içindekiler - TC Anayasa Mahkemesi

advertisement
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
VII
GlRÎŞ
1
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ
I- ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNA G l D E N Y O L
1- TARİHÎ GELİŞİM
3
3
2- ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNA
Y O L AÇAN KOŞULLAR
6
3- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
9
4- ROMA KONFERANSI
13
II- GENEL O L A R A K ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ STATÜSÜ
16
III- ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ
27
1- YARGI YETKİSİNİN GENEL NİTELİĞİ VE ULUSAL YARGI YETKİLERİ
İLE İLİŞKİSİ
A-Yargı Yetkisinin Genel Niteliği
B- Ulusal Yargı Yetkileri ile ilişkisi: Tamamlayıcılık İlkesi
27
27
30
2- KİŞİ B A K I M I N D A N YETKİSİ
A- Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Kişiler
B- Bireysel Cezai Sorumluluk
a- Bireysel Cezai Sorumluluğun Kapsamı
b- Bireysel Cezai Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler
32
32
33
33
39
3- K O N U B A K I M I N D A N YETKİSİ
A- Soykırım Suçu
B- insanlığa Karşı Suçlar
C- Savaş Suçları
a- Cenevre Sözleşmelerinin Ağır İhlalleri
41
45
47
47
49
•
b- Uluslararası Nitelikte Olan veya Olmayan Silahlı Çatışmalara
Uygulanabilir Yasa ve Geleneklerin Ciddi İhlalleri
50
aa- Paralel Hükümler
50
bb-Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmalara Uygulanabilir Yasa ve
Geleneklerin Ciddi İhlalleri
cc- Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalara Uygulanabilir
Yasa ve Geleneklerin Ciddi İhlalleri
c- Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesinin Ciddi İhlalleri
D-Saldın Suçu
52
54
55
55
IV
Uluslararası Ceza Mahkemesinin İnsanlığa Karşı Suçlar Üzerindeki Yargı Yetkisi
4- YER B A K I M I N D A N YETKİSİ
59
5- Z A M A N B A K I M I N D A N Y E T K l S l
59
6- Y A R G I YETKİSİNİ K U L L A N M A N I N ÖN KOŞULLARI
60
7- Y A R G I YETKİSİNİN İŞLEYİŞİ
64
A- Mahkemeye Bir Durumun Sunulması
a- Taraf Bir Devletçe Sunulması
b- Güvenlik Konseyince Sunulması
c- Savcının Re'sen El Koyması
64
65
65
69
B- Güvenlik Konseyinin Erteletme Yetkisi
72
C- Davanın Kabul Edilmezliği ve Kabul Edilebilirliğine ilişkin
Başlangıç Kuralları
a- Kabul Edilemezlik Konuları
b- Kabul Edilebilirliğe ilişkin Başlangıç Kuralları
D-Yargı Yetkisine itiraz
74
74
76
78
8- UYGULANABİLİR H U K U K
79
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ STATÜSÜ ÇERÇEVESİNDE
İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
I- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIN O R T A Y A ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
81
1- İNSANLIĞA KARŞI SUÇ K A V R A M I N I N O R T A Y A ÇIKIŞI
81
2- NÜREMBERG MAHKEMESİ STATÜSÜ VE İLGİLİ BELGELER
85
A- Nüremberg Mahkemesi Statüsü
85
B - K o n t r o l Konseyi 10 Sayılı Kanunu
89
C- Nüremberg İlkeleri
90
3- T O K Y O MAHKEMESİ STATÜSÜ
91
4- Y U G O S L A V Y A MAHKEMESİ STATÜSÜ
91
5- R U A N D A MAHKEMESİ STATÜSÜ
95
6- ULUSLARARASI H U K U K KOMİSYONUNUN İNSANLIĞIN BARIŞ VE
GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN T A S L A K Y A S A ÇALIŞMALARI
96
A- Önceki Taslak Yasalar
B-1996 Taslak Yasası
7- DİĞER BELGELER
II- ULUSLARARASI C E Z A MAHKEMESİ STATÜSÜ
1- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN HÜKMÜN
ŞEKİLLENDİRİLMESİ SÜRECİ
A-Hazırlık Çalışmalarında
B - R o m a Konferansında
96
99
101
104
104
104
106
V
İçindekiler
2- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN HÜKMÜ
108
A-Tanımı
109
B-Tanımdan Ortaya Çıkan Suçun Genel Unsurları
110
a- Silahlı Çatışma ile Bağlantı Kurulmaması
110
b- Ayırım Gözetici Temeller ile Bağlantı Kurulmaması
112
c- Maddi Unsuru: Herhangi Bir Sivil Nüfusa Karşı Yöneltilmiş
Yaygın veya Sistematik Bir Saldırının Parçasını Oluşturma
113
aa-Yaygın veya Sistematik Bir Saldırının Parçasını Oluşturma
114
aaa- Saldın
114
bbb- Yaygın veya Sistematik Saldırı
115
ccc- Devlet veya Örgüt Politikasın Varlığı
119
bb-Herhangi Bir Sivil Nüfusa Karşı Yöneltilmiş Olma
d- Manevi Unsur: Saldırının Bilincinde Olma
C-insanlığa Karşı Suç Oluşturan Fiiller
122
124
125
a- Adam Öldürme
126
b- İmha
127
c- Köleleştirme
128
d- Nüfusun Sürgünü veya Zorla Nakli
129
e- Uluslararası Hukukun Temel Kurallarını ihlal Eder Biçimde Hapsetme
veya Fiziksel Özgürlükten Sair Şekilde Ağır Mahrumiyet
131
f- işkence
133
g- Irza Geçme, Cinsel Kölelik, Zorla Fuhuş, Zorla Hamile Bırakma, Zorla
Kısırlaştırma veya Benzer Ağırlıktaki Diğer Cinsel Şiddet Biçimleri ....135
h- Zulüm
139
i- Kişilerin Zorla Kaybedilmesi
141
j- Apartheid (Irk Ayrımcılığı) Suçu
144
k- Diğer İnsanlıkdışı Fiiller
146
SONUÇ
149
KAYNAKÇA
153
Download