1/2 Dersin Adı Girişimcilik Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

advertisement
Dersin Adı
Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)
Dersin Veren Öğretim Elemanı
Girişimcilik
Seçmeli
Dr. M.Savaş TURHAN
Haftalar bazında işlenecek konuların dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Konu
Giriş
Dünyada ve Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi
Girişim ve Girişimcilik Kavramları ve Girişimcilerde Bulunması Gereken Nitelikler; Girişimcilik
Türleri ve Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, Girişimci Olma Nedenleri, Girişimin Amaçları ve
Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri
Girişimcilik ve Yaratıcılık; Girişimcilik ve Yenilikçilik
Yeni Bir İşletme Kurma ve Kuruluş İşlemleri
Kurulu Bir İşletmeyi Satın Alma veya Ortak Olma
Franchising (İmtiyaz Hakkı)
Ara Sınavlar
Ev Eksenli Çalışma
İnternet Girişimciliği
İş Planı ve İş Planı Hazırlama
Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Planı
Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama
Yönetim ve Organizasyon Planı
Finansman Planı
Dönem Sonu Sınavları
Dönem Sonu Sınavları
Ders kitabı: Girişimcilik (Yazar: Mehmet Marangoz, Basımevi: Beta, 3. Basım)
Zorunlu Ödevler
Her öğrenciden bireysel olarak ayrıntılı bir "İş Planı" hazırlaması istenecektir. Bu ödev zorunlu olup
değerlendirmesi “30” puan üzerinden yapılacak ve alınan puan dönem sonu sınav notuna eklenecektir.
Bu noktada her öğrenciden özgün bir iş planı oluşturması beklenmektedir. Tamamlanan iş planları hem
word/pdf formatında hem de basılı olarak en geç dönem sonu sınavlarından önceki son derste teslim
edilecektir. Word/pdf formatında teslim edilen ödevler Turnitin intihal tespit programı aracılığı ile
denetlenecektir. Bu denetim sonunda intihal/aşırma/hırsızlık tespit edilen ödevlere "0" (sıfır) verilecek
ayrıca ödev sahibi öğrenci için Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679) 26 (ğ) maddesi
kapsamında işlem yapılması sağlanacaktır.
1/2
Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi:
16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679) 26 (ğ) maddesi:
Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının
incelenmesi sonucunda kopya çektiği anlaşılan öğrenciye, o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
Sınavlar
Küçük
sınavlar
(Quizzes)*:
Vize:
Final:
Her hafta ilk dersin başında öğrencilere o hafta hazırlanarak gelmeleri istenilen konudan tek soruluk
klasik kısa bir sınav yapılacaktır. Bu sınavdan alınacak notlar “başarılı/başarısız” olarak
değerlendirilecek olup, her “başarılı” not final notuna doğrudan “2” puan eklenmesini sağlayacaktır. Bu
suretle alınabilecek maksimum puan “20”yi geçemeyecektir.*
Bir vize (ara) sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan alınacak notun dönem sonu notuna etkisi %40'dır.
Bir dönem sonu sınavı yapılacaktır. Sınavda soruların toplam değeri 50 puan olacaktır. Dönem boyunca
yapılacak küçük sınavlardan (maksimum “20” puan) ve "İş Planı" ödevinden alınacak notla dönem sonu
sınavından alınacak not toplanarak final notu oluşturulacaktır. Bu suretle alınacak toplam final notunun
dönem sonu notuna etkisi %60'dır.
Final Notu =
Dönem Sonu Sınavı Notu (50 puan üzerinden) + Quiz puanları* (20 puan (maksimum)) + İş Planı
Ödevi Notu (30 puan üzerinden)
Dönem Sonu Notu = (Vize Notu x %40)+(Final Notu x %60)
Devam Zorunluluğu
Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi:
16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679) ilgili maddesi
Devam mecburiyeti
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur.
Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerden bu dersi
tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin
yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav
notları dikkate alınır.
Öğrencilerin Sorumlulukları
Dersi alan öğrencilerin Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.
maddesi gereğince devam sorumluklarını yerine getirmeleri şarttır.
Buna ek olarak her hafta derse gelmeden önce o hafta işlenmesi planlanan konularla ilgili sayfaları ders kitaplarından
okumaları beklenmektedir. Her hafta ilk dersin başında öğrencilere o hafta hazırlanarak gelmeleri istenilen konudan tek
soruluk klasik kısa bir sınav yapılacaktır.
Derse devam etmenin dışında derse aktif olarak katılım (soru sorma, söz alma, sorulan sorulara cevap verme, vb.)
öğrencilerin dönem sonu notlarına ek puanlar kazanmalarını sağlayabilir.
Her öğrenciye Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini (Resmi Gazete Tarihi:
16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679) dikkatli bir biçimde okuması önerilmektedir.
Bu belgenin en güncel haline ve dersinizle ilgili sizinle paylaşılacak bütün diğer dokümanlara Dr. M.Savaş Turhan'ın
kişisel web sitesi misatu.weebly.com'da yer alan "dersler" sekmesinden de ulaşılabilir.
Derse devam koşulu bulunmayan (dersin devam şartlarını bir kez yerine getiren ve derse devam koşulu aranmayan) ve bu nedenle her hafta yapılacak
küçük sınavlara (quizzes) katılmamış olan öğrencilere final sınavında yanıtlamaları için 20 puanlık (ekstra) klasik soru(lar) sorulacaktır.
*
2/2
Download