00-–n ve arka kapak (Page 3)

advertisement
A¤ustos 2008 SERXWEBÛN
lemliliklerin gelifltirilmesi de al›nan
di¤er bir karar olmufltur.
Sosyal Alan Merkezi bir yandan
toplumsal kesimleri örgütleyerek demokratik komünal sistemin örgütlendirilmesini bir yandan da serh›ldan›
örgütleme görevini üstlenmifl ve kendisini bu temelde planlam›flt›r.
Düflman›n toplumsal alanda halk›m›za karfl› yürüttü¤ü asimilasyon, toplumsal yozlaflt›rma, açl›k, yoksulluk,
fuhufl vb politikalar›n›n bofla ç›kar›lmas› aç›s›ndan da yürütülecek çal›flmalar büyük bir öneme sahip oldu¤u
önemle belirtilmifl, alternatif sosyal
projeler gelifltirmenin yan›nda, bu politikay› gelifltirmek isteyen güçlere karfl›
da etkili bir mücadele karar› al›nm›flt›r.
Özellikle iflçi-emekçi kesimlerin her
türlü sendika a¤al›¤› ve bürokrasisine
dayanan gerici sendikac›l›klar› aflarak
demokratik komünal sendikac›l›k esprisi temelinde örgütlendirilme çal›flmalar›n›n yo¤unlaflt›r›lmas›, var olan sivil toplum kurum ve derneklerin yeniden yap›land›r›lmas› ve çeflitli meslek
gruplar›n›n örgütlülü¤ünün gelifltirilmesi y›ll›k planlamaya al›nm›flt›r.
Bu çerçevede kad›n akademilerinin kurulmas›, uygun yer ve mekanlarda kad›n parklar›n›n ve kad›n koruma evlerinin aç›lmas›, Êdî Bese
hamlesine her alanda özgün zengin
eylemlerle kat›l›m›n sa¤lanmas› ve
yerel kadrolaflmalara dayal› örgütsel
büyümenin tüm alanlarda gerçeklefltirilmesi, meclis, komün örgütlenmelerine h›z verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Toplumsal cinsiyetçili¤e ve siyasal islam›n kad›n üzerindeki sald›r›lar›na, intihar ve kad›na yönelik her
türlü fliddete karfl› mücadeleyi Kad›n
kurtulufl ideolojisi temelinde yürütülmesi hedeflenmifltir.
Kapitalist sistemin gençlik üzerindeki politikalar›n› bofla ç›karacak,
gençli¤e tarihsel, toplumsal bilinç ve
demokratik öncü kimli¤ini kazand›racak gençlik akademilerinin kurulmas›,
Êdî Bese Hamlesine güçlü kat›l›m temelinde her alanda eylemlerin yükseltilmesi, Konfederal sistemin gelifltirilmesi için her mahalle, köy, flehir vb
yerlerde komün ve meclis örgütlenme
çal›flmalar›n›n güçlendirilip h›zland›-
29
r›lmas›, toplumun ayd›nlat›lmas› ve
savunulmas› için her alanda öz savunma örgütlenmelerinin gelifltirilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r. Yine Gençlik üzerindeki asimilasyon ve oto asimilasyona dönük ‘Zimane Me Rumeta Meye’
(Dilimiz Onurumuzdur) fliar› alt›nda
gençlik içerisinde Kürtçe dil e¤itiminin
örgütlendirilmesi hedeflenmifltir. Uygun alanlarda Kürt Dili Akademilerinin kurulmas› ve giderek di¤er parçalarda flubelerinin aç›lmas›n›n hedeflenmesi, ‘Êdî Bese, Em b› Z›mané Kurdi Perwerdeyé D›xaz›n’ fliar› alt›nda
hamlenin güçlendirilmesi amac›yla
uygun parçalarda eylem ve etkinliklerin gelifltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
fiehit Ailelerinin örgütlülü¤ünün
gelifltirilmesi ve gazilerin kurumsal
olarak güçlendirilmesi ve mücadelenin her alan›na daha aktif kat›l›m
imkan› sa¤layacak bir konumlanman›n yan› s›ra Halk Sa¤l›¤› çal›flmalar›n›n tüm alanlarda örgütlülü¤ünün
gelifltirilmesi ve uygun alanlarda gerekli kurumlaflmalar›n yarat›lmas›
karar alt›na al›nm›flt›r.
Kuzey Kürdistan’da Türk devletinin
GAP plan› baflta olmak üzere, mikro
kredi vb yöntemlerle yoksullaflt›r›lan,
açl›¤a ve iflsizli¤e mahkûm edilen halk›m›z› etkilemeye çal›flan özel savafl siyasetine karfl›, toplumsal koflullar›m›za
uygun kooperatifleflmeye dayal› bir ekonomik sistem ve gerçekçi bir mali politikan›n yürütülmesi benimsenmifltir.
Önderli¤imize ve halk›m›za yönelik
imha sald›r›lar›na karfl› geliflen Êdî
Bese Hamlesine aktif savunma savafl›n› gelifltirmek için tüm hareketimiz
ve halk›m›z taraf›ndan HPG’nin maddi
ve manevi olarak daha aktif ve etkin
desteklenmesi, Kürt gençlerinin gerillaya kat›l›m›n›n herkesçe ve her yerde
teflvik edilmesi, Kürt toplumunun yaflad›¤› her yerde olas› sald›r›lara karfl›
öz savunma örgütlülü¤ünün ve bilincinin gelifltirilmesi, kahraman flehitlerimize her düzeyde daha güçlü sahip
ç›k›lmas›, flehitlerimizin yurtsever ve
demokrat özelliklerinin topluma daha
yo¤un tafl›r›larak yeni toplumun Önderlik ve flehitlerimizin do¤ru yaflam
ölçü ve özellikleri temelinde yarat›lmas› karar alt›na al›nm›flt›r.
Genel Kurul kararlar› netleflmifl
militan kifliliklerle pratiklefltirilecektir
6. Genel Kurul, yukarda özünü ortaya koydu¤umuz çerçevede ciddi kararlar alm›flt›r. Düflman›n sald›r› ve
politikalar›na karfl› izleyece¤imiz politikalar netlefltirilmifltir. Bu planlama
ve görevler netleflmifl ve kararlaflm›fl
militan ve onun öncülü¤ü olmaks›z›n
baflar›yla yerine getirilemez.
Êdî Bese hamlesi stratejik anlam›
olan bir hamledir. Sonuç al›n›ncaya
kadar sürdürülecektir. Hamlemizin
ideolojik, örgütsel, siyasi, toplumsal,
diplomatik, kültürel ve askeri yan›
bulunmaktad›r. Ancak tüm bu alan
çal›flmalar› esas olarak Serh›ldanlar›
sadece Kuzey Kürdistan’da de¤il, tüm
alanlarda bunu hedeflemek, gelifltirip, süreklilefltirmek, zengin taktiklerle daha sonuç al›c› k›lmak için
halk örgütlenmesinde daha güçlü
ad›mlar at›lmal›d›r. Halka gitmeyen,
halk› söz, karar ve irade haline getirme çal›flmas› yürütmeyen bir çal›flma
asla kabul edilmemelidir. Ancak böyle bir çal›flma ile halk örgütlenebilir,
serh›ldanlar süreklileflerek sonuç
al›c› k›l›nabilir.
Di¤er temel bir görev de, düflman›n yüksek teknoloji ve takti¤ini bofla
ç›karacak, yenilmezli¤ini bir kez daha kan›tlayacak, derin gizlili¤i ve disiplini esas alan, manevra kabiliyeti
ve vurufl gücü yüksek bir gerillay› gelifltirmektir. Yani ileri tekni¤e karfl›
insan tekni¤i, insan iradesi ve insan
yetene¤ini sonuna kadar gelifltirmek
ve bu temelde gerillada derinlik ve
profesyonelli¤i gelifltirmek gerekmektedir. Gerilla bir yere çak›l›p kalmamal›, araziyi derinli¤ine ve geniflli¤ine kullanmal›d›r. Halk›n içinde ademi merkeziyetçilik derinlefltirilmelidir. Kendi inisiyatifi ile her fleyi yapabilmelidir. Ancak böyle bir de¤iflimi
kendisinde yaratm›fl Kürdistan özgürlük gerillalar› hamleyi baflar›yla
yürütebilir ve zaferi kesinlefltirebilir.
Gerillan›n niteli¤i yükseltilirken, öte
yandan nicelik olarak da gerillaya
kat›l›m› tüm mücadele sahalar›n›n
en baflta gelen görevi haline getirmek
gerekmektedir.
Download