indir

advertisement
BÜYÜKKIŞLA ŞEHİT RAMİS ŞAHİN ANADOLU KIZ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 10/A ÇG SINIFI SEÇMELİ
TARİH VE TARİH DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI
SORULARIDIR
Adı:
Soyadı:
1)19. Yüzyıl Avrupa’sı için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)İngiltere,Fransa,Rusya,İspanya,Hollanda ve
Avusturya dünya politikalarına yön veren
devletlerdi.
b) Bu yüzyılın yarısından itibaren siyasi birliğini
tamamlayan İtalya ve Almanya’da güçlü devletler
sahnesine katıldı.
c)Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı ile
çok uluslu devletler(Osmanlı-Avusturya) toprak
kaybetmeye başlamıştı.
d)Osmanlı Devleti Batı tarzı ıslahatlar yapmıştır.
e)Osmanlı Devleti bu yüzyılda en çok İran ile
mücadele etmiştir
7)Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mehmet Ali
Paşa,Kütahya’ya kadar ilerlemiş;olaya İngiltere ve
Fransa dahil olarak Kütahya Antlaşması
imzalanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa’ya karşı
üstünlük kazanmıştır.
b)Osmanlı Devleti’nin iç meselesi dış mesele haline
dönmüştür.
c)Mehmet Ali Paşa,Fransa’nın desteğini
kazanmıştır.
d)Rusya,Osmanlı Devleti’ne karşı ikiyüzlü bir
politika izlemiştir.
e)Mehmet Ali Paşa bozguna uğramıştır.
2)Osmanlı Devleti’nde padişah yetkilerinin ilk kez
kısıtlandığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tanzimat Fermanı b)Islahat Fermanı c)Sened-i
İttifak
d)I.Meşrutiyet e)II.Meşrutiyet
8)Boğazlar Sorunu aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
a)Balta Limanı Antlaşması b)Yaş Antlaşması
c)Berlin Antlaşması d)Paris Antlaşması e)Hünkar
İskelesi Antlaşması
9)Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak
hakimiyeti hangi antlaşma ile sona ermiştir?
a)Hünkar İskelesi Antlaşması b)Balta Limanı
Antlaşması c)Paris Antlaşması d)Londra Boğazlar
Antlaşması e)Viyana Kongresi
3)Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde
yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri
değildir?
a)Divan kaldırılarak yerine bakanlıklar kuruldu.
b)Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i
Mansurei Muhammediye ordusu kuruldu.
c)Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu.
d)Tımar sistemi kaldırılarak memurlara maaş
bağlandı
e)Posta ve polis teşkilatı kuruldu.
10) -Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik
akımının olumsuz etkilerinden korunmak
-Avrupalıların azınlıklar konusunda içişlerimize
karşımasını önlemek
-1840 Londra Konfersansı’nda M.Ali Paşa’ya
karşı Avrupalıların desteğini almak
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki gelişmelerden
hangisinin nedenidir?
a)Islahat Fermanı b)I.Meşrutiyet c)Tanzimat
Fermanı d)II.Meşrutiyet e)Sened-i İttifak
4)Osmanlı Devleti’nde II.Mahmut zamanında
çıkarılan ilk resmi gazetenin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Tercüman-ı Ahval b)Havadis c)Takvim-i Vakayı
d)Albayrak e)İrade-i Milliye
5)Osmanlı Devleti’ne ilk ayaklanan ve ilk
bağımsızlığını kazanan devlet sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yunanlılar-Bulgarlar
b)Sırplar-Bulgarlar
c)Araplar-Karadağ
d)Sırplar-Yunanlılar
e)Gürcüler-Araplar
6)Fransız İhtilali’nin etkilerinden dolayı Avrupa’da
bozulan sınırlar ve siyasi dengeleri yeniden
düzenlemek için 1815’te toplanan kongrenin adı
nedir?
a)Viyana Kongresi b)Paris Kongresi c)Berlin
Kongresi d)Londra Kongresi e)İstanbul Kongresi
11)Askerliğin vatan görevi haline geldiği ve daha
sonra Gayrimüslimlerin askerlikten nakdi bedel
ödemek şartıyla muaf tutulduğu olaylar sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Islahat Fermanı-Tanzimat Fermanı
b)I.Meşrutiyet-II.Meşrutiyet
c)Tanzimat Fermanı-II.Meşrutiyet
d)I.Meşrutiyet-Islahat Fermanı
e)Tanzimat Fermanı-Islahat Fermanı
12)Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile bir Avrupa
Devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupalı
devletlerin garantisi altına alınmıştır?
a)Viyana Kongresi b)Paris Barış Antlaşması
c)Londra Antlaşması d)İstanbul Antlaşması e)Atina
Antlaşması
13)Osmanlı Devleti,Ayastefenos Antlaşması’ nın
iptali için aşağıdaki yerlerden hangisini İngilizlere
vermiştir?
a)Mısır b)Tunus c)Kıbrıs d)Girit e)Trablusgarp
14)Osmanlı tarihinde ilk kez Ermeni Meselesi’nin
gündeme geldiği ve Osmanlı-Almanya
yakınlaşmasının başladığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Paris Antlaşması b)Atina Antlaşması c)İstanbul
Antlaşması d)Londra Antlaşması e)Berlin
Antlaşması
15)Ermeniler 1887’de İsviçre’de Hınçak,1889’da
Rusya’da Taşnak Cemiyeti’ni kurdular.
Ermenilerin bu cemiyetleri kurmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti
kurmak
b)Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etmek
c)Bölgede barışı sağlamak
d)Osmanlı üzerinde yaşayan Ermenilerin
ayaklanmasını önlemek
e)İngilizlere,Rusya politikasında destek vermek
16)Mısır’ın 1881 yılında İngilizler tarafından işgal
edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)İngilizlerin Mısır’ı Ruslara kaptırmak istememesi
b)Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Mısır’ın öneminin
artması
c)Fransızların bölgede yayılmak istemesi
d)Osmanlı Devleti’nin Mısır’da hakimiyet
kuramaması
e)Mısır’ın önemli yer altı kaynaklarına sahip olması
17)Osmanlı Devleti’nde rejime karşı çıkan ilk
ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Şeyh Sait İsyanı b)Şeyh Bedrettin c)31 Mart
Olayı d)Vakayı Hayriye e)Babı Ali Baskını
18)-Osmanlı Devleti’nde din,dil,ırk,mezhep farkı
gözetmeksizin herkesi Osmanlı Devleti çatısı altında
toplama fikridir.
-Bütün Türkleri bir çatı altında toplama fikridir.
-Merkezi yönetime karşı çıkıp yerinden
yönetimi savunan fikirdir.
Yukarıdaki fikir akımları aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a)Türkçülük-Osmanlıcılık-İslamcılık
b)İslamcılık-Ademi Merkeziyetçilik-Batıcılık
c)Osmanlıcılık-Türkçülük-Ademi Merkeziyetçilik
d)Batıcılık-İslamcılık-Türkçülük
e)Ademi Merkeziyetçilik-Türkçülük-İslamcılık
19)I.Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı
Devleti’ne isyan etmesiyle hangi fikir akımı
önemini kaybetmiştir?
a)Osmanlıcılık b)Türkçülük c)Batıcılık d)Ademi
Merkeziyetçilik e)İslamcılık
20)Osmanlı Devleti,Trablusgarp Savaşı esnasında
Trablusgarp’a karadan yardım gönderememiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Donanmanın yetersiz olması
b)Mısır’ın İngiliz işgali altında olması
c)Ordunun erken terhis edilmesi
d)Ordu içinde siyasi çekişmelerin olması
e)Tunus’un Fransızlar tarafından işgal edilmesi
21)I.Balkan Savaşı’nda olmayıp II.Balkan Savaşı’na
katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Romanya b)Bulgaristan c)Yunanistan d)Karadağ
e)Sırbistan
22)İslamcılık fikrinin en önemli savunucusu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mustafa Kemal Atatürk
b)Enver Bey
c)Prens Sebahattin
d)Mehmet Akif Ersoy
e)Ömer Seyfettin
23)1877-1878 Osmanl-Rus Harbi(93
Harbi)esnasında Plevne’de kahramanca savaşan
ünlü Türk komutanı kimdir?
a)Gazi Muhtar Paşa
b)Gazi Osman Paşa
c)Nene Hatun
d)Mustafa Reşit Paşa
e)Alemdar Mustafa Paşa
24)Aşağıdaki ıslahatlardan hangisi II.Mahmut
döneminde yapılmamıştır?
a)Subay yetiştirmek için Mektebi Harbiye açılmıştır.
b)İlköğretim zorunlu hale gelmiştir
c)Divan kaldırılarak yerine
nazırlıklar(bakanlıklar)kurulmuştur.
d)Mühendishane-i Bahri Humayun açılmıştır.
e)Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu
kurulmuştur.
25)Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra
Osmanlı Devleti üç kıtada toprağı olma özelliğini
kaybetmiştir?
a)I.Balkan Savalı b)II.Balkan Savaşı c)Trablusgarp
Savaşı d)93 Harbi e)Kırım Savaşı
26)I.Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nden
ayrılan son Balkan devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Bulgaristan b)Yunanistan c)Sırbistan
d)Arnavutluk e)Bosna-Hersek
27)-Savaş esnasında İttihat ve Terakki Partisi Babı
Ali baskını ile hükümet darbesi yapmıştır.
-Askerin erken terhis edilmesi ve ordu
içersindeki particilik faaliyetleri Osmanlı’nın
yenilmesinde öne çıkan nedenlerdir.
Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Trablusgarp Savaşı b)93 Harbi c)Kırım Savaşı
d)Dömeke Meydan Savaşı e)I.Balkan Savaşı
28)II.Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı
kaldırılmıştır.Bu olaya tarihte Vakayı Hayriye adı
verilir.
Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan
ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Asakiri Mansurei Muhammediye b)Nizamı Cedit
c)Mühendishanei Bahri Humayum
d)Mühendishanei Berri Humayum e)Hamidiye
Alayları
29)-İlköğretim zorunlu hale getirildi.
-Divan kaldırılarak yerine bakanlıklar kuruldu.
-Yerli üreticilere gümrük kolaylığı sağlandı.
-Memurlara fes ceket giyme zorunluluğu
getirildi.
-Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için
Mektebi Harbiye açıldı.
Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde
yapılan yukarıdaki ıslahatların kapsamına girmez?
a)Eğitim b)Askeri c)Yönetim d)Turizm e)Kültür
30)II.Mahmut “Denize düşen yılana sarılır”sözünü
hangi ülkeyi kastederek söylemiştir?
a)Fransa b)İngiltere c)Almanya d)Yunanistan
e)Rusya
31)Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş
esnasında hangi ülkeden almıştır?
a)93 Harbi-Fransa
b)Kırım Savaşı-İngiltere
c)I.Balkan Savaşı-Almanya
d)Trablusgarp Savaşı-Rusya
e)II.Balkan Savaşı-Fransa
32)II.Meşrutiyet öncesi 1908 yılında İngiltere ve
Rusya arasında yapılan bu görüşmeyle,İngiltere
Rusya’yı Osmanlı topraklarını işgal etmede serbest
bırakmıştır.
1908’de İngiltere ve Rusya arasında yapılan bu
görüşmenin adı nedir?
a)Tersane Konferansı b)Londra Konferansı c)Paris
Görüşmeleri d)Reval Görüşmeleri e)Berlin
Antlaşması
33)31 Mart olayını bastırmak için Selanik’ten
gelen içinde Mustafa Kemal’in de bulunduğu
ordunun adı nedir?
a)Nizamı Cedit b)Hareket Ordusu c)Sekbanı Cedit
d)Kuvayı Milliyr e)Eşkinci Ocağı
34)Osmanlı Devleti’nde meclis kararı ile tahttan
inen ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sultan Abdülaziz b)II.Mahmut c)I.Abdülmecid
d)III.Selim e)II.Abdülhamid
35)Osmanlı Devleti’nde I.Meşrutiyeti ilan ettiren
grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Jön Türkler b)İslamcılar c)Türkçüler d)Ahrar
Partisi e)Batıcılar
36)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın
getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
a)Herkesin can ve mal güvenliğin sağlanması
b)Herkesten gelirine göre vergi alınması
c)Mahkemelerin herkesi açık olması
d)Askerlik için nakdi bedelin kabul edilmesi
e)Rüşvet ve iltimasın kaldırılması
37)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
demokratik yönetime geçildiğinin kanıtıdır?
a)Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması b)Dışardan borç
para alınması c)Devşirme Sisteminin kaldırılması
d)Mebusan Meclisi’nin açılıp Kanuni Esasi’nin ilan
edilmesi e)Avrupa tarzı okulların açılması
38)Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımının
olumsuz etkilerinden en çok Osmanlı Devleti ve
Avusturya etkilenmiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bu iki devletin Avrupa’dan yardım alamaması
b)İki devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması
c)İki devletin demokratik rejimler ile yönetilmesi
d)Rusya’nın bu iki devlete karşı düşmanca tavrı
e)İki devletin hem ekonomik hem de askeri
bakımdan üstün olması
39) -Batı’nın her alanda örnek alınması gerektiğini
ifade eden fikir akımıdır.
- En önemli temsilcisi Tevfik Fikret’tir.
Yukarıdaki fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ademi Merkeziyetçilik b)Batıcılık c)Osmanlıcılık
d)İslamcılık e)Türkçülük
40) -Osmanlı sınırlarında yaşayan Türkleri bir araya
getirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır.
-En önemli temsilcisi Ziya Gökalp ve Ömer
Seyfettin’dir.
Yukarıdaki fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ademi Merkeziyetçilik b)Batıcılık c)Osmanlıcılık
d)İslamcılık e)Türkçülük
Başarılar dilerim.
NOT:Her soru 2,5 puandır.
Gökhan MUTLU
Tarih Öğretmeni
Download