Sürdürülebilir bir çevre için yeşil lojistik ve yeşil liman

advertisement
yeşil makale
Sürdürülebilir bir çevre için
yeşil lojistik ve yeşil liman
Nişantaşı Üniversitesi
İ.İ.S.B.F. Uluslararası
Ticaret ve Lojistik
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Serap İncaz
İ
yeni ürünlere dönüştürülmesi için
toplanması ve üretim merkezlerine
ulaştırılması ve üretimden sonra
yeniden değerlendirilmesi yeşil lojistiğin
önemli bir alanını kapsar. Lastik,
kağıt, boya, içecek kutuları gibi geri
dönüşümü mümkün olan ürünler
hakkında yapılan bir çok çalışmayı da
bu konuya örnek verebiliriz.
Sürdürülebilirlik yaklaşımları ve bu
şletmeler daha güvenli, sağlıklı
bağlamda yeşil lojistik çalışmaları firve çevreye minimum düzeyde
malara rekabet avantajları bakımından
zarar veren ürünler üretmek
da yeni fırsatlar sunmaktadır.
için, daha az kirleten üretim sistemleri
Lojistik sistemde, çevre sorunlarına
tasarlamak, atıklarını azaltmak, çevresel
teknolojik bir bakış açısıyla yeni
riskleri yönetmek ve sosyal sorumlutasarımlar geliştirme faaliyeti, sürdürülluk bilinciyle hareket etmek amacıyla
ebilirlik açısından oldukça önemli
lojistik sistemi çevreye daha duyarlı bir
bir alandır. Buna bağlı olarak, lojistik
yapıya dönüştürmekte ve yeşil lojissistemde mevcut taşıma araçlarının
tik ve yeşil tedarik zinciri yönetimini
daha az yakıt kullanarak ve daha az
benimsemektedirler. Bu bağlamda
salınım yaparak daha fazla taşıma
lojistik sektörü ekonomide mevcut tüm
kapasitesine sahip olması ön plana
sektörlerle karşılaştırılınca dünyada en
çıkmaktadır. Çelik yerine alüminyum
fazla değişme ve ilerlemeye sahne olan
malzeme kullanımı, rüzgar direncini
bir sektör olarak, hammaddenin elde
azaltma gibi yenilikler ile araçlarda çift
edilmesinden son ürün olan mamul
kat taşıma sistemleri ile ölçek ekonomalın elde edilmesinde çevrenin,
misi sağlanması örnek olarak verilebilir.
doğanın ve insanlığın korunmasında
Avrupa Birliği’nin önemli bir gündem
dikkatle ele alınması gereken bir sektör
maddesi olan “sürdürülebilir kalkınma”
olarak değerlendirilmelidir. Teknolojinin
kavramı da yeşil lojistik uygulamaları
gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan modile çevre dostu demiryolu ve dünya
ern dağıtım organizasyonu makro ve
ticaretinin yüzde 90’lara kadar oranını
mikro ekonomik çevredeki oluşumların
kapsayan denizyolu taşımacılığı gibi
doğrudan sürdürülebilir bir çevre için
ulaşım türlerini ön
yeşil lojistik kavramını da
plana çıkarmaktadır.
beraberinde getirmiştir.
Yeşil lojistik, ekonomik
Bu kapsamda
Satın alma fonksiyoözellikle deniz yolu
nundan başlayıp, üretim sistemde lojistikle çevre
boyutunu bütünleştiren
taşımacılığı içinde
ve malzeme yönetimi,
genel kargo, kondağıtım, pazarlama ve
bir sistemdir. Kullanıcı tarateyner ve araç parkı
tersine lojistikle sonlan- fından artık ihtiyaç duyulmagibi hizmetler “Yeşil
an yeşil lojistik, sürdürülyan, kullanım fonksiyonunu
Liman” konsepti
ebilir sistem içinde
tamamlamış ürünlerin, sade- çerçevesinde, katçevre kirliliğinin önlenma değer yaratan
mesi, doğal kaynakların ce atık olarak kalmayıp,
değerlendirilerek, yeni üründiğer hizmetlerle
korunması ve sürdürülbütünleşmiş
ebilir kalkınmanın
lere dönüştürülmesi için
bir şekilde
bir aracı olarak ta
toplanması ve üretim
sunulmaktadır.
değerlendirilebilir.
merkezlerine ulaştırılması ve
Yeşil liman; doğal
Yeşil lojistik, ekonomik
kaynakların
sistemde lojistikle çevre üretimden sonra yeniden
değerlendirilmesi yeşil
korunması,
boyutunu bütünleştiren
lojistiğin önemli bir alanını
deniz, hava ve
bir sistemdir.
toprak ortamında
Kullanıcı tarafından artık kapsar.
meydana gelen
ihtiyaç duyulmayan,
çevre üzerindeki
kullanım fonksiyonunu
olumsuzlukların azaltılması, eko sistem
tamamlamış ürünlerin, sadece atık
ve deniz ortamının korunması, liman ve
olarak kalmayıp, değerlendirilerek,
70
kıyı sularının temizliğinin sağlanması,
yenilenebilir enerji kaynaklarından
yararlanarak doğal kaynakların israfı ve
tüketiminin azaltılması, liman faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit
salınımının en aza indirilmesi, çevreci
ve enerji tasarrufu sağlayan liman içi
yönetim binalarında çalışılması, liman için gerekli ekipman ve malzeme
alımında çevresel sürdürülebilirliğin
ön planda tutulması gibi birçok fayda
yaratır. Bu bağlamda, yeşil liman
sistemi tamamen gönüllük esasına
dayalı bir sistem olduğu için öncelikle
toplumsal farkındalığın yaratılması ve
çevreye duyarlılığın tüm toplum düzeyinde gerçekleştirilerek arttırılması gerekmektedir.
Download