tek yıllık otsu bir bitkide aşağıdaki yapılardan
hangisi bulunmaz?
76. Stomalar epidermis hücrelerinin farklılaşması ile oluşmuş yapılardır.
Her bir stomayı oluşturan bekçi hücreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ksilem
B) Stoma
C) Floem
D) Epidermis
E) Kambiyum
75. Kollenkima ve sklerenkima hücrelerinin ortak ve farklı
özellikleri venn şemasında numaralandırılmıştır.
Kollenkima
II
I
77. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel dokulardan epidermis dokusunun görevlerinden biri değildir?
A) Bitkiyi enfeksiyonlara karşı korur.
B) Yaprakta yaralanan kısımları onarır.
C) Yaprağı mekanik etkenlerden korur.
D) Yaprak dokusunda aşırı su kaybını önler.
E) Işığı alt tabakalara geçirir, fotosenteze yardımcı
olur.
Sklerakima
IV
V
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Her bir stoma iki bekçi hücresinden oluşur.
B) Şekil değiştirerek stoma çapını ayarlar.
C) Bölünme potansiyelleri yüksektir.
D) Stoma yoğunluğu çevresel ve genetik faktörlere
bağlıdır.
E) Bir bitki en çok stomalarından su kaybeder.
III
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I, esneklik sağlar, büyümeyi sınırlandırmaz.
B) II, çeperleri kalın olup lignin içermektedir.
C) III, karayosunu hariç tüm bitkilerde bulunur.
D) IV, bitkide sürgünün genç kısımlarına destek olur.
E) V, olgunlaştıklarında canlılıklarını koruyan hücrelerdir.
18
12-B
78. Bitki, mantar ve bakterilerde görülen hücre çeperi
ile ilgili,
80. Kemik yapısı üzerine etkisi olan hormonlar şunlardır:
•Parathormon
•Kalsitonin
•Büyüme hormonu
•Eşey hormonları
I. Suda çözünmeme
II. Dayanıklılığı artırma
III. Organik moleküllerden oluşma
IV. Düşük yoğunlukta patlamayı önleme
Verilen hormonların özellikleri ve görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) II ve III
B) II ve IV
E) I, II, III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) I, III ve IV
C) I, II ve IV
A) Parathormon kemikte kalsiyumun azalmasına neden olur.
B) Kalsitonin kandan kemiklere kalsiyum geçişini düzenler.
C) Erkekteki testosteron kemik ve kas gelişiminde
etkilidir.
D) Büyüme hormonu kemik dahil birçok dokuda etkilidir.
E) Bu hormonların etkisi canlının yaşamı boyunca
devam eder.
81. Fotosentez olayı ile ilgili,
79. Hayvanlarda gaz alış-verişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. Fotosentez bitkinin tüm yeşil kısımlarında meydana gelir.
II. Fotosentez yapan tüm canlılarda kloroplastlar görevlidir.
III. Fotosentezde elektron kaynağı H2O’dur.
A) Bazı hayvanlarda solunum gazlarının taşınmasında kanın görevi yoktur.
B) Solunum yüzeyinin geniş olması birim zamanda
alınan oksijen miktarını artırır.
C) Soğukkanlı canlılardan sıcakkanlılara doğru gidildikçe pigment miktarı artmıştır.
D) Atmosferdeki oksijenin artması birim zamanda nefes alıp-verme sayısını artırmıştır.
E) Omurgalı hayvanlarda solunum pigmentlerinin alyuvarda olması kanın akışını artırır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
19
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
12-B
82. Aşağıda bir hücrenin mitoz bölünme evreleri gösterilmiştir.
Buna göre,
b
d
c
e
I. Bölünme bitki hücresine ait olabilir..
II. Profaz evresinde 8 kromotit oluşmuştur.
III. Sentrozom eşlenmesi görülmez.
IV. Bu hücre epidermis hücresi olabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
A) Kök hücrelerine besin sağlayarak
B) Kök hücrelerinin büyümesinde rol oynayarak
C) Topraktaki su ve minerallerin emilimini sağlayarak
D) Atmosferdeki azotu bitkinin kullanabilceği hale getirerek
E) Köklerinin diğer bitki köklerinden yararlanmasını
sağlayarak
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
a
84. Mikorizalar bitki beslenmesine aşağıdakilerden
hangisini yaparak katkıda bulunurlar?
83.
85. Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında DNA miktarındaki değişmeler şemada gösterildiği gibidir.
Oksijen
gazı
Yeşil
bitki
Beyaz
Mavi
Yeşil
Sarı
Kırmızı
?
Yukarıda kurulan fotosentez düzeneğinde renkli
saydam filtrelerden hangisi konulduğunda tüpte
toplanan oksijen gazı miktarı en fazladır?
A) Beyaz
B) Mavi
C) Yeşil
D) Sarı
E) Kırmızı
Soru işaretli (?) yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) X
B) 2X
C) 3X
D) X/2
E) X/4
20
12-B
86. Bazı bitki türleri polenlerini yaymada rüzgarın ve suyun fiziksel özelliklerinden yararlanır.
88. İki grup domates laboratuvar koşullarında yetiştirlimiştir. Bu gruplardan birinin yetiştiği toprağa humus katılmıştır. Diğerinin yetiştiği toprağa humus katılmamış,
kontrol grubu yapılmıştır. Humussuz toprakta yetişen
bitkilerin yaprakları humus bakımından zengin toprakta yetişenlere göre, sarı renkte olduğu görülmüştür.
Bu durumun bitkilere sağladığı avantajlar,
I. Hayvanları kendilerine çekebilmek için taç yaprak,
hoş kokular üretmek zorunda değildir.
II. Polenlerin gelişi güzel dağılmasına neden olur.
III. Çok sayıda polen üretilerek bu polenlerin tepecik
kısmına ulaşımı sağlanır.
Yapraklardaki bu renk faklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Humus bitki köklerini daha fazla su almasına neden olmuştur.
B) Humusta bulunan içindeki mikroorganizmalar etkili
olmuştur.
C) Humus içindeki bazı mineraller yaprakta klorofil
sentezini artırmıştır.
D) Humus içindeki organik besinler bitkinin büyümesine etki etmiştir.
E) Yeşil yapraklı bitkiler klorofil için gerekli enerjiyi humustan sağlamıştır.
verilenlerden hangileri olabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
87.
Enzim aktivitesi
a
0
1
2
3
b
4
5
6
7
8
9 10
89.
başçık
tepecik
ovaryum
sapçık
pH
tohum taslağı
taç yaprak
çanak yaprak
Enzim aktivitesi ve pH ilişkisini gösteren yukarıdaki grafiğe bakılarak,
I. İki enzimin aktif olduğu pH aralığı farklıdır.
II. b, ince bağırsakta etkili olan bir enzim olabilir.
III. a ve b aynı hücre tarafından sentezlenir.
IV. a enzimi b’nin aktif olduğu ortamda çalışamaz.
Yukarıda şekli verilen çiçek ile ilgili,
I. Dıştan içeri doğru çanak yaprak, taç yaprak, erkek
organ ve dişi organ bulunur.
II. Doğrudan üremeye katılan kısımlar erkek ve dişi
organlardır.
III. Dişi ve erkek organ beraber bulundukları için tam
bir çiçektir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
21
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
12-B
90. Stoma, iki bekçi hücresi ile aralarında bulunan stoma
açıklığından meydana gelir.
I. durum
II. durum
I. Asitliğin artması
II. Glikozun dehidrasyonu
III. K+ iyonunun azalması
verilenlerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stomanın I. durumdan II. duruma geçmesinde
bekçi hücrelerindeki,
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
22
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards