DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

advertisement
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ - EKONOMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 GÜZ DÖNEMİ
EKON 112-EKONOMIYE GİRİŞ II: Ders Çizelgesi
Öğretim Elemanları: Dr. Nuru Giritli (Gr.1) Prof. Dr. Garip Turunç
Dersin Tanımı: Bu ders, ekonomi alanı dışındaki alanlarda eğitim alan öğrencilere ekonomi biliminin
temel makroekonomik kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle Milli
Gelir tespiti, makroekonomik sorunlar ve politika araçları, enflasyon, işsizlik, para
piyasası ile ekonomik büyüme ve kalkınma gibi konularını işleyip analiz etmektedir.
Dersin Amacı: İktisada Giriş II dersinde öğrenciye temel makroekonomik konuları analitik çerçevede
tanıtmak ve günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik olayları daha iyi anlayıp makro
bazda analiz edebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Çağdaş makroekonomik konuları
anlamak için gereken becerilerin geliştirilmesi ve analitik çerçevede değerlendirme
yapabilmeleri üzerinde durulacaktır.
DERS KİTABI
: CASE, FAIR, OSTER DOKUZUNCU BASKIDAN ÇEVİRİ
(2012), EKONOMİNİN İLKELERİ, Palme Yayıncılık
YARDIMCI KİTAP: TÜMAY ERTEK, MAKROEKONOMİYE GİRİŞ,
(2008-3.Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım Aş.
EK KAYNAK: İKTİSADA GİRİŞ, KEMAL YILDIRIM VE DİĞERLERİ,
PELİKAN TIP VE TEKNİK KİTAPÇILIK, ANKARA 2012, 5. BASKI
Hafta
DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinin haftalık programı
Konular
Tarihler
1
7-11 Ekim 2013
Makro İktisada Giriş
 Makro iktisadın İlgi Alanları
 Makro İktisadın Bileşenleri
 Makro İktisadın Kısa Tarihçesi
2
14 -18 Ekim
KURBAN BAYRAMI
3&4
21 Ekim -1
Kasım 2013
4
4 -8 Kasım
11-22 Kasım
Bölümler/Sınavlar
C.F.O 401- 410
Bölüm 20
Ulusal Üretimi ve Milli Geliri Ölçmek
 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
 Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın
Hesaplanması (EK KAYNAK)
 Nominal ve Reel GSYIH’nın
Karşılaştırılması
 GSYİH Kavramının Sınırlılıkları
C.F.O 417- 418
Bölüm 21 ve
İşsizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme
C.F.O 435 - 448
Bölüm 22
C.F.O 453 - 466
Bölüm 23 ve 28



5&6
Sayfa
419-426 Dahil değil Ek Kaynak
E.K sayfa 309-324
C.F.O 426 -430
İşsizlik ve Ölçümü
Enflasyon
Uzun Dönem Büyüme
Toplam Harcama, Toplam Arz, Denge Çıktı
ve Fiyat Düzeyi
 Tüketim teorisi
 Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
 Toplam Arz Eğrisi
 Denge Fiyat ve Gelir Seviyesi
1
7&8
23 Kasım- 4
Aralık
Bölümler
ARA SINAVLAR
20,21,22,23, 28 ve
Ek Kaynak
9 & 10
10
11
12 &13
5 – 13 Aralık
16 -20 Aralık
23 -27 Aralık
 Deflasyonist ve Enflasyonist Açık
 Maliye Politikası
Enflasyon
 Nedenleri
 Sonuçları
 Enflasyon Maliyeti
E.K 431 - 434
Para Arzı ve Bankacılık Sistemi ve Paraya
Genel Bir Bakış
Türkiye’de Para Tanımı ile ilgili Bilgi (EK
KAYNAK)
C.F.O 493 – 496
Bölüm 25 ve Ek
E.K 447 – 451
Kaynak
Para Talebi, Para Piyasaları ve Para
Politikaları
 Para Talebi ve Denge Faiz Oranı
 Para Politikası (EK KAYNAK)
(Genişletici ve Daraltıcı Para
Politikası)
2 -10 Ocak 2014 Uluslararası Ticaret, Mukayeseli Üstünlük ve
Korumacılık
 Ticaretin Ekonomik Temeli:M
ukayeseli Üstünlük
 Ticaret Engelleri: Tarifeler,
Sübvansiyonlar ve Kotalar
 Serbest Ticaret veya Korumacılık?
10 Ocak 2014
Ders Kesimi
14 - 29 Ocak
Final Sınavları
Bölüm 24
C.F.O 471 – 481
Enflasyon için
Makale
C.F.O 523 -525
E.K 513-519
Maliye Politikası
hariç
Bölüm 26
C.F.O 665 -684
Bölüm 34
Ek Kaynak
Bütün Bölümler
2014
Not Dağılımı:
Derse Katılım
Kısa Sınavlar
Ara Sınav
Final Sınavı
%5
%20
%35
%40
Kısa Sınav: Kısa sınavların tarihleri bir hafta önceden öğrenciye duyurulmaktadır. Kısa sınavlar
için bütünleme sınavı yapılması mümkün değildir.
Derse katılım: Derse katılım Üniversite kurallarına göre zorunludur. Derse katılmayan veya da
toplam ders saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler derse katılım notundan sıfır
alırlar. Ders saatlerinin %30’undan fazlasına katılmayan öğrencilere ara ve final sınavına katılıp
katılmadıklarına bakılmaksızın ‘NG’ notu verilir.
Problem Saatleri: Haftada bir yapılacak olan problem saati ders içeriklerini pekiştirmeyi,
kavramsal ve analitik problem çözümü yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Problem
saatlerinde çözülecek sorular öğrencilere bir hafta önceden bildirilecektir.
2
3
Download