Uploaded by kultiman3

ATA101 - syllabus

advertisement
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
ATA 101 - Yusuf Ziya Altıntaş, 2019-2020 Bahar Dönemi
[email protected]
Dersin hedefi:
ATA 101 dersinin amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri
daha iyi anlayabilmek adına bu döneme hangi aşamalardan geçerek gelindiği hakkında bilgi ve fikir
sahibi olmaktır. Bu çerçevede derste aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde Osmanlı
Devleti’nin 19. yüzyıldaki yenileşme çabaları ile milli bir devlete doğru giden süreçteki siyasi, idari,
sosyal ve ekonomik gelişmeler üzerinde durulacaktır.
ATA 101 konu başlıkları:
Dersin tanıtımı, tarihi, amacı çerçevesi, tarihyazımı, kavramlar
19. yy öncesi Osmanlı ve Dünya, Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı’ya etkileri
19. yy başında Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısı, toplumsal yapısı
Modernleşme süreci, III. Selim, Nizam-ı Cedid, II. Mahmud dönemi gelişmeleri
Tanzimat, bürokrasinin yükselişi, Tanzimat reformları, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler
Muhalefet: Yeni Osmanlılar, basın, Kanun-ı Esasi, I. Meşrutiyet, 93 Harbi
II. Abdülhamid, Jön Türkler ve II. Meşrutiyet, fikir akımları, Doğu sorunu
İttihat ve Terakki, Trablusgarp, Balkan Savaşları
Birinci Dünya Savaşı, Almanya ile ittifak, harekâtlar, cepheler
Mondros Ateşkesi, işgaller, Kuvayı Milliye, İstanbul ve Anadolu’da durum
Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli, Sevr dayatması,
Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele, kongreler,
Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı, cepheler, isyanlar, muhalefet
Zafer, Lozan Konferansı ve Antlaşması, Bağımsız Türk devletinin kuruluşu
Derste takip edilecek kitap:
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
Diğer bazı kaynaklar (alfabetik):
Ali Akyıldız,
Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme
Ali İhsan Gencer,
Türk İnkılap Tarihi
Bernard Lewis,
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Cezmi Eraslan (ed.), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Feroz Ahmad,
Modern Türkiye’nin Oluşumu
İlber Ortaylı,
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu
Kemal Karpat,
Kısa Türkiye Tarihi
Türk Demokrasi Tarihi
Niyazi Berkes,
Türkiye’de Çağdaşlaşma
Oral Sander,
Siyasi Tarih (İlk Çağlardan 1918’e)
Roderic Davison,
Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform (1856-1876)
Sina Akşin,
Kısa Türkiye Tarihi
Şerif Mardin,
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu
Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908)
Türk Modernleşmesi
Tarık Zafer Tunaya,
Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri
1
Dersin Kuralları
* Dönem planı
* 14 haftanın 2 haftası vize ve final haftalarıdır. 12 ders haftası vardır.
- Vize (aksi belirtilmedikçe) 8. hafta, Final ise 14. hafta yapılır.
* Sınavlar normal şartlarda ders gün ve saatinde yapılır
- Değişiklik durumunda salon ve saati Ninova’dan duyurulur.
* Yoklama/Devamsızlık
* Yönetmelik gereği derse %70 devam zorunluluğu vardır.
* Devamsızlıktan kalmamak için (sınavlar hariç) toplamda en az 7 derse tam katılım gerekir.
* Yoklama dersin başında alınır. Makul gecikmeler derse yarım katılım sayılır.
* Teşvik
* 7 dersin üzerinde katılım sağlanan her ders için final notuna +2 puan eklenir.
* 12 dersin hepsine katılan öğrencinin final notuna +10 puan eklenmiş olur.
* Sınavlar
* Sınavlarda sorular derste işlenen/vurgulanan konulardan çıkar. Bu nedenle dersi takip
etmeniz, anlatılanlardan ve slaytlardan notlar almanız önerilir.
* Sınav soruları; tanım, açıklama, kavram-olay ilişkisi, kronoloji, boşluk doldurma,
doğru/yanlış gibi çeşitli soru tiplerinden oluşabilir.
* Sınavlar dikkatlice okunur ve notlandırılır.
* Dönem sonunda teşvik puanım final notuma eklendi mi sorusuna gerek yoktur. Final notları,
devam notu eklenerek ilan edilir. Fazla not talepleri dikkate alınmaz.
* Mazeret
* Derse/sınava katılmayan öğrenci ancak geçerli bir rapor/belge sunarsa mazeretli sayılabilir.
* Geçerli rapor/belgenin hocaya ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.
* Mazeret sınavı toplu sınavdan farklı olarak klasik usulde yapılabilir.
* VF harf notunu kim alır?
1- Vize sınavında 100 üzerinden 29 ve altında puan alan öğrenci VF notu alır. (Vize Barajı)
2- Devamsızlıktan kalan öğrenci VF notu alır.
* VF notu 13. hafta girilir. VF notu alan öğrenci final sınavına giremez. VF notu girildikten
sonra gelen rapor/mazeret değerlendirmeye alınmaz.
* FF harf notunu kim alır?
* Dönem sonu notu Vize %40, Final %60 şeklinde hesaplanır.
* Ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan öğrenci dersten başarısız olur, FF notu alır.
* Not baremi
90-100-----AA
82-89-------BA
81-74-------BB
73-66-------CB
65-58-------CC
57-50-------DC
49-40-------DD
39 ve altı---FF
* Soru/İletişim
*Mail üzerinden gelen sorulardan gerekli görülenlere cevap verilir. Yukarıdaki maddeler
içinde cevabı olan sorulara cevap verilmez.
* [email protected]
2
Download