C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1967 O : 3 sektör daha dolgun

advertisement
C. Senatosu
B : 29
sektör daha dolgun ücretlerle bu hizmetlerdeki
teknik personeli çekmektedir. Bakanlığın, hu
kamu hizmetlerini aksaksız ve emsalinden üstün
olarak devanı ettirebilmesi için, Devlet Memur­
ları Kanununun yeniden hazırlandığı bir sırada
hassasiyetle üzerinde durması şayanı temennidir.
Bakanlığın bu genel problemlerini kısaca be­
lirtikten sonra hizmetlerine geçebiliriz.
Demiryol ve liman inşa işleri :
Uzunca bir zaman ihmale uğrıyan ve tüm yurt
ekonomisi içindeki rantablitesi münkaşa edilen
demiryol ve inşaatının Birinci Beş Yıllık Plânda
yer alması şayanı memnuniyettir.
Plân hedeflerine uyularak inşaya başlatılan
hatlardan 1966 da ikmâl edileni iverek 1967 yılma
devredilenler şunlardır :
82 Km. lik Gebze - Arifiye çift hattı,
9 Km. lik Cebeci - Kayaş çift hattı,
118 Km. lik Van - İran hududu hattı,
48 Km. lik Pehlevanköy - Edirne hatı,
48 Km. lik Keban Barajı varyantı,
3,5 Km. lik Kartalkaya Barajı varyantı,
19 Km. lik Edirne - Bulgaristan, hududu hat­
tı,
Tatvan ve Van feri limanları ile feri tren­
leri...
Yukarda sıralanan işler plâna göre devam et­
mekte ise de, Edirne - Bulgaristan hududu de­
miryol inşaatı henüz bir esasa bağlanarak ihaleye
çıkarılmamıştır.
Malûm olduğu üzere, Pehlevanköy - Edirne
hattı, İstanbul - Edirne tren hattının Yunanis­
tan'dan geçmesini önlemeyi öngörmüştü. O gün
için, Edirneye gidişte Yunanistan'a bir geçiş
ücretinin ödenmesi ve diğer ekonomik ve politik
maksatlarla ele alman Pehlevanköy - Edirne hat­
tı, bugün işçi ihracının yüz binlerin üstüne çıkmasiyle Edirne - Bulgaristan hududu hattının in­
şası aynı mülâhazalarla ön kazanmış bulunmak­
tadır. Zira Edirne'den Avrupaya giden tren­
ler Bulgaristan'a girmeden önce Yunanistan top­
raklarından geçmektedir. Bu hattın Bulgaris­
tan'la varılan anlaşma esaslarına göre, Pehlivan­
köy - Edirne hattı ile birlikte işletmeye açılacak
şekilde inşasına biran evvel başlanmalıdır.
Ancak, bütün bu işlerin 1967 yılında yapıla­
cak kısımları için bütçeye konulan 96 milyon li­
ralık ödeneğin kifayetsiz olduğu kanısı mevcut­
tur. Gelecek vıllarda bu hususun dikkatte tutu­
4 . 2 . 1967
O : 3
larak işlerin biran evvel bitirilmesi için yeterli
ödeneğin bütçeye konulmasını temenni ederiz.
Liman, barınak ve iskele inşaatı :
1966 yılında inşaatı tamamlanamıyarak 1967
yılında da inşaasma devam edilecek liman tesis­
leri şunlardır :
Hopa ve Bandrıma liman ve barınakları,
İskenderun limanı tevsii,
Alsancak liman yolcu, rıhtım ve salonu,
Trabzon ve Armutlu iskeleleri,
11 aded Balıkçı barınağı (Şile, Marmara Ada­
sı, Kumkapı, Karaburun, İmroz, İğne Ada,
Bize, Fatsa, Fenike, Bozhane ve Rumelifeneri.)
Bu liman ve barınakların, deniz ulaşım siste­
minde sağladığı emniyet kadar ekonomi ve turizm
üzerinde de olumlu etkileri vardır.
Marmara Denizi Kuzey kıyıları, tabiî yaradı­
lışı itibariyle her türlü rüzgarlara ve bilhassa
lodasa açık olup tabiî barınaklardan yoksundur.
Bu kıyılar, İstanbul gibi büyük tüketim merkez­
lerine çok yakın olduğu gibi, her türlü su ürün­
lerini en kısa yoldan Orta - Avrupa'ya sevk ede­
cek durumdadırlar. Bu hususu dikkatte tutan
Bakanlığın, İkinci Beş Yıllık Plâna bu kıyılarda,
coğrafi durumu itibariyle Silivri'de, bir balıkçı
barınağı yapımını dâhil etmesini memnuniyetle
karşılamaktayız.
Devlete ve diğer kamu hizmetlerine ait bina­
ların yapımı :
Bütün bakanlıkların ve diğer kamu hizmetle­
rine ait binaların yapımı için 1967 yılı bütçesine,
yaklaışık olarak bir milyara yakın ödenek konul­
muştur. Yurt sathına serpiştirilecek olan bu ya­
tırımlar, plân, proje ve yapımlarının kontrolları
sebebiyle, teknik personel bakımından, bu Bakan­
lığın en fazla sıkıntı çektiği bir konudur.
1966 yılında, Bakanlığın, inşa etmesi veya
ettirmesi gerekli 33 binanın, arsaları temin edile­
mediği için ihalelerinin yapılamadığı bütçe rapo­
rundan anlaşılmaktadır. Plânların beşer yıllık
yapıldığı, ve yıllık programların da bütçe müza­
kerelerinden evvel, tamamlanarak yayınlandığı
dikkatti1 tutulursa, plân tatbikatında, bu gibi ak­
saklıkların çıkmaması gerekirdi.
222 sayılı Kanuna göre, ilkokulların yapımı
Bayındırlık Bakanlığına ait bulunmaktadır. 1962
yılında yapılan protokole göre ilkokul yapım öde­
nekleri Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde göste­
rilmektedir.
Download