İndir

advertisement
ARALIK AYI KİTAP TANITIMLARI
Kitabın Adı: Limanlarda Sağlık ve Güvenlik
Kitabın Yazarı: Uluslararası Çalışma Örgütü
Yayınevi ve Yılı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – 2009
“Yeni ve ileri teknolojik gelişmelere rağmen, liman işçiliği halen yüksek kaza oranlarına
sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Kendi özel koşullarına göre her liman
işletmesinin, liman işçilerinin sağlık ve güvenliğini sağlayıcı iş uygulamaları geliştirmesi
gerekir. Bu önemli uygulama ve davranış kuralları yayınının, Uluslararası Çalışma Örgütü
(UÇÖ) tarafından yayımlanan Liman işlerinde Güvenlik ve Sağlık Uygulama ve Davranış
Kuralları ikinci baskısı (1977) ile Liman işlerinde Güvenlik ve Sağlık Kuralları Rehberinin
(1976) yerine geçmesi planlanmaktadır. Bu yayın, limanların yönetimi, işletilmesi, idamesi,
gelişmesi ve güvenliğinde, görevlendirilen kişilere değerli, önemli destek ve önderiler
sunmaktadır.
İyi uygulama örnekleri ve birçok detaylı teknik çizimlerle örneklenen bu kurallar, yükleme ve
boşaltma faaliyetleri ile bağlantılı işler de dahil eşya ve yolcuların indirildiği veya bindirildiği
liman alanındaki tüm liman işlerini kapsamaktadır. Bu kurallar, sadece uluslararası ticaret ile
sınırlı kalmayıp aynı zamanda iç sular üzerindekiler dahil ülke sınırı içerisindeki çalışmalarda
da uygulanır. Kurallar yeniliklere açık bir metodoloji ile geleceği planlarken, geleneksel
metotlar üzerine tavsiyeleri de içerisinde barındırmaktadır. Daha önceki yayınlara dahil
edilmemiş yeni başlıklar; tüm trafik ve araç hareketleri, kıyı ve gemi üzerindeki faaliyetler,
aydınlatma koşullarına ilişkin getirilen değişiklikler; kişisel koruyucu donanımlar; ergonomi;
özürlü personel için düzenlemeler ve tomruk, hurda metal ile tehlikeli malzemeler gibi belirli
bazı kargolara özgün işlemlerdir.”
Kitabın Adı: Sürdürülebilir Odun Üretim Teknikleri ve İş Güvenliği
Kitabın Yazarı: Dr. M. Osman Engür
Yayınevi ve Yılı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü – 2011
“İçinde yaşadığımız yüzyılda artan hava ve çevre kirliliği, küresel ısınma ve karbon salınımı
konusu uluslararası boyutta ormancılık konusuna gözlerin çevrilmesine neden olmuş ve
Sürdürülebilir Orman Yönetiminin önemini daha da ön plana çıkarmıştır.
Uluslararası benimsenen prensip, kriter ve göstergelere göre orman yönetiminin
belgelendirilmesi anlamına gelen Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sertifikasyonu konusunda
önemli konulardan birisi de ormanın en önemli işlevlerinden birisi olan odun üretiminin
sürdürülebilir tekniklerle gerçekleştirilmesidir. Bu süreçte doğru tekniklerin kullanılması
hammadde kayıplarını azaltmakta ve çevreye verilen zararlar minimize edilmektedir.
Öte yandan orman işleri tüm dünyada kabul gören görüşe göre dangerous (tehlikeli), difficult
(zor) ve dirty (kirli) yani 3D’li işler olarak tanımlanmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüzde sertifikasyon sürecinde başta odun ve odun dışı orman ürünü üretim
teknikleri olmak üzere, iş güvenliği, risk değerlendirme, ilk yardım, çevre bilinci gibi
konularda eğitimler planlanmış ve eğitimlere başlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan bu kitap
alanında önemli bir eksikliği giderecektir.”
Download