XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

advertisement
TEST
IM
36
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-A
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. 31 Mart Vakası’ndan sonra Kanuniesasi’de şu değişiklikler yapılmıştır;
4. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, bütün vatandaşların eşit hak ve ödevlere sahip olmasıyla ülkenin kurtulacağını savunan fikir akımıdır?
I. Hükümetin padişaha karşı değil, Meclis’e karşı sorumlu olması
II. Padişahın yasaları veto etme yetkisinin sınırlandırılması
III. Padişahın meclisi açma kapatma yetkisinin zorlaştırılması
A) İslamcılık
D) Türkçülük
Yukarıda verilen maddelerden hangileri
Kanuniesasi’nin demokratik esaslara uygun hale
getirildiğinin kanıtıdır?
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
2. İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinin nedenlerinden bazıları
şunlardır;
I. İtalya’nın sömürgeciliğe yönelmesi
II. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunacak
güçten yoksun olması
III.İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı uygarlık alanında geri bıraktığını ve buradaki İtalyanlara kötü
davrandığını iddia etmesi
Yukarıdakilerden hangileri İtalya’nın Trablusgarp’ın
işgaline hukuki gerekçe oluşturma çabasında olduğunu göstermektedir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Oniki
Ada ve Rodos’u geçici olarak İtalya’ya bırakmasının temel gerekçesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin İtalya’nın verdiği söze güven
duyması
B) Yunanistan’ın adaları işgal edebileceğinden endişe
duyulması
C) Adaların etnik yapısının Osmanlı hakimiyetinin devamına uygun olmaması
D) I.Dünya Savaşı’nın çıkması
E) Osmanlı Devleti’nin diplomatik çözümü esas alması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Batıcılık
C) Osmanlıcılık
E) Ademi merkeziyetçilik
5. • Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Kırım bağımsız olacak, ancak Kırım halkı dini yönden halifeye
bağlı kalacaktır.
•Uşi Antlaşması (1912) ile Trablusgarp ve Bingazi
İtalya’ya bırakılacak, ancak Trablusgarp ve
Bingazi’deki Müslümanlar dini yönden halifeye bağlı
kalacaktır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin;
I. Kaybettiği topraklardaki halk ile dini ve kültürel bağları koruma
II. Bölge halkının milli ve manevi değerlerinin korun
masını sağlama
III.Siyasi ve askeri alanda yaşadığı güç kaybını dini
gücü kullanarak en aza indirgeme
hangilerini amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
6. Trablusgarp Savaşı’nda;
I. Oniki Ada ve Rodos’u işgal etmesi
II. Çanakkale Boğazını abluka altına alması
III.Bölge halkının medeniyet yönüyle geri kaldığı
iddia etmesi
yukarıdakilerden hangileri İtalya’nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
TEST
36
12-A
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
7. İttihat ve Terakki Partisi I. Balkan Savaşı’ndaki yenilginin sorumlusunun Kamil Paşa Hükümeti olduğunu savunmuş ve 23 Ocak 1913’te Babıali’ye baskın düzenleyerek yönetime tamamen el koymuştur. Bu gelişmeden
sonra Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında
30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalanmış ve
I. Balkan Savaşı sona ermiştir.
10. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda toprak kayıplarına uğramıştır. Balkanlar’da kaybedilen topraklardan
Anadolu’ya büyük çapta göçler başlamıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde ;
I. Türkçülük akımının güçlenmesine
II. Anadolu’da Türk nüfusunun artmasına
III. Anadolu’da azınlık sorununun ortaya çıkmasına
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;
I. Demokratik olmayan yöntemlerle hükümet değişimi
yaşanmıştır
gelişmelerden hangilerinin yaşanmasına zemin hazırlamıştır?
II. Dış politikadaki gelişmeler iç politikada hareketlen-
melere ortam hazırlamıştır.
III. Savaşın gidişatında Osmanlı Devleti lehine
gelişmeler yaşanmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
8. Osmanlı aydın ve devlet adamları; devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak ve ülkenin parçalanmasını engellemek için bir çok fikir akımı ortaya
atmıştır. Bu fikir akımları Yeni Türk Devleti’nin şekillenmesinde de etkili olmuştur.
Bu fikir akımlarından hangilerinin Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında Atatürk’e ve Türk
milletine ilham kaynağı olduğu savunulabilir?
A) Türkçülük – Batıcılık
B) Osmanlıcılık – İslamcılık
C) Ademi Merkeziyetçilik – Turancılık
D) Osmanlıcılık – Batıcılık
E) İslamcılık – Türkçülük
9. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı Devleti;
Yunanistan ve Bulgaristan ile yaptığı antlaşmalara, bu
ülkelerde kalan Türklerin haklarını korumaya yönelik
hükümler koydurmuştur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız II
11. 1909’da Kanuniesasi’de yapılan değişiklikler ile; hükümet meclise karşı sorumlu olmuş, padişah anayasaya
bağlılık yemini etmeye başlamış ve siyasi partilerin kurulmasına izin verilmiştir.
Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili
hangi yargılara ulaşılamaz?
A) Mutlak yönetim anlayışı zayıflamıştır.
B) Farklı görüşlerin yönetime katılması sağlanmıştır.
C) Kanun üstünlüğü ilkesi pekişmiştir.
D) Halk demokrasiyi benimsemiştir.
E) Yürütme gücü üzerinde yasama organının etkisi
artmıştır.
12. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başlarında, milliyetçilik akımının etkisi ve sömürgeciliğin yaygınlaşması nedeniyle toprak kayıplarına uğramıştır.
Buna göre, aşağıdaki topraklardan hangisinin kaybı
diğerlerine göre farklı bir nedene dayanmaktadır?
Bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile
ilgili;
A) Trablusgarp
I. Balkanlardaki siyasi üstünlüğünün sona erdiği
II. Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğü
III. Rusya’nın panislavizm siyasetinin engellendiği
B) Cezayir
D) Mısır
C) Tunus
E) Arnavutluk
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KAVRAM
IM
E) I ve III
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
EST
AT
KAZAN
D) I ve I
C) Yalnız III
..............
Download